2
Isala:ili Fi Dunu ilia Yelusaleme Sogega buhagisu
(Nihemaia 7:4-73)
Mugululi asi dunu bagohame da Ba:bilone soge fisili, Yelusaleme soge amola Yuda soge amoga buhagi. Ilia da ilia musa: moilaidafa amoga buhagi. Musa: Nebiuga:denese da amo mugululi asi dunu ilia sosogo fi lale, Ba:bilone sogega udigili hawa: hamomusa: mugululi oule asi. Ilia bisilua dunu da Selubabele, Yosiua, Nihemaia, Sila:ia, Liela:iya, Modigai, Bilisia:ne, Misiba, Bigifa:i, Lihame amola Ba:iana. Isala:ili dunu ilia da mugululi asi fisili, Isala:ili sogega buhagi, amo ilia sosogo fi amola idi da hagudu dedei diala.
3-20 Fi Idi
Ba:ilose...2,172
Siefadia...372
A:ila...775
Ba:iha:de Moua:be
(Yesua, Youa:be amola elagaga fi) ...2,812
Ila:me...1,254
Sa:du...945
Sa:ga:iai...760
Ba:ini...642
Biba:iai...623
A:saga:de...1,222
A:dounaiga:me...666
Bigifa:i...2,056
A:idini...454
A:ida (eno dio da Hesigaia) ...98
Bisa:iai...323
Youla... 112
Ha:isiame...223
Giba...95
21-35 Amola dunu amo ilia aowalali da hagudu dedei moilai amo ganodini esalu, amo da buhagi. Moilai amola dunu da buhagi ilia idi da amo,
Moilai Dunu Idi
Bedeleheme...123
Nidoufa...56
A:nadode...128
A:sama:ifede...42
Gilia:de Yialimi, Gifaila amola Bialode...743
La:ima amola Giba...621
Misima:si...122
Bedele amola A:iai...223
Nibou...52
Ma:gebisi...156
Ila:me eno...1,254
Ha:ilime...320
Lode, Ha:ididi amola Ounou...725
Yeligou...345
Sina:ia...3,630
36-39 Gobele salasu fi ilia da mugululi asi fisili buhagi amo ilia dio amola ilia idi da hagudu dedei amo,
Gobele Salasu Fi... Idi
Yeda:iya (Yesua egaga fi) ...973
Imoia...1,052
Ba:sa...1,247
Ha:ilima...1,017
40-42 Lifai fi ilia da mugululi asi fisili buhagi amo ilia dio amola ilia idi da hagudu dedei amo,
Lifai Fi...Idi
Yesua amola Ga:demiele (amo da Houdafia egaga fi) ...74
Debolo gesami dunu (amo da A:isa:fe egaga fi) ...128
Debolo sosodo aligisu dunu (amo da Sia:lame, A:ida,
Da:lamone, A:gabe, Hadaida amola Sioubai amo iligaga fi) ...139
43-54 Amola Debolo hawa: hamosu fi da mugululi asi fisili buhagi amo ilia dio da hagudu dedei amo,
Saiha, Hasuba, Da:baiode, Gilose, Saiaha, Ba:idone, Lebana, Ha:iga:ba, A:gabe, Ha:iga:be, Sia:malai, Ha:ina:ne, Gidele, Ga:iha, Lia:iya, Lisini, Nigouda, Ga:sa:me, Usa, Basia, A:sana, Miunime, Mefisime, Bagebage, Hagufa, Hahe, Ba:selude, Mihaida, Hasia, Bagose, Sisela, Dima, Nesaia, amola Hadaifa. 55-57 Hina bagade Soloumane ea hawa: hamosu dunu ilia da mugululi asi fisili, buhagi, amo ilia dio da hagudu dedei amo, Soudai, Ha:soufelede, Biluda, Ya:iala, Dagone, Gidele, Siefadaia, Ha:dili, Bogilede, Ha:sebaime amola A:imi.
58 Debolo hawa: hamosu dunu amola Soloumane ea hawa: hamosu dunu amo iligaga fi da mugululi asi amo fisili, buhagi amo ilia idi huluane da 392.
59 - 60 Dunu idi 652 amo ilia da Isala:ili sosogo fi amo Dila:iya fi, Doubaia fi amola Nigouda fi (ilia da musa: moilai amo Dele Mila, Dele Hasa, Sielabe, A:da:ne amola Imaia amo ganodini esalu) ilia amola da mugululi asi fisili, buhagi. Be ilia da Isala:ili dunu iligaga fidafa amo dafawane idili olelemu da hamedei. Ilia dio dedei da fisi dagoi.
61 - 62 Amola gobele salasu fi eno da meloa dedei amo ilia da gobele salasudafa iligaga fi olelemu da hame gala, ilia dio da Haba:iya, Ha:gose amola Basila:iai. (Basila:iai gobele salasu fi ilia aowalali dunu da Basila:iai Gilia:de fi uda amo lai. E da ea aowa fi dio lai dagoi). Be amo dunu da ilia aowalali noga:le olelemu da hamedeiba:le, Isala:ili dunu da ili gobele salasu hamoma:ne hame ilegei.
63  * Idisu 27:21Yu eagene hina dunu da amo dunu ilia da Godema iasu ha:i manu amo mae moma:ne sia:i. Gobele salasu dunu da Ulimi igi amola Damini igi amo ea hou bu noga:le dawa:sea fawane amo ha:i manu da defea, e sia:i.
64-67 Musa: mugululi asi dunu da Isala:ili sogega buhagi amo ilia idi huluane da - 42,360. Amola amo dunu ilia hawa: hamosu dunu (dunu amola uda) amo ilia idi da 7,337. Amola dunu amola uda gesami hea:su amo gesami liligi dusu idi da 200. Ohe fi ilia oule asi idi da –
Hosi...736
Miule...245
Ga:mele...435
Dougi...6,720
68 Mugululi asi dunu buhagi amo da Hina Gode Ea Debolo diasu Yelusaleme amo ganodini amoga doaga:loba, fi ouligisu dunu mogili da Debolo amo ea musa: sogebiga bu gaguma:ne, liligi hahawane udigili iasu.
69 Ilia gasa amola ilia labe amo defele hahawane iasu. Amola ilia iasu idi huluane da amo,
Gouli...500 gilougala:me
Silifa...2,800 gilougala:me
Gobele salasu abula...100
70  1 Hou Olelesu 9:2; Nihemiah 11:3Gobele salasu dunu, Lifai dunu amola mogili eno dunu ilia da Yelusaleme amola gadenene sogebi amoga fi galu. Gesami hea:su dunu, Debolo sosodo aligisu dunu amola Debolo hawa: hamosu dunu da gadenene moilai amo ganodini fisu. Amola Isala:ili dunu eno huluane da ilia aowalali ilia moilai amo ganodini fi galu.

*2:63: Idisu 27:21

2:70: 1 Hou Olelesu 9:2; Nihemiah 11:3