16
Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo gaguli asili, Da:ibidi ea hamoi Abula Diasu amo ganodini sali. Amalalu, ilia da gobele salasu amola Hahawane Gilisili Olofole Iasu Godema nodoma:ne hamoi. Da:ibidi da ilia iasu liligi huluane gobele sanawene, e da Hina Gode Ea Dioba:le, Gode da Isala:ili dunuma hahawane dogolegele ima:ne sia:ne gadoi. E da ilima ha:i manu sagoi. E da Isala:ili dunu amola uda afae afae ilima agi ga:gi afae, hu dadamoi afae amola hafogai waini fage sagoi.
Da:ibidi da Lifai fi dunu mogili, Isala:ili fi ilia Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo midadi, Godema nodone sia:ne gadosu amola gesami hea:su amo ouligima:ne, ilegei. E da A:isa:fe ouligisudafa ilegei (A:isa:fe da giga:mesa duma:ne ilegei). Ea fidisu dunu da Segalaia. Eno ouligisu dunu da, Yiaiele, Similamode, Yihaiele, Ma:didaia, Ilaia:be, Bina:ia, Oubede Idome amola Yiaiele. Amo dunu da sani baidama duma:ne ilegei. Da:ibidi da gobele salasu dunu aduna amo Bina:ia amola Yaha:isiele, eso huluane Gode Ea Gousa:su Sema Gagili midadi dalabede fulaboma:ne ilegei. Amo esoga, Da:ibidi da degabo agoane, A:isa:fe amola Lifai fi dunu eno, amo Godema nodone gesami hea:ma:ne ilegei.
Godema Nodone Gesami Hea:su (Gesami Hea:su 105:1-15; Gesami Hea:su 96:1-13; Gesami Hea:su 106:1, 47-48)
Hina Godema nodone sia:ma! Ea gasa bagade hou olelema!
Fifi asi gala huluane ilima Ea hamobe olelema!
Hina Godema nodone gesami hea:le ima!
Amola liligi noga:idafa Ea hamoi amo adodoma.
10 Nini da Ea fi dunuba:le, Ema nodoma.
Amola dunu huluane Ema fa:no bobogebe da nodone sia:ma:ma.
11 Hina Gode Ea fidima:ne masa,
amola Ema mae yolele nodonanoma.
12-13 Dilia da Gode Ea hawa: hamosu dunu A:ibalaha:me amola Ya:igobe,
Hi ilegele lai, egaga fifi mana.
Dilia da Gode Ea musa: degabo hame ba:su hou hamoi amo dawa:ma,
amola se imunusa: fofada:su Ea hamoi, amo bu dawa:ma.
14 Hina Gode da ninia Gode.
Ea hamoma:ne sia:i, E da osobo bagade fifi asi huluane ilima sia:i.
15 E da Ea Gousa:su Sema hamoi
amo eso huluane mae fisili ouligilalumu.
E hamomusa: ilegei da fifi manebe 1,000 agoane bobaligila misunu,
ilima dialumu.
16  * Mui 12:7; 26:3E da A:ibalahame amola Aisage elama hamomusa: ilegele sia:i,
amo E da gagui dialumu.
17  Mui 28:13Hina Gode da Ya:igobema
eso huluane dialoma:ne gousa:su hamoi.
18 E amane ilegele sia:i, “Na da Ga:ina:ne soge dima imunu.
Amo soge da di fawane gaguli dialumu.”
19 Gode Ea fi dunu da bagahame galu.
Ilia da Ga:ina:ne soge ganodini ga fi dunu agoane ba:i.
20 Ilia da soge enoga enogaia udigili lafiadalu.
21  Mui 20:3-7Be Gode da ili gaga:iba:le, eno fi da ili hame banenesi.
Ili gaga:ma:ne, Gode da eno hina bagade dunu ilima amane sia:i,
22 “Na ilegei hawa: hamosu dunu, ilima mae se nabasima.
Na balofede dunuma, mae digili ba:ma!”
23 Hina Godema gesami hea:le hahawane nodone sia:ma!
Osobo bagade fifi asi gala huluanema gesami hea:ma.
Eso huluane Ea nini gaga:i sia: noga:idafa amo sia:nanoma.
24 Fifi asi galama Ea hadigi amodili ima.
E da fifi asi gala huluanema Ea gasa bagade hou
amo hamonanebeba:le, ilima sisia:ma.
25 Hina Gode da bagadedafaba:le, Ema baligili nodomu da defea.
Eno ‘gode’ da gudulisili, Ema fawane da baligili nodone dawa:mu da defea.
26 Eno ‘gode’ fifi asi gala amoga galebe da ogogole ‘gode’ fawane,
be Hina Gode da mu huluane hahamoi.
27 Hadigi amola baligili gasa bagade da E sisiga:sa,
gasa bagade amola noga:idafa ba:su da Ea Debolo Diasu amo nabale galei.
28 Osobo bagade dunu huluane!
Hina Godema nodone sia:ma!
Ea gasa bagade hou amola Ea hadigidafa amoma nodone sia:ma!
29 Hina Gode Ea hadigi Dio amoma nodone sia:ma.
Ea Debolo Diasu ganodini Ema iasu gaguli misa.
Hadigidafa Gode da amogawi doaga:sea, Ea midadi beguduma!
30 Fifi asi gala huluane!
Ema beda:iba:le, uguguma!
Osobo bagade da noga:le ligisiba:le, fogomu gogolei.
31 Osobo bagade amola mu, ali nodoma!
Fifi asi gala huluanema amane olelema, “Hina Gode da Hina Bagadedafa!”
32 Hano wayabo bagade amola amo ganodini esalebe liligi huluane! Huma!
Amola soge, di ganodini liligi dialebe huluane nodone sia:ma!
33 Hina Gode da osobo bagade ouligimusa: masea,
ifalabo aligi da nodone sia:mu.
E da defeledafa Ea moloidafa fofada:su amoga fifi asi huluane ouligimu.
34  § 2 Hou Olelesu 5:13; 7:3; Esela 3:11; Gesami Hea:su 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Yelemaia 33:11Hina Godema nodoma! Hina Godema nodone sia:ma!
Bai E da noga:idafa, amola Ea asigi hou da mae fisili dialumu.
35 Hina Godema amane sia:ma, “Hina Gode! Ninia Gode! Nini gaga:ma!
Ninia da fifi asi gala amo ganodini esala,
amoga nini Isala:ili sogega buhagimusa: oule misa.
Amasea, ninia da Dia hadigi Dio amoma nodone sia:mu.”
36 Hina Godema nodoma! Isala:ili ilia Godema nodoma
Wali amola eso huluane mae fisili, Ema nodone sia:nanoma!
Amalalu, dunu huluane da “Ama” sia:ne, Hina Godema nodone sia:ne gadoi.
Yelusaleme Moilai Bai Bagade amola Gibione Moilaiga Godema Nodone Sia:ne Gadosu Hou
37 Da:ibidi da A:isa:fe amola Lifai fi dunu, amo Gode Ea Gousa:su Sema Gagili midadi, eso huluane hamobe nodone sia:ne gadosu hou, amo ouligima:ne, ilegei.
38 Da:ibidi da Oubede Idome (Yediudane egefe) amola ea fi dunu eno68agoane, amo dunu fidima:ne ilegei. Logo ga:su ouligisu dunu da Housa amola Oubede Idome.
39 Be gobele salasu dunu Sa:idoge amola ea gobele salasu fi dunu, ilia da Gibione moilai bai bagadega (nodone sia:ne gadosu sogebi eno) Hina Godema nodone sia:ne gadosu hou ouligisu. 40 Ilia da amo dunu hahabe amola daeya, sema amo da Hina Gode da Isala:ili dunuma i, amo defele, ohe gogo gobele salimusa: ilegei. 41 Ilia da amo dunu fidima:ne, amola Hina Gode Ea mae fisili asigidafa hou dawa:ma:ne, Ema nodone gesami hea:ma:ne, Hima:ne, Yediudane amola eno dunu, ilegei. 42 Hima:ne amola Yediudane amolawane da dalabede amola giga:mesa amola dusu liligi eno amoga ilia da nodone gesami hea:su fidisu, amo ouligi. Yediudane ea fi dunu da logo ga:su sosodo aligisu hou amo ouligi.
43  ** 2 Sa:miuele 6:19-20Amalalu, dunu huluane da ilia diasua buhagi. Amola Da:ibidi da ea diasu, ea sosogo gilisili esalumusa: buhagi.

*16:16: Mui 12:7; 26:3

16:17: Mui 28:13

16:21: Mui 20:3-7

§16:34: 2 Hou Olelesu 5:13; 7:3; Esela 3:11; Gesami Hea:su 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Yelemaia 33:11

**16:43: 2 Sa:miuele 6:19-20