12
Yoube da amane sia:i,
“Dafawane! Dilia da dunu huluane ilia lafi agoai gala!
Dilia da bogosea, asigi dawa:su noga:idafa amolawane da bogoi dialebe ba:mu!
Be na asigi dawa:su da dilia asigi dawa:su defele gala.
Dilia hou da na hou hame baligisa.
Dilia waha sia:be amo dunu huluane ilia dawa:.
Be wali na na:iyadodafa amolawane ilia naba:le habosesele oufesega:sa.
Be na hou da moloidafa amola na da wadela:le hamosu hame dawa:.
Be musa:, Gode da na sia:ne gadosu nabane, adole iasu.
Dilia da bidi hamosu hame dawa:.
Be dilia da nama habosesele oufesega:sa.
Dilia da dunu amo da dafamu gadenei, amo fasa.
Wamolasu dunu amola Gode Ea hou hame lalegagui dunu
ilia ‘gode’ da ilila: gasa fawane.
Be ilia da osobo bagadega olofoiwane esala.
Be sio fi amola ohe fi da dilima olelemusa: dawa:.
Dilia osobo bagadega amola hano wayabo bagadega esalebe liligi,
amo ilia da dilima olelema:ne, adole ba:mu da defea.
Ilia huluane da Hina Gode da ili hamoi, amo dawa:.
10 Gode Hi fawane da Ea hamoi liligi huluane, ilia esalusu ouligisa.
Dunu huluane ilia esalusu da Ea gasaha diala.
11 Be dilia! Dilia gona:su da ha:i manu ea hedai hahawane naba.
Amo defele, dilia ge da udigili sia:dabe hahawane naba.
12 - 13 Da:i hamoi dunu ilia da asigi dawa:su bagade gala.
Be Gode da asigi dawa:su bagadedafa amola gasa bagade gala.
E da Ea hawa: hamomu defele, gasa bagadedafa gala.
14 Gode da dunu ilia gagui liligi mugulusia, nowa da bu gaguma:bela:?
Gode da dunu amo se iasu diasu ganodini sanasisia, nowa da amo se iasu diasu logo doasima:bela:?
15 Gode da gibu dabe logo ga:sisia, ha: bagade ba:sa.
E da gibu bagade iasisia, hano da bagadewane heda:le, osobo dedebosa.
16 Gode da gasa bagade amola E da Ea ha lai dunu eso huluane hasala.
Ogogosu dunu amola dunu ilima ilia ogogoi,
ilia gilisili Gode Ea gasaha esalebe.
17 Gode da ouligisu dunu ilia asigi dawa:su samogesa.
E da bagade dawa:su ouligisu dunu ilia hou afadenene, amasea ilia da gagaoui dunu agoai hamosa.
18 E da hina bagade dunu ilia ouligibi fadegale, ili se iasu diasu ganodini sala.
19 E da gobele salasu dunu amola gasa bagade dunu, ilia hou fonobosa.
20 Osobo bagade dunu da eno dunu ilia hou dafawaneyale dawa:be.
Be Gode da amo dunu ouiya:ma:ne, ilia lafi ga:sisa.
E da da:i hamoi dunu ilia bagade dawa:su hou samogesa.
21 E da gasa bagade ouligisu dunu gogosiama:ne hamosa,
amola ilia gasa bagade hou hedofasa.
22 E da gasi bagade sogebi amoga hadigi iasisa.
23 E da fifi asi gala amo gasa bagade heda:ma:ne hamosa.
Amalalu, E da amo fifi asi gala hasalasili, ili gugunufinisisa.
24 - 25 E da ilia ouligisu dunu gagaoui dunu agoane hamosa.
Amasea, ilia da udigili doulasili, gasi ganodini adini ba:i dunu defele feloasa.