2Yone
(Da:i Sia:-2 John; Modu-2 Ioane; Bisini-2 Jon)
Hidadea Sia:
Yone da 2 Yone meloa dedene i. Amo ganodini e da ‘Asigilai Dunu’ hima dio asuli. E da ‘dogolegei Uda amola ea mano,’ amoma meloa dedene i. Ninia fada:ne hame dawa:, be amo dio e da Yesu Ea fa:no bobogesu fi afadafa amoma Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu afae dio asuli. Amo meloa ganodini, Yone e da amo Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu ilima ilia enoma enoma asigidafa hou hamoma:ne ha:giwane sia:i. E da ogogosu dunu ilia olelesu amoma mae fa:no bobogema:ne sia:i.
Sia: Dedei
1 Hidadea Sia:...Sia:alalo 1:1-3
2 Asigidafa Hou da Baligisa ...Sia:alalo 1:4-6
3 Ogogosu Olelesu Dawa:ma...Sia:alalo 1:7-11
4 Dagosu Sia:...Sia:alalo 1:12-13
1
2 Yone
Na da Asigilai Dunu. Na da dogolegei Uda amola ea manolali, dilima meloa dedene iaha. Na dilima bagadewane asigisa, be na fawane hame. Dunu huluane amo da dafawane hou lalegagui, ili amola da dilima bagadewane asigisa. Bai dafawanedafa hou da ninia dogo ganodini diala amola mae fisili eso huluane dialumu.
Ada Gode amola Ada Egefe amo Yesu Gelesu da hahawane dogolegele iasu, gogolema:ne olofosu amola olofosudafa ninima imunu da defea. Amo hou da dafawane hou amola asigi hou amo ganodini ninia dogo ganodini aligila sa:i dagoi ba:mu da defea.
Dafawane Hou amola Asigidafa Hou
Na da dilia fi mogili da dafawane hou (Adadafa ninia hamoma:ne sia:i dagoi liligi amo defele), amo ganodini esala nababeba:le, hahawane ba:i. Amaiba:le, dogolegei Uda, na dima edegesa. Ninia gilisili enoma enoma asigimu da defea. Amo sia: na dima dedesa da gaheabolo hamoma:ne sia:i hame. Ninia da amo hamoma:ne sia:i degabo nabi eso amogainini wali nabala. Na waha asigili sia:sa hou bai da agoane diala. Asigidafa hou lalegaguiba:le, ninia Gode Ea hamoma:ne sia:i huluane nabawane hamomu da defea. Gode Ea hamoma:ne sia:i liligi amo dilia lalegagui eso amoga nabi da amane. E da dili huluane asigidafa hou amo ganodini esaloma:ne sia:i.
Ogogosu dunu bagohame da osobo bagade bega: bega: ogogole olelemusa: asi. Ilia da Yesu Gelesu osobo bagade dunu da:i hodo laiwane osobo bagadega misi da dafawane hame ogogole sia:sa. Agoaiwane dunu da ogogosu. E da Gelesuma ha lai.
Amaiba:le, dilia da hawa: hamobeba:le bidi huluane lamu amo fisisa:besa:le, dawa:ma!
Nowa dunu da Yesu Gelesu Ea olelei amo mae dawa:le, amo olelesu baligisia, e da Godema hame madelagi. Be nowa da Yesu Gelesu Ea olelesu amo defele olelesa, amo dunu da Adadafa amola Egefedafa, Ema madelagi dagoi. 10 Amaiba:le, dunu eno da sia: eno olelemusa: masea, defea, dilia amo dunu dilia diasuga mae yosia:ma! Amola ema ‘Olofosu dima dialoma!’ mae sia:ma. 11 Bai nowa dunu da ogogosu dunuma ‘Olofosu dialoma!’ sia:sa, e da amo dunu ea wadela:i hamobe amoma gilisisa.
Dagosu Sia:
12 Na da dilima adomu bagade gala. Be amo meloa ganodini dedemu hamedei agoane ba:sa. Be na da dilima misini dilia odagia sia:musa: dawa:lala. Amasea, ninia gilisili hahawane ba:mu.
13 Dilia dogolegei Dalusi ea mano da dilima asigi sia: adosisa
Sia: Ama Dagoi