6
Ilia da Gousa:su Sema Gagili amo Yelusaleme Moilai Bai Bagadega Gaguli Misi
(1 Hou Olelesu 13:1-14; 15:25—16:6,43)
Da:ibidi da bu Isala:ili dadi gagui dunu noga:i amo gilisimusa: bu wele sia:i. Ilia idi da dunu 30,000 agoane. * Gadili Asi 25:22E da ili bisili, Ba:ila agolo, Yuda soge ganodini, amoga oule asi. Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili (amoga da Hina Gode Bagadedafa Ea Dio gala. Ea Fisu da `selabimi’ amoga gadodili ba:sa,) amo bu gaguli misa:ne asi.
1 Sa:miuele 7:1-2Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo Abinada:be ea diasu agolo da:iya galu amoga lale, gaguli fula ahoasu gaheabolo bulamagauga hiougima:ne, amo da:iya ligisi. Asa amola Ahaiou (Abinada:be egefela) da amo gaguli fula ahoasu ea ahoabe amo adonana ahoanu.
Ahaiou da bisili ahoanu.
Da:ibidi amola Isala:ili dunu huluane da Hina Gode Ea nodoma:ne, gogosa: amola gesami hea:sa ahoanebe ba:i. Ilia da sani baidama, ilibu, gesolo dabi, amola gisanidulu amo dudududaha ahoasu.
Ilia da Na:igone widi dadabisu sogebi doaga:loba, bulamagau da didigaboi. Asa da ea lobo ligiagale, Gousa:su Sema Gagili mae sa:ima:ne banene gagui. Amogaluwane hedolo, Hina Gode da Asama ougi. E da Asa fane legei. Bai e da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amoma nodoiba:le, e da hame beda:i. Asa da amogawi Gousa:su Sema Gagili dafulili bogoi dagoi. Amaiba:le, amogainini amo sogebi ea dio da `Bilese Asa’ dialu. (Amo ea dawa:loma:ne da “Asa ea se Iasu”). Hina Gode da ougili Asa medole legeiba:le, Da:ibidi amola da ougi bagade ba:i.
Amalalu, Da:ibidi da Hina Godeba:le beda:i galu. E da amane sia:i, “Na da habodane Gousa:su Sema Gagili amo bu gaguli masa:bela:?” 10 Amaiba:le, e da amo Yelusaleme moilai bai bagadega hame gaguli masunu dawa:i. E da logo yolesili, dunu ea dio amo Oubede Idome (Ga:de moilai bai bagade dunu) amo ea diasuga Gousa:su Sema Gagili gaguli asi. 11  1 Hou Olelesu 26:4-5Gousa:su Sema Gagili amo da amogawi oubi udiana dialu. Amola Hina Gode da Oubede Idome amola ea sosogo fi ilima hahawane dogolegele hamoi. 12 Hina Da:ibidi da Oubede Idome amola ea sosogo fi da Gousa:su Sema Gagili ouligibiba:le, Hina Gode Ea ilima amola ilia gagui amoma hahawane dogolegele hamosu, amo nabi. Amaiba:le, e da gilisisu bagade hamone, Gousa:su Sema Gagili amo Oubede Idome ea diasuga lale, bu Yelusaleme moilai bai bagadega gaguli asi.
13 Da:ibidi da dunu amo da Gousa:su Sema Gagili gaguli ahoasu, ilia da emo gafeyale osa:le gale aligima:ne sia:i. Amalalu, e da bulamagau gawali amola sefena bulamagau mano Godema gobele sali. 14 Da:ibidi da ahea:iai abula buluale gale banene idiniginisi. E da Hina Godema nodone, ea gasa defele bagadewane giginisa lai.
15 Amola e amola Isala:ili dunu huluane ilia da nodone wele sisa:ne amola `dalabede’ fulabolalu, ilia da Gousa:su Sema Gagili Yelusaleme moilai bai bagadega gaguli asi.
16 Ilia da Gousa:su Sema Gagili amo Yelusaleme ganodini gaguli ahoanoba, Solo idiwi Maiga:le da fo misa:ne agenesi amoga gadili ba:lu, hina bagade Da:ibidi giginisa lalebe amola soagala:ga gadolalebe ba:beba:le, e higale ba:i. 17 Ilia da Gousa:su Sema Gagili amo gaguli misini, abula diasu amo Da:ibidi ea hamoi, amo ganodini ligisi. Amalalu, Da:ibidi da Hina Godema gobele salasu amola Hahawane Gilisili olofole Iasu amo hamoi. 18 E da gobele salasu hamoi dagoloba, e da Hina Gode Bagadedafa Ea Dioba:le, ea fi dunuma hahawane dogolegele sia:i. 19 § 1 Hou Olelesu 16:43Amola e da ili huluane ilima ha:i manu sagoi. E da Isala:ili dunu amola uda huluane afae afae ilima agi ga:gi afae amola hu damui gobele gala:i afae amola fofogai waini fage mogili ilima sagoi. Amalalu, dunu huluane da ilia diasuga buhagi.
20 Amogalu fa:no, Da:ibidi da hi diasu ea sosogo fi gousa:musa: ahoanoba, Maiga:le da gadili e ba:la misi. E amane sia:i, “Isala:ili hina bagade da wali eso ea dio gaguia gadoma:ne hidale bagade hamoi! E da gagaoui dunu agoane, ea ouligisu dunu ilia hawa: hamosu a:fini ba:ma:ne, ea abula gisa:le fasi!”
21 Da:ibidi da bu adole i, “Na da Hina Godema nodone gigini. Bai E da dia ada, ea sosogo amo fisili, na Ea fi Isala:ili ouligima:ne ilegei dagoi. Amola na da mae yolesili, Hina Godema nodoma:ne bu gigininimu. 22 Amola bu gogosiasu ba:mu. Di da na da hamedei dunu dawa:mu. Be amo ouligisu dunu ilia hawa: hamosu a:fini da na nodone ba:mu.” 23 Solo idiwi Maiga:le da gebewane aligime esalu.

*6:2: Gadili Asi 25:22

6:3: 1 Sa:miuele 7:1-2

6:11: 1 Hou Olelesu 26:4-5

§6:19: 1 Hou Olelesu 16:43