33
Amola wali, Yoube! Na sia: huluane noga:le nabima!
Na da na asigi dawa:suga liligi huluane sia:musa: momagele esala.
Na sia: huluane da moloidafa amola na da dafawane sia: fawane sia:mu.
Gode Ea A:silibu da na da:i hahamoi amola nama esalusu i.
Di da nama bu adole imunu defele galea, nama adole ima.
Dia fofada:mu sia: amo hahamoma.
Ani galu da Gode Ea siga ba:ma:ne defele esala.
Gode da ani laga osoboga hahamoi.
Amaiba:le, di da nama beda:mu bai da hame gala.
Na da di hame banenesimu!
Na da nabi, di da amane sia:i,
‘Na da hame giadofai.
Na da wadela:le hame hamosu.
Na da moloidafa amola wadela:i hou hame dawa:.
10 Be Gode da udigili nama doagala:musa:, logo hogosa.
E da na Ea ha lai dunu defele ba:sa.
11  * Yoube 13:27E da na emo sia:inega la:gisa.
E da na osa:le gagabe huluane ha:giwane sosodo aligisa.’
12 Be Yoube! Na da dima sia:sa! Di da giadofai dagoi.
Gode Ea hou da osobo bagade dunu huluane ilia hou baligisa.
13 Dia abuliba:le Gode da ninia egane sia:be amoma hame adole iaha,
Ema amane diwaneya udidisala:?
14 Gode da gebewane sia:nana, sia:nana, be dunu afae da Ea sia: hame naba.
15  Yoube 4:13Gasia, dunu ilia da golasea,
Gode da simasia amola esala ba:su amodili ilima olelesa.
16 Ilia da Ea sia: nabimusa:, E da ilima logesa.
Amasea, ilia da Ea sisane sia: nabasea, beda:gia:sa.
17 Gode da ilia wadela:le hamosu logo hedofamusa: sia:sa.
E da ili hidale agoane gasa fi hou hamosa:besa:le, ilima sia:sa.
18 E da ili gugunufinisima:ne logo hame doasimu.
E da ili bogosa:besa:le gaga:sa.
19 Gode da dunu moloma:ne, olo amola da:iba:le se iasu ema iasisa.
20 Olo madelai dunu, ea da magedasu hou fisisa.
Ha:i manu noga:idafa ea higa:i ba:sa.
21 Ea da:i da udigili geloga:le, gasa dabuawane ba:sa.
22 Ea da bogoi sogega masunu gadenei ba:sa.
23 Gode Ea a:igele dunu osea:idafa da e moloiwane hamoma:ne olelesa.
Amabela:? A:igele dunu afae da amo oloi dunu fidimusa: misa:bela:?
24 A:igele dunu da ema asigiba:le, amane sia:mu. ‘E masa:ne yolesima!
Ea da bogoi sogega gudu hame sa:imu.
Ea halegale masa:ne, dabe da wea!”
25 Ea da:i hodo da bu gaheabolowane gasa fimu.
26 Ea da Godema sia:ne gadosea, E da ea sia: nabimu.
Ea da hahawane Godema nodone sia:ne gadomu.
Gode da ea hou huluane bu hahamomu.
27 Dunu afae afae, ea da odagiaba amane sisane fofada:mu,
‘Na da wadela:le hamoi dagoi.
Na da molole hame hamoi, be Gode da na gaga:i.
28 E da na bogoi sogega sa:imu logo amo hedofaiba:le, na da esalebe wea.’
29 Gode da amo hou huluane gebewane hamonana.
30 E dunu ea esalusu amo gaga:le, amola amo dunu hahawane esaloma:ne hamosa.
31 Wali, Yoube! Na sia:be goe nabima!
Ouiya:ma! Na sia:na:!
32 Be di da sia: galea, na naba:!
Di da moloidafa galea, na da dia: sia: hame gua:mu!
33 Be amai hame galea, ouiya:ma! Amola na sia: nabima!
Amola di da bagade dawa:su hou lama:ne, na da dima olelemu.

*33:11: Yoube 13:27

33:15: Yoube 4:13