15
Mousese ea Gesami Hea:su
* Wamolegei Sia: Olelesu 15:3Amalalu, Mousese amola Isala:ili dunu da Hina Godema gesami hea:i amane,
“Na da Hina Godema gesami hea:mu. Bai E da hasalasu bagade hamoi
dagoi. E da hosi amola amoga fila heda:i dunu hano bagadega ha:digi dagoi.
Gesami Hea:su 118:14; Aisaia 12:2Hina Gode da na gasa bagade Gaga:su dunu E da na gaga:i dagoi.
E da na Gode amola na da Ema nodomu E da na ada ea Gode,
amola E da Ea hou bagadedafa hamobeba:le na da gesami hea:mu
Hina Gode da gegesu dunu.
Ea Dio da Hina Godedafa.
E da Idibidi dadi gagui gilisisu amola ilia sa:liode hanoga gala:digi.
Idibidi dadi gagui ouligisu dunu noga:idafa
da Maga:me Hano Wayabo amoga bogole gela sa:i.
Hano bagade nugududafa da ilia da:i hodo dedeboi dagoi.
Ilia da igi agoane gela sa:ili, hano haguduga doaga:i.
Hina Gode! Dia lobodafa da gasa bagadeba:le, ninia beda:iwane ba:sa.
Dia lobodafa da ha lai dunu amo fifili goudasa.
Di da hadigi amola hahawane Dima ha lai amo wadela:sa.
Dia ougi da lalu defele. Dima ha lai ilia da samaso bioi defele
Dia laluga ulagisa.
Di da hano bagadega fulaboiba:le, hano da gafululi bi hamoi.
Hano da wa:legadole, dobea salidi agoane ba:i.
Hano hagududafa da ga:nasi amola hafoga:i agoane ba:i.
Ha lai da amane sia:i, ‘Na da ilima doagala:musa: se bobogele, baligimu.
Na da ilia liligi huluane lale, afafane, ni hanaiga lamu.
Na da na gegesu gobihei bagade duga:le gadole, ilia liligi huluane samogele lamu.’
10 Be Hina Gode, Di da mifo afadafa fulabosea,
Idibidi dunu huluane da hanoga na dagoi ba:i.
Hano bagade beda:su liligi amo ganodini, ilia da lede (dioi bagade ouli liligi)
amo defele gela sa:i dagoi.
11 Hina Gode! Di da ‘gode’ liligi huluane bagadewane baligi dagoi.
Dia hadigi da dunu huluane ilia hou bagadewane baligisa.
Di da musa: hame ba:su gasa bagade hou hamomusa: defele esala.
Eno dunu da Dia hou defele hamomu hamedei agoane ba:sa.
12 Di da Dia lobodafa ligia gadoloba,
osobo bagade da ninima ha lai amo da:gi dagoi.
13 Dia musa: sia:i defele, Di da dunu Di gaga:i,
ilima bisili ahoanu, oule asi dagoi.
Dia gasaga, Di da ilima logo olelemu.
Amola Dia hadigi soge amoga oule masunu.
14 Dunu fifilai da nabimu.
Amola, ilia beda:iba:le, yagugumu.
Filisidini dunu da beda:ga bogomuwane.
15 Idome hina bagade dunu da beda:i bagade ba:mu.
Moua:be gasa bagade dunu da beda:iba:le yagugumu.
Ga:ina:ne dunu da ilia gesa:i hou fisili, beda:i bagade ba:mu.
16 Ilia huluanema beda:su hou bagade da doaga:i dagoi.
Ilia da Dia gasa, Hina Gode, ba:lala.
Amabeba:le, ilia da gogaya:i agoane lela.
Amogainini Dia fi dunu amo Di da ilia se iasu diasu logo doasili,
ga masa:ne asunasi, ilia da mogodigili ahoanebe ba:sea.
17 Hina Gode! Di da goumi amoga Dia fisu hamoma:ne ilegei dagoi.
Amoga Di da dia fi oule asili ilia fima:ne hahamonana.
Amogai da Debolo Diasu gagui dagoi.
18 Di, Hina Gode, da eso huluane Hina Bagadedafa esalalalumu.”
Milia:me Ea Gesami Hea:su
19 Isala:ili dunu da osobo hafoga:i amoga asili Maga:me Hano Wayabo degei dagoi. Be Idibidi dunu, hosi, sa:liode amola sa:liode genonesisu dunu da amo logoga ahoanoba, Hina Gode da hano sinidigili, ilia huluane dedeboi dagoi ba:i.
20 Ba:la:lusu uda amo Milia:me (Elane ea dalusi) da hina gisani amo lai amola Isala:ili uda huluane da ema fa:no bobogei. Ilia da gisani gaguli sisiogola afia:i.
21 Milia:me da ilima amane gesami hea:i,
“Hina Godema gesami hea:ma.
Bai E da hahawane baligili hasalasu hamoi dagoi.
E da hosi amola ilima fila heda:i dunu,
amo hano wayabo bagadega ha:digi dagoi.”
Hano Gamogai
22 Amalalu, Mousese da bisili asili, Isala:ili dunu Maga:me Hano Wayabo yolesili, Siua wadela:i hafoga:i soge amoga oule asi. Eso udiana ilia da wadela:i soge ganodini lalu, be hano hame ba:i. 23 Amalalu, ilia sogebi ea dio amo Mala amoga doaga:i. Be amogai hano da gamogaiba:le, manu da hamedei ba:i. Amaiba:le, ilia amo sogebiga Mala (Gamogai) dio asuli. 24 Isala:ili dunu da da:i dioiba:le Mousesema gegene i. Ilia da amane sia:i, “Ninia da adi hano moma:bela:?” 25 Mousese da ha:giwane Hina Godema sia:ne gadoi. Amalalu, Hina Gode da ema ifa olelei. Mousese da amo ifa hano ganodini ha:digili, hano da afadenene, bu noga:iwane ba:i.
Amogai, Hina Gode da ili hahawane esaloma:ne sema eno ilima i dagoi amola ilima ado ba:su hou hamosu. 26 E amane sia:i, “Dilia da dafawane nabasu hou hamosea amola moloidafa hou hamobeba:le Na hamoma:ne sia:i huluane amoma fa:no bobogesea, Na da dilima se nabasu hame imunu. Dilia da olo bagade na da Idibidi dunuma i, amo hame ba:mu. Na da Hina Gode, dili Uhinisisu Dunu.”
27 Isala:ili dunu da bu asili, Ilimi sogega doaga:i. Amogai gufi hano fana:iyado amola gumudi agoai ifa 70 ba:i. Amogai ilia da hano gadenene abula diasu gilisisu gaguli esalu.

*15:1: Wamolegei Sia: Olelesu 15:3

15:2: Gesami Hea:su 118:14; Aisaia 12:2