100
Nodone Gesami Hea:su
Osobo bagade fifi asi gala dunu huluane!
Godema nodone gesami hea:ma!
Hina Godema hahawane nodone sia:ne gadoma!
Ea midadi misini, hahawane gesami hea:ma!
Hina Gode da Godedafa.
Amo maedafa gogolema!
E da nini hahamoi, amola nini da Ea:.
Nini da Ea fi dunu, amola Ea sibi wa:i gala.
Debolo logo holei amoga nonodona golili sa:ima.
Debolo diasu gagoi amo ganodini nonodona golili sa:ima.
Ema hahawane nodone, Ea Dio gaguia gadoma.
* 1 Hou Olelesu 16:34; 2 Hou Olelesu 5:13; 7:3; Esela 3:11; Gesami Hea:su 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Yelemaia 33:11Hina Gode da noga:idafa!
Ea asigisu hou da eso huluane dialumu.
Ea dafawane didili hamosu hou
da eso huluane mae fisili amanewane dialumu.

*100:5: 1 Hou Olelesu 16:34; 2 Hou Olelesu 5:13; 7:3; Esela 3:11; Gesami Hea:su 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Yelemaia 33:11