16
Eno Yesu Ea Fa:no Bobogesu Fi Dunu Ilima Muni Iasu
* Louma 15:25-26Dilia Gode Ea fi dunu Yudia soge amo ganodini fidima:ne muni gagadomusa:, amo sia: dilia dedei na da waha sia:mu. Na Gala:isia sese dunuma olelei, amo defele dilia hamoma. Sada:i eso huluane, dilia muni lai liligi amo ilegei defele mogili la:ididili ligisima. Amasea, dilia amo muni gagadosea, na bu masea muni huluane gagadoi dagoi ba:mu. Amasea muni eno hame lamu.
Dilia amo muni Yelusaleme moilai bai bagadega gaguli masa:ne, ouligisu dunu ilegema. Amasea, na doaga:sea, Yelusaleme fi dunu da ili hahawane yosia:ma:ne, na da dilima ilegei dunu, ilima meloa dedene imunu. Amasea, amo dunu asunasimu. Na amola masusa: dawa:sea, na da ili sigi masunu.
Bolo ea Fa:no Hamomu Ilegei
Asunasi Dunu Ilia Hou 19:21Na da hidadea Ma:sidounia sogega asili, baligili, fa:no dilima doaga:mu. Be hidadea Ma:sidounia ba:mu. Na da eso eno dilima gilisili esalumu. Amabela? Anegagi oubi huluane amoga dili sigi esalumu. Amasea, na masunu hanai soge amoga masa:ne, dilia na fidimu da defea. Be na da eso afae fawane esalumu higasa. Hina Gode da na logo fodosea, na da eso bagohame dilima sigi esalumu hanai gala mabu.
Gobele Salasu 23:15-21; Mousese ea Malasu 16:9-11; Asunasi Dunu Ilia Hou 19:8-10Na da guiguda: Efesase moilai amoga ouesalu, Bedigosidi Lolo Nasu eso doaga:beba:le fawane fisimu. Gode da na guiguda: bagadewane hawa: hamomusa:gini, nama logo doasi dagoi. Be ha lai dunu amola logo damusu liligi bagohame diala.
10  § 1 Golidia 4:17Dimodi da dilima doaga:sea, dilia amo dunu hahawane yosia:ma. Bai e da na hou defele, Hina Gode Ea hawa: hamonana. 11 Ea hou mae higama. Be e da olofoiwane asili, nama bu hahawane doaga:ma:ne, dilia fidima. E amola na fi dunu eno da nama bu doaga:mu, na da dawa:lala.
12 Wali, naeya Abolose ea hou na dilima olelemu. E da dilima gousa:musa: masa:ne, na da eso bagohame ema sia:nanu. Be e da wahadafa o fa:no masa:bela:? E da fada:ne hame dawa:. Be e da logo ba:sea dilima masunu.
Sia: Dagosu Sia:
13 Defea, dilia mae golale, gasawane, mae beda:iwane, dilia dafawaneyale dawa:su hou amo ganodini moloiwane leloma. 14 Dilia hawa: hamosu huluane asigiwane hamoma. 15  ** 1 Golidia 1:16Dilia da Sidefana:se ea sosogo fi dawa:. Ilia Aga:ia soge ganodini degabo Yesu Ea hou lalegagui. Ilia wali Gode Ea fi dunu bagadewane fidisa.
16 Na fi dunu! Na dilima ha:giwane sia:sa. Dilia agoai dunu amola ilia fidisu dunu ilia hou ba:sea, ilima fa:no bobogema.
17 Sidefana:se, Fodiuna:idase amola Aga:igase, ilia da misiba:le na hahawane gala.
18 Dilia odagi na hame ba:beba:le, na da dilima fofagi galu. Be ilia musa: dilia dogo denesi, amo defele ilia nama misiba:le, na dogo denesi. Agoaiwane dunu ilia hou noga:le ba:ma.
19  †† Asunasi Dunu Ilia Hou 18:2Yesu Ea fa:no bobogesu fi A:isia soge ganodini fi dunu da dilima asigi sia: sia:sa. A:gowila, Balisila, amola Yesu Ea fa:no bobogesu fi amo da ela diasuga gilisisa, ilia hahawane dogolegele asigi sia: dilima adosisa. 20 Ninia fi dunu huluane guiguda: esala da dilima asigi sia: olelesa.
Dilia da eno dunu eno dunuma hahawane eya ola agoane nonogoma.
21 Na da na loboga amo sia: dedesa. Na, Bolo, da dilima asigi sia: adosisa.
22 Nowa dunu da Hina Godema asigidafa hame dawa:sea, amo dunuma gagabusu aligimu da defea.
Hina Gode Yesu Gelesu da bu misunu.
Ninia Hina Gode! Di misa!
23 Hina Gode Yesu Ea hahawane dogolegele iabe hou da dilima dialoma:mu.
24 Ninia gilisili Yesu Gelesuma madelagiba:le, na asigidafa sia: dilima adosisa.
Sia: Ama Dagoi

*16:1: Louma 15:25-26

16:5: Asunasi Dunu Ilia Hou 19:21

16:8: Gobele Salasu 23:15-21; Mousese ea Malasu 16:9-11; Asunasi Dunu Ilia Hou 19:8-10

§16:10: 1 Golidia 4:17

**16:15: 1 Golidia 1:16

††16:19: Asunasi Dunu Ilia Hou 18:2