1 Golidia
(Da:i Sia: - 1 Corinthians; Modu - 1 Korinto; Bisini - 1 Korin)
Hidadea Sia:
Bolo da Golidia dunuma meloa dedene iasi. Bolo da musa: Golidia moilai bai bagadega Gode Ea Hou olelebeba:le, lalegagui dunu da gilisili Yesu Ea fa:no bobogesu fi hamoi. Be Bolo da yolesili, asili, ogogosu hou amola giadofale olelesu hou da ilima doaga:i. Bolo ea meloa dedei, amo esoga Golidia da moilai bai bagade A:isia soge bagade amo ganodini dialu. Louma gamane da ili ouligisu. Golidia amo ganodini ilia bidi lasu hou bagohame hamosu. Ilia hou dawa:beba:le, ilia hahawane galu. Be wadela:i hou bagade galu amola ilia da a:silibu liligi bagohame ilima udigili nodone sia:ne gadosu. Bolo da Golidia sese amo ganodini afafasu hou, wadela:i uda lasu hou, uda lasu hou, Godema sia:ne gadomusa: gilisisu hou, Gode Ea A:silibu Hadigidafa Ea hahawane dogolegele iasu liligi amola da:i hodo wa:legadosu hou, amo huluane mogili ilia giadofale dawa:i ba:beba:le, hahamomusa: dawa:i galu. Sia:alalo 13 da asigidafa hou ninima noga:le olelesa.
Sia: Dedei
1 Hidadea Sia:...Sia:alalo 1:1-9
2 Golidia Yesu Fa:no Bobogesu Fi ilia Afafasu Hou. Sia:alalo 1:10-4:21
3 Uda Lasu Hou amola sosogo Fi ilia Hou...Sia:alalo 5:1-7:40
4 Yesu Gelesu Ea Fi Dunu da Eno Hame
Lalegagui Dunu Ba:ma:ne adi hamosala:? ...Sia:alalo 8:1-11:1
5 Yesu Ea Fa:no Bobogesu Fi Hou
amola Nodone Sia:ne Gadosu Hou...Sia:alalo 11:2-14:40
6 Yesu Gelesu Ea Wa:legadoi Hou. Ea Fa:no
Bobogesu Dunu ilia Fa:no Wa:legadomu Hou...Sia:alalo 15:1-58
7 Ilia Yesu Ea Fi Dunu Yudia Soge Ganodini
amo Fidima:ne Muni Imunusa: Dawa:i...Sia:alalo 16:1-4
8 Asigi Sia: amola Sia: Dagosu...Sia:alalo 16:5-24
1
1 Golidia
Na da Bolo. Gode da hanaiba:le, E da na Yesu Gelesu Ea asunasi dunu hawa: hamomusa:gini ilegei dagoi. Na amola ninia fi dunu ea dio amo Sosodenese, ani amo meloa dedesa.
* Asunasi Dunu Ilia Hou 18:1Dilia da Gode Ea fi dunu Golidia moilai bai bagade ganodini esala. Dilia da Yesu Gelesuma madelagiba:le, Gode Ea fi dunu esalebeba:le, Gode da dili Ea hadigi fi dunu hahamoma:ne, dilima wei dagoi. Dili amola dunu huluane soge huluane amo ganodini da Hina Gode Yesu Gelesu (ninia Hina Gode amola ilia:) amo Ea hou lalegaguiba:le, Ema nodone sia:ne gadosu dunu esala. Dili huluane dilima ania meloa dedene iasimusa: dawa:.
Nini Ada Gode amola Hina Gode Yesu Gelesu, dilima hahawane dogolegele hou amola olofosu hou ima:ne, na da Godema sia:ne gadosa.
Gode da Golidia Dunu Fidibiba:le, Bolo da Nodosa
Gode da dilima udigili hahawane dogolegele hou, Yesu Gelesu Ea hamoi liligi, amo dilima ia dagoiba:le, na da eso huluane Godema nodosa. Dilia da Gelesuma madelagiba:le, bagade gagui dunu agoane ba:sa. Dilia da sia: adole iasu hou amola bagade dawa:su hou bagade gagusa. Dilia dogo ganodini, Gelesu Ea sia: ida:iwane gala da ifa difi agoane sa:i dagoiba:le, dilia da Yesu Gelesu Ea dunu huluane ba:ma:ne bu misunu eso ouesalebeba:le, Ea hahawane dogolegele olelei liligi huluanedafa lai dagoi. Dilia Hina Gode Yesu Gelesu amo Ea bu misunu eso amoga wadela:i hou amola ledo hamedei ba:ma:ne, Yesu da dili gasawane leloma:ne fidilaluma:mu. Dilia Gode Eagofe Yesu Gelesu, ninia Hina Gode, Ema gousa:ma:ne, Gode da dilima misa:ne sia:i. Gode Ea hou da moloidafa.
Yesu Ea Fa:no Bobogesu Fi (Sese) da Afafasa
10 Na fi dunu! Na da ninia Hina Gode Yesu Gelesu Ea Dioba:le dili huluanema agoane sia:sa. Mae afafama:ne, sia: hisu hame be afadafa fawane sia:ma amola asigi dawa:su afadafa hamoma. 11 Be na fi dunu! Galoui ea sosogo fi dunu da nama moloiwane olelei amane. Dilia fi amo ganodini sia:ga gegesu da gala ilia sia:i. 12  Asunasi Dunu Ilia Hou 18:24Bai agoane na sia:sa. Dunu afae da hisu, eno da hisu sia: hisu hisu sia:sa. Afae da amane sia:sa, “Na da Boloma fa:no bobogesa!” Eno da amane sia:sa, “Na da Abolosema fa:no bobogesa!” Eno da amane sia:sa, “Na da Bidama fa:no bobogesa!” Eno da amane sia:sa,” Na da Gelesuma fa:no bobogesa:!” 13 Dilia adi dawa:bela:? Gelesu da fifili afafabela:? Bolo da dili gaga:ma:ne, bulufalegeiga bogobala:? Dilia da Boloma fa:no bobogema:ne, hanoga fane salibala:? Hame mabu!
14  Asunasi Dunu Ilia Hou 18:8, 19:29; Louma 16:23Na da Galisibase amola Ga:iase, ela fawane hanoga fane sanasi. Be na da eno ba:bodaise hame hamoiba:le, na da Godema nodosa. 15 Amaiba:le, dilia da nama fa:no bobogema:ne ba:bodaise hamoi, amo dunu ilia sia:mu da hamedei gala. 16  § 1 Golidia 16:15(Dafawane! Na gogolei! Na da Sidifena:se amola ea sosogo fi hanoga fane sanasi. Be na da eno ba:bodaise hamobela:? Na gogolei.) 17 Gelesu da na ba:bodaise hawa: hamomusa:, hame asunasi. E da Gode Sia: Ida:iwane olelema:ne, na asunasi dagoi. Osobo bagade dunu ilia bagade dawa:su sia: mae dawa:le, be Gelesu Ea bulufalegeiga bogoi amo hou da gasa bagade, amo olelema:ne E da na asunasi dagoi.
Yesu Gelesu Ea Hou da Gode Ea Bagade Dawa:su amola Gode Ea Gasa Olelesa
18 Yesu Gelesu da bulufalegeiga bogoi, amo sia: Helo soge doaga:musa: logoga ahoabe dunu da gagaoui sia: agoane naba. Be ninia da dunu amo da Yesu Ea gaga:lala dunu, amo sia: da Gode Ea gasa ninima olelesa. 19  ** Aisaia 29:14Gode Sia: da agoane dedei diala,
“Na da bagade dawa:su dunu ilia dawa:su gugunufinisimu.
Na da sugulu hamoi dunu ilia dawa:digisu la:ididili ligisimu.”
20  †† Yoube 12:17; Aisaia 19:12, 33:18, 44:25Amaiba:le, bagade dawa:su dunu, sugulu hamoi dunu amola sia: fofada:su bagade dawa:su dunu da wali hamedei agoane ba:sa. Gode Ea hamobeba:le, osobo bagade dunu bagade dawa:su hou da gagaoui hou agoai ba:sa.
21 Gode da dawa:sudafa gaguiba:le logo hamoi amane. Dunu ilisu asigi dawa:su amoga Gode Ea hou dawa:mu da hamedei. Ninia sia: da ‘gagaoui sia:’ dunu ilia dawa:lala. Be amo sia:ga, Gode da dafawaneyale dawa:su dunu gaga:ma:ne ilegei.
22 Yu dunu dafawaneyale dawa:ma:ne, ilia musa: hame ba:su dawa:digima:ne olelesu liligi hogosa. Galigi dunu dafawaneyale dawa:ma:ne, bagade dawa:su hou hogosa. 23 Be ninia da hisu. Ninia da Yesu Gelesu osobo bagade dunu gaga:ma:ne bulufalegeiga bogoi, amo fawane olelesa. Yu dunu da amo sia: higale naba. Dienadaile dunu da amo sia: da gagaoui dawa:. 24 Be eno dunu, Yu dunu amola Dienadaile dunu ilima Gode da misa:ne wele sia:i, ilia da amo sia: da Gelesu Ea hou olelesa dawa:. Bai E da Gode Ea gasa amola Gode Ea bagade dawa:su esala. 25 Bai Gode Ea gagaoui agoane ba:su hou da bagade dawa:su hou. Amo da osobo bagade dunu ilia dawa:su baligisa. Amola Gode Ea gasa hame agoane ba:su hou da gasa bagade. Amo da osobo bagade dunu ilia gasa hou bagade baligisa.
26 Na fi dunu! Gode da dilima misa:ne sia:i, dilia amo esoga hou dialu bu dawa:ma. Dilia da osobo bagade dunu ba:ma:ne, bagahame da bagade dawa:su amola gasa bagade ouligisu dunu ba:i. 27 Be Gode da hanaiba:le, E da bagade dawa:su dunu gogosiama:ne, gagaoui agoane dunu Ema misa:ne sia:i. Amola E da gasa bagade dunu gogosiama:ne, gasa hame dunu Ema misa:ne sia:i. 28 Gode da dunu amo osobo bagade dunu ilia da hamedeiwane ba:sa amola higale ba:sa, amo dunu Ema misa:ne sia:i. Osobo bagade dunu eno amo ilia da dunu ea hou da mimogo dawa:be, amo wadela:musa:, Gode da agoane hamosu. 29 Amaiba:le, Gode ba:ma:ne, dunu afae da hidale gasa fi hamomu da hamedei. 30 Be Gode da dili lale, Yesu Gelesuma madelagi dagoi. Ninia da Yesu Gelesu Ea hou dawa:beba:le, amo da ninia bagade dawa:su hou. Ea hawa: hamobeba:le, ninia hou afadenei ida:iwane hamoi dagoi, Gode da ba:sa. Ninia se iasu diasu logo da doasi dagoiba:le, ninia Gode Ea hadigi fi dunu hamoi dagoi.
31  ‡‡ Yelemaia 9:24Amaiba:le, Gode Sia: Dedei defele dawa:mu da defea. “Nowa da hidale gasa fi sia:musa: dawa: galea, e da Hina Gode Yesu Gelesu Ea hawa: hamoiba:le fawane hidale sia:mu da defea.”

*1:2: Asunasi Dunu Ilia Hou 18:1

1:12: Asunasi Dunu Ilia Hou 18:24

1:14: Asunasi Dunu Ilia Hou 18:8, 19:29; Louma 16:23

§1:16: 1 Golidia 16:15

**1:19: Aisaia 29:14

††1:20: Yoube 12:17; Aisaia 19:12, 33:18, 44:25

‡‡1:31: Yelemaia 9:24