2
Debolo Diasu Gaheabolo Noga:idafa
Hina Gode Ea sia: olelema:ne balofede dunu Ha:ga:iaima bu sia: i. Amo da ode afae amola oubi fesu amola eso21 amoga hamoi. Hina Gode da Ea sia: Selababelema olelema:ne, balofede dunu Ha:ga:iaima adoi. Yuda ouligisu dunu, Yosiua (Gobele salasu dunu Ouligisu) amola dunu huluane ilima olelema:ne amane adoi, * Esela 3:12“Dilia afaega da musa: Debolo diasu noga:idafa amo haboda:i dialebe ba:sula:? Be wali dia da haboda:i ba:sala:? Amo ba:loba:, hamedeidafa agoai ba:sa. Be dilia huluane waha gogosia:iwane mae da:i dioi dialoma. Na da nini gilisili esalumuba:le, hawa: hamoma.
Gadili Asi 29:45-46; Yosiua 1:9Dili Idibidi fisili, gadili ahoanoba, Na da eso huluane dili fidilalumu, amo Na dilima ilegele sia:i dagoi. Na da wali amola dili esala. Amaiba:le, mae beda:ma!” Hina Gode E da amane sia:i.
Hibulu 12:26Hina Gode da eno amane sia:i, “Fonobahadi aligili, Na da mu amola osobo bagade, (soge amola hano waeyabo) igumu. Na da fifi asi gala huluane wadela:lesimu. Amasea, fifi asi gala ilia gagui liligi huluane da Debolo Diasuga gaguli misi dagoi ba:mu. Amola Debolo Diasu da amoga nabamu. Osobo bagadega silifa amola gouli dialebe amo huluane da Na: fawane.” Hina Gode Bagadedafa da amane sia:i, “Debolo diasu gaheabolo gagui amo da musa: gagui amo baligili noga:idafa dialumu. Amola Na fi dunu bagade gagui agoane esaloma:ne, Na da ilima olofosu imunu.”
Ha:ga:iai da Gobele Salasu Dunu ilima Adole Ba:i
10 Ode ageyadu, amola oubi sesege amola eso 24 amoga Da:liase da hina bagade esalu, amo esoga Hina Gode da balofede dunu Ha:ga:iai, ema eno adole i. 11 E amane sia:i, “Gobele salasu dunu ilima amane adole ba:ma, 12 ‘Dunu afae da gobele salimusa: modale ligiagai hu a:i afae lale, ea abulaga mabione gaguli ahoasea, amola ea abulaga agi ga:gi o ha:i gobei, waini hano, olife susuligi o ha:i manu eno amo digilisisia, amo ha:i manu amola da hu defele modale ligiagai hamobela:?” Gobele salasu dunu da amo adole ba:su nabalu, bu adole i, “Hame! Amo ha:i manu da hame modale ligiagai.”
13  § Idisu 19:11-22Amalalu, Ha:ga:iai da bu adole ba:i, “Dunu afae da bogoi da:i hodo digili ba:beba:le, fedege agoane nigima: madelai ba:sea, amola amo ha:i manu digili ba:sea, amo ha:i manu amola da nigima: madelai hamobela:?
Gobele salasu dunu da bu adole i “Ma! Amo ha:i manu da nigima: madelai dagoi ba:mu.”
14 Amalalu, Ha:ga:iai da amane sia:i, “Hina Gode da agoane sia:sa, ‘Amo hou dilia waha sia:i da Isala:ili dunu fi, amola ilia loboga hamoi liligi huluanedafa ea hou defele galu. Amaiba:le, liligi huluane ilia da oloda da:iya gobele salalebe da nigima: madelai dagoi ba:sa.’ ”
Hina Gode da Ea Hahawane Dogolegele Hou Isala:ili Dunuma Imunusa: Ilegele Sia:i
15 Hina Gode da amane sia:sa, “Dilima hamoi hou amo dili ba:sala:? Debolo diasu muni bu buga:le gagumusa: gala, 16 dilia gala:ine faili legei amoga ba:la asili, 200 gilogala:me dioi defei ba:musa: dawa:su be amomane 100 fawane ba:i. Dilia da waini hano 100 lida defei dimusa: dawa:i, be 40 lida defei fawane ba:i. 17 Na da gia:i bagade fo, dilia ha:i manu liligi bione sesenema:ne fo iasi. Na da mugene amola dilia ha:i manu bugi wadela:musa: iasi. Be amomane dilia da Nama bu hame sinidigisu. 18 Wali esoha da 24 amola oubi sesege amoga da Debolo diasu bai fa:i amo wali esoga huluane dagoi ba:sa. Waha winini adi hamoma:beyale, ba:ma! 19 Be amomane wali ga da ebelei dagoi, amola figi ifa, bomegala:nede ifa (goaba agoai), amola olife ifa amola fage hame legei gala, be waha winini Na dilima hahawane dogolegele fawane hamomu.
Hina Gode da Selababelema Hamomusa: Ilegei
20-21 Amo eso afae amoga (eso 24 amola oubi sesege) Hina Gode da Ha:ga:iai ema sia: eno, Selababele (Yuda eagene ouligisu dunu) amoma adosima:ne amane adoi, “Na da mu amola osobo bagade igumu gala. 22 Na da fifi asi gala huluane amola ilia gasa wadela:lesimu. Na da sa:liode amola genonesisu dunu delegili fasili, bobaeyoi ba:mu. Hosi da bogogia:mu amola ili da:iya fila heda:i dunu da ili gobele fane legemu.
23 Amo esohaga, Na da di, Selababele, Na hawa: hamosu dunu, Na da di oule masunu, di da Na Dio:ba:le, ouligisu hou hamoma:ne ilegemu. Bai di fawane Na ilegei dagoi.” Hina Gode Bagadedafa da sia:i dagoi.
Sia: Ama Dagoi

*2:3: Esela 3:12

2:5: Gadili Asi 29:45-46; Yosiua 1:9

2:6: Hibulu 12:26

§2:13: Idisu 19:11-22