2
Eso Huluane Mae Dagole Fifi Ahoanusu Olofosu Hou
Gode da Aisaia (A:imose egefe), amoma Yuda soge amola Yelusaleme amo ilia fa:no misunu hou olelema:ne, amo sia:ne iasu,
“Eso enoga fa:no, goumi amoga Debolo Diasu da lela,
amo goumi ea sedade da goumi eno huluane ilia sedade baligi dagoi ba:mu.
E da agolo huluane bagadewane baligi dagoi ba:mu.
Fifi asi gala bagohame da ema doaga:musa: hehenaiya manebe ba:mu.
Amo fifi asi gala dunu da amane sia:mu
‘Hadiga! Ninia da Hina Gode Ea agologa masunu da defea.
Ninia da Isala:ili Gode Ea Debolo Diasuga masunu.
E da ninia hawa: hamomu Ea hanai gala amo ninima olelemu.
Amasea, Ea logo ilegei amo ganodini ninia da masunu.
Bai Hina Gode Ea olelesu da Yelusalemega maha.
Amola E da Saione Goumi amoga Ea fi dunuma sia:sa.
* Youele 3:10; Maiga 4:3Gasa bagade fifi asi gala da gegenana.
Be Hina Gode da amo hahamomu.
Ilia gegesu liligi ilia da afadenene,
bu ifabi osobo dogosu liligi hamomu.
Ilia goge agei ilia da afadenene, bu gagalobo dadamusu hamomu.
Fifi asi gala huluane da bu gegemusa: hamedafa masunu.
Amola ilia da bu gegemusa:, gegesu liligi hamedafa momagemu.’ ”
Amaiba:le, Ya:igobe egaga fi!
Hina Gode da ninima hadigi iaha.
Ninia da amo hadigi ganodini lalumusa: ahoa:di.
Gasa Fi Hou da Wadela:lesi Dagoi Ba:mu
Gode! Di da Dia fi dunu, Ya:igobe egaga fi, amo yolesi dagoi. Isala:ili soge da wamuni dawa:su hou amoga nabai gala. Amo hou ilia da eso mabe la:idi soge amola Filisidia soge amoga lai. Dia fi dunu da ga fi ilia hou fa:no bobogesa. Ilia soge da silifa amola gouli amoga nabai gala. Ilia liligi ida:iwane lai da idimu hamedei agoane ba:sa. Ilia da hosi osea:i gagui dagoi, amola ilia sa:liode da idimu hame gala. Ilia soge da loboga hamoi ‘gode’ liligi amoga nabai gala. Amola ilia da ilila: loboga hamoi liligi amoga nodone sia:ne gadosa.
Dunu huluane da dafai dagoi amola gogosia:i dagoi ba:mu. Hina Gode! Dia ilia wadela:i hou gogolema:ne mae olofoma.
10  Wamoelgei Sia: Olelesu 6:15; 2 Desalounia 1:9Ilia da Hina Gode Ea ougi amoga hobeamusa: amola Ea gasa bagade hou amola hadigi amoga wamoaligimusa:, magufu gelabo igi agologa diala amo ganodini wamoaligimu. O ilia da osoboga uli dogone, amo ganodini wamoaligimu. 11 Eso da doaga:mu, amoga osobo bagade dunu ilia gasa fi hou huluane da wadela:lesi dagoi ba:mu. Amo esoga, Hina Gode Hi fawane da gaguia gadoi ba:mu. 12 Amo esoga, Hina Gode Bagadedafa da gasa fi dunu amola dunu hi hou gaguia gadosu dunu huluanedafa amo hedofale banenesimu. 13 E da sedade dolo ifa Lebanone soge ganodini amola “ouge” ifa Ba:isia:ne soge ganodini diala, amo huluane wadela:lesimu. 14 E da goumi gadodafa heda:i dialebe amola agolo huluane mugululi, umi agoane hamomu. 15 E da diasu gado gagagula heda:i huluane amola gagili sali gagoi huluane mugululi, umi agoane hamomu. 16 E da dusagai bagade amola noga:iwane ba:su dusagai, amo huluane wadela:lesili, magufalisimu. 17 - 18 Osobo bagade gasa fi hou amola hi hanai hou da wadela:lesi dagoi ba:mu. Loboga hamoi ‘gode’ liligi da wadela:lesi dagole, hamedafa ba:mu. Amola Hina Gode Hifawane da amo esoga gaguia gadoi ba:mu.
19 Hina Gode da osobo bagade ugugumusa: masea, osobo bagade dunu da Hina Gode Ea ougi amoga hobeamusa: amola Ea gasa bagade hou amola hadigi amoga wamoaligimusa:, magufu gelabo igi agologa diala amo ganodini wamoaligimu. O ilia da osoboga uli dogone, amo ganodini wamoaligimu. 20 Amo esoga, ilia da ilia silifa amola gouliga hamoi ogogosu ‘gode’ agoai liligi galadigimu. Amola dawa amola gamo da amo hamedei liligi lamu. 21 Hina Gode da osobo bagade ugugumusa: masea, osobo bagade dunu da Hina Gode Ea ougi amoga hobeamusa: amola Ea gasa bagade hou amola hadigi amoga wamoaligimusa:, magufu gelabo igi agologa diala amoganodini wamoaligimu. O ilia da osoboga uli dogone, amo ganodini wamoaligimu.
22 Dilia! Osobo bagade dunu ilia hou bu mae dafawaneyale dawa:ma! Ilia da hamedei liligi.

*2:4: Youele 3:10; Maiga 4:3

2:10: Wamoelgei Sia: Olelesu 6:15; 2 Desalounia 1:9