3Yone
(Da:i Sia:-3 John; Modu-3 Ioane; Bisini-3 Jon)
Hidadea Sia:
Yone da 3 Yone meloa dedene i. Amo meloa ganodini, Asigilai Dunu (Yone) da Yesu Ea fa:no bobogesu fi ouligisu dunu ea dio amo Ga:iyase amoma dedei. Ga:iyase da eno Gode Ea fi dunu fidiba:le, Asigilai Dunu da ema nodoi. Dunu eno ea dio amo Daiodalifisi da gasa fi hou hamobeba:le, e da Ga:iyasema sisasu sia:i.
Sia dedei
1 Hidadea Sia:...Sia:alalo 1:1-4
2 Ga:iyasema Nodoi...Sia:alalo 1:5-8
3 Daiodalifisi Dawa:ma...Sia:alalo 1:9-10
4 Dimidaliase ea Hou...Sia:alalo 1:11-12
5 Dagosu Sia:...Sia:alalo 1:13-15
1
3 Yone
* Asunasi Dunu Ilia Hou 19:29; Louma 16:23; 1 Golidia 1:14Na, Asigilai Dunu da di, Ga:iyase, na dogolegei na:iyado, dima meloa dedesa.
Na dogolegei na:iyado! Dia a:silibu hou da hahawane amola gasa bagade, amo na dawa:. Dia da:i hodo da amo defele esaloma:ne amola di da hahawane esaloma:ne, na Godema sia:ne gadosa. Di da dafawane hou amo ganodini eso huluane esalalala. Ninia Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu eno da dia dafawane hou eso huluane mae yolesili hamonana, amo nama adomusa: misiba:le, na da hahawane bagade ba:i. Na da na mano ilia dafawane dawa:su hou amo ganodini lala, amo nababeba:le, baligili hahawane naba.
Yone da Ga:iyasema Nodosa
Na dogolegei na:iyado! Dia da dia Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu ili mae yolesili fidilalebeba:le, na da nodosa. Dia musa: hame ba:i Gelesu dunu amola bagade fidisu. Amo dunu da dia asigi hou amo nini Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu guiguda: esala, ilima olelei. Amo dunu ilia bu logoga ahoasea, ilia da Gode hahawane ba:ma:ne masunu da defea. Amaiba:le, dia ili bu fidima:ne na da dima edegesa. Bai ilia Gelesu Ea hawa: hamomusa:gini asi. Ilia Gode Ea hou hame lalegagui dunu ilia fidisu hame lai. Amaiba:le, ninia Yesu Ea hou lalegagui dunu da amo dunu ilia dafawane sia: olelebe hawa: hamosu fidimu amola gilisili hamomu da defea.
Daiodalifisi amola Dimidaliase
Na da dia Yesu Ea fa:no bobogesu fi ilima meloa fonobahadi dedene i. Be Daiodalifisi da hi hanaiba:le hina hou hamomusa: dawa:lalebeba:le, e da na sia: nabimu higasa. 10 Na da dilima masea, na da hi hou hamoi amo dilima olelemu. Ea da ninia hou wadela:sa amola nini hou olelesea bagadewane ogogosa. Be amo hou baligili, e da Yesu Ea fa:no bobogesu fi dilima manebeba:le, ilima hame yosia:sa. Amola nowa dunu da ilima yosia:musa: dawa:sea, Daiodalifisi da amo dunu ilia fidisu logo hedofasa amola ilia Yesu Ea fa:no bobogesu fi amoga gadili sefasimusa: dawa:lala.
11 Na dogolegei na:iyado! Wadela:i hou amoma mae fa:no bobogele, dia hou moloidafa amoma fa:no bobogema. Nowa da hou moloidafa hamosea da Godema madelagi dagoi. Be nowa da wadela:i hou hamosa da Gode hame dawa:.
12 Dunu huluane da Dimidaliase ea hou dawa:beba:le, nodosa. E da dafawane hou hamonanebeba:le, hou moloidafa hamosu dunu ba:sa. Ninia amola, ea hou dawa:beba:le nodosa. Ninia sia: da dafawane, di dawa:.
Dagosu Asigi Sia:
13 Na da dima sia:mu bagade gala, be na da amo sia: meloaga dedemu higasa.
14 Na da dima hedolowane misini, dia odagia sia:mu hanai gala.
15 Na da olofosu dima dialoma:ne dawa:lala. Dia na:iyado dunu huluane da ilia asigi sia: dima adosisa. Dia ninia na:iyado huluane amoma ninia asigidafa sia: adosima.
Sia: Ama Dagoi

*1:1: Asunasi Dunu Ilia Hou 19:29; Louma 16:23; 1 Golidia 1:14