99
Gode da Baligili Gadodafa Hina
* Gadili Asi 25:22Hina Gode da Hina bagadeba:le, dunu huluane da Eba:le yagugusa.
E da ougia hamoi esalebe liligi aduna
amo ela dabua gado Ea hadigi fisu da:iya fisa,
amasea osobo bagade da fogosa.
Saione amo ganodini Hina Gode da bagadedafa esala.
E da fifi asi amo ganodini huluane baligili gadodafa esala.
Dunu huluane da Ea Hina bagade Dio amoma nodone sia:mu.
E da Hadigidafa.
Hina Bagadedafa! Di da moloidafa hou bagade hanai gala.
Di da Isala:ili amo ganodini Dia moloi fofada:su
amo huluane dawa:digima:ne ligisi.
Di da moloidafa amo defele oule misi.
Ninia Hina Godema nodone sia:ma!
Ea hadigi fisu midadi amodili Ema nodomusa: gilisima!
E da Hadigidafa!
Mousese amola Elane, ela da Ea gobele salasu dunu galu,
amola Samiuele da Ema sia:ne gadosu.
Ilia da Hina Godema wele sia:beba:le, E da ilima dabe adole i.
Gadili Asi 33:9E da mu mobi ganumu amogaini ilima sia:i.
Ilia da Ea sema amola hamoma:ne sia:i, amo huluane fa:no bobogei.
Na Hina Gode! Di da Dia dunu ilima dabe adole i.
Di da ilima, ilia wadela:i hou hamobeba:le se bidi i.
Be amomane Di da Gode amo da gogolema:ne olofosu dawa:,
amo ilima olelei dagoi.
Ninia Hina Godema nodoma!
Amola Ea Hadigi agolo amo da:iya Ema nodone sia:ne gadoma.
Ninia Hina Gode da Hadigidafa

*99:1: Gadili Asi 25:22

99:7: Gadili Asi 33:9