13
1-2 Dilia sia:be huluane, na da musa: nabi dagoi.
Na da amo huluane dawa:!
Dilia dawa:i liligi da na dawa:su hame baligisa.
Na da dili defele esala.
Be na da dilima sia:ga gegesu hame gala.
Na da Godema fawane sia:ga gegesu gala.
Dilia da hou hamedafa dawa:.
Amaiba:le, eno dunu da dilia hame dawa:su hou ba:sa:besa:le,
dilia udigili ogogosu sia:daha.
Dilia da manoma legesu hina dunu amo da oloi uhinisisu hou hame dawa:, agoai ba:sa.
Dilia ouiya:ma! Amasea, dunu eno da dilia da bagade dawa:su dunu dawa:mu!
Nabima! Bai na da na hou noga:le dodofele imunusa: momagele esala.
Dilia abuliba:le ogogosala:?
Dilia ogogosu da Gode fidima:beyale, dilia dawa:sala:?
Dilia da Gode gaga:musa: dawa:sala:?
Dilia da fofada:su diasuga, Gode gaga:ma:ne fofada:ma:bela:?
Gode da dili ha:giwane sosodosea,
E da dilia hou amo ganodini noga:i liligi ba:ma:bela:? Hame mabu!
Dilia da eno dunuma bagade ogogosa.
Be dilia Godema agoane ogogomu da hamedei.
10 Dilia moloi hame hou da wamolegei dagoi.
Be Gode da dilia wamolegei hou ba:mu.
Amola E da dilima gagabole sia:mu.
11 Dilia da Ea gasa bagade hou ba:sea, beda:gia:mu.
12 Dilia malasu sia: da hamedei, nasubu agoane gala.
Dilia sia:ga gegei da gasa hame laga osobo agoai.
13 Ouiya:ma! Na sia:ma:ne, logo doasima!
Na sia:be ea dabe ninia hobea ba:mu.
14 Na da sia:sea, bogosu dabe ba:ma:bela:?
Be na da bogomusa: momagele esala.
15 Na da hobea misunu hou dafawane hamoma:beyale dawa:su huluane da fisi dagoi.
Amaiba:le, Gode da na fane legesea, na da hame dawa:mu.
16 Amabela:? Na da hame beda:iba:le, na da Godema moloiwane sia:sea,
E da nama asigima:bela:?
Bai wadela:le hamosu dunu da beda:iba:le, ilia da Gode Ea odagia moloiwane sia:mu gogolesa.
17 Defea! Na da na hou olelesea, dili nabima!
18 Na da wali na hou noga:le dodofele imunusa: momagele esala.
Bai na hou da moloidafa, na dawa:.
19 Gode! Di da nama diwaneya udidimusa: mahabela:?
Amai galea, na da ouiya:le bogomusa: momagele ouesala.
20 Be na da Dima adole ba:su aduna gala.
Di da na adole ba:su amoma defele adole iasea, na da Dima hame wamoaligimu.
21 Adole ba:su afae da, ‘Nama se iabe amo yolesima!’
Eno da ‘Dia na beda:ma:ne mae banenesima!’
22 Gode! Di hidadea sia:ma!
Amasea, na da Dima dabe adole imunu.
O hidadea, na Dima sia:ma:ne logo doasima!
Amasea, Di nama dabe adole ima.
23 Na da adi hou giadofabela:?
Na da adi wadela:i hou hamobeba:le, Dima fofada:ma:bela:?
24 Dia abuliba:le naba:le hobeabela:?
Dia abuliba:le, na Dia ha lai dunu defele ba:sala:?
25 Di da na beda:ma:ne hamosala:?
Na da hamedei liligi, lubi agoai gala.
Di da fedege agoane gisi bioi amoma doagala:sa.
26 Di da nama mi hananewane fofada:nana.
Na goi fonoboga wadela:le hamoi liligi, amoba:le Di da nama fofada:sa.
27  * Yoube 33:11Di da na emo sia:inega la:gilisili, na osa:le gaga ahoabe Di noga:le sosodosa.
Na emobu amolawane, Di da noga:le abodele ba:sa.
28 Amaiba:le, na da dasai ifa defele, fofonobone dasale daha.
Amola abula aowabaga mai defele, nuini daha.

*13:27: Yoube 33:11