AISAIA
(Da:i Sia:-Isaiah; Modu – Isaia; Bisini – Aisaia)
Hidadea Sia:
Gasa bagade balofede dunu (Gode Sia: Alofesu dunu) ea dio amo Aisaia da Aisaia Buga dedei. Yuda fi dunu ilia da ogogosu ‘gode’ liligi fisili amola Godema bu sinidigima:ne, e da amo buga dedei. Amola amo buga ganodini e da Gode da fa:no gaga:su hou olelema:ne, Mesaia (Yesu Gelesu) amo osobo bagadega asunasimu, amo sia: olelei. Dedesu dunu da Aisaia (A:imose egefe) Habogala dedebala:?
Sia: da Sia:alalo l asili Sia:alalo 39 amo ganodini dedei da ode 700 Y.H.M. agoane, amoga dedei. Be Sia:alalo 40 asili Sia:alalo 66, amo da fa:no, Aisaia ea bogomu gadenenoba, amo esoga dedei, ode 681 Y.H.M. agoane dedei. Aisaia da Yelusaleme moilai bai bagade ganodini esalu amoga amo sia: dedei. Sia: baligi bagade da Sia:alalo 53:5 amo ganodini dedei, amo, “Be E da ninia wadela:i hou hamobeba:le, fa:gini soi dagoi ba:i. E da ninia wadela:i hou hamobeba:le, goudai dagoi ba:i. Gode da wadela:i hou hamosu dunu ilima se iabeba:le fawane, olofosu iaha. Be ninima olofosu ima:ne, E da Mesaia Ema se iasu. Amola, E da fafa:ginisi lai dagoiba:le, ninia fafa:ginisi da bahoi dagoi ba:i.” Ninia da Aisaia Buga ganodini amo hou ba:sa.
1 Sia:alalo 1-39 - Gasa bagade fi dunu, amo Asilia fi, ilia da Yuda fi dunu ilima gegei. Ilia da Yuda dunu ilia ha lai. Be Aisaia da Yuda dunu ilia ha laidafa ba:i dagoi. Amo da Yuda dunu ilia hame nabasu hou amola ilia Gode fisi dagoi, amaiba:le ilia da gasa hame ba:i. Aisaia da amo sia: ganodini, Yuda dunuma ilia da wadela:i hou fisili, sinidigili, bu hou ida:iwane hamoma:ne sia:i. E da ilima sisasu gasa bagade olelei. Ilia da Gode Ea sia: noga:le hame nabasea, ilia fi da wadela:lesi dagoi ba:mu, e moloiwane sisasu. Amola Aisaia da fa:no misunu hou ba:la:lebeba:le, olelei. Fa:no, osobo bagade fifi asi gala da olofosu ba:mu. Da:ibidi egaga fi dunu afadafa da osobo bagadega misunu, amola E da Hina Bagadedafa Ida:iwane Gala ba:mu, e da amo sia: olelei.
2 Sia:alalo 40-55 - Amo esoga, Yuda dunu fi da mugululi asili, Ba:bilone soge amo ganodini da:i dioiwane, udigili hawa: hamosu dunu agoane ba:i. Be amo esoga, balofede dunu Aisaia da ilima hahawane sia: olelei. Gode da ilia se iasu diasu logo doasili, ili Yelusaleme moilai bai bagadega oule asili, ilima gaheabolo esalusu imunu, e amane sia:i. Amola amo sia: ganodini, Gode da osobo bagade hou huluane amoma Hina Bagade esala, amola Ea fi dunu da Ea sia: amo fifi asi gala huluane ilima olelema:ne, E da hanai gala. Amola Isala:ili fi ilia hamobeba:le, fifi asi gala dunu huluane da hahawane ba:mu. Amola sia: bagade dedei da “Hina Gode Ea Hawa: Hamosu Dunu” amo sia: olelesa. Amo esoga Yesu Gelesu da hame misi. Be Aisaia da Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala, amoga olelebeba:le, e da Yesu Ea misunu hou noga:le ba:lalu, olelei.
3 Sia:alalo 56-66 - Amo esoga, Yuda dunu mogili da mugululi asi fisili, bu Yelusaleme moilai bai bagade amo ganodini esalebe ba:i. Aisaia da ilia dogo denesima:ne, Gode da mae fisili, Ea ilegele sia:i liligi huluane hamoma:ne sia:i. Amola Aisaia da Yuda fi dunu ilima ilia da hou ida:iwane gala, amola moloidafa hou, Sa:bade eso helefisu amola gobele salasu amola Godema sia:ne gadosu, amo huluane noga:le hamoma:ne, e da sia:i. Sia: bagade dedei da Sia:alalo 61:1-2-Yesu Gelesu da osobo bagadega manoba, E da amo sia: ea hawa: hamomusa: olelema:ne sia:i dagoi. (Luge 4:18-19)
Sia: Dedei
1 Sisasu amola Hahawane Imunu Ilegele Sia:...Sia:alalo 1:1-12:6
2 Gode da Fifi Asi Gala ilima Se Imunu...Sia:alalo 13:1-23:18
3 Gode da Osobo Bagade Fifi Asi Gala Huluane
ilima Fofada:mu...Sia:alalo 24:1-27:13
4 Sisasu Eno amola Hahawane Imunu Ilegele Sia: Eno...Sia:alalo 28:1-35:10
5 Yuda hina bagade Hesigaia amola Asilia dunu fi...Sia:alalo 36:1-39:8
6 Dogo Denesima:ne Sia: amola Hahawane Imunu Sia:...Sia:alalo 40:1-55:13
7 Sisasu amola Hahawane Imunu Ilegele Sia:...Sia:alalo 56:1-66:24
1
AISAIA
* 2 Hina bagade 15:1-7; 15:32-38; 16:1-20; 18:1 - 20:21; 2 Hou Olelesu 26:1-33; 27:1-9; 28:1-27; 29:1 - 32:33Sia: da amo buga ganodini dedei da sia: amo Gode da Aisaia (A:imose egefe) amoma olelei. Amo sia: da Yuda fifi asi gala amola Yelusaleme fi, ilia hou olelesa. Amo esoga, hina bagade amo da Yuda fi ouligisu da Asaia, fa:no Youda:me, amola A:iha:se amola Hesigaia
Gode da Ea Fi Dunuma Gagabole Sia:sa:i
Hina Gode da amane sia:i, “Osobo bagade amola mu! Na sia: nabima! Na fofoi mano da nama higale odoga:i. Bulamagau da ilia ouligisu dunu dawa:. Amola dougi da ilia ouligisu da ilima ha:i manu iabe sogebi dawa:. Be amo hou da Na fi dunu Isala:ili fi, amo ilia hou baligisa. Ilia da amo hou hamedafa dawa:.
Dilia wadela:idafa dunu fi! Dilia da wadela:lesi dagoi ba:mu. Dilia da wadela:i hou hamonanebeba:le dafasa. Dilia da Hina Gode, Isala:ili dunu fi ilia Hadigi Gode amo higa:i dagoi. Dilia da Ema hihini baligi fa:i. Dilia da abuliba:le mae fisili odoga:sala:? Dilia da Gode Ea se iasu eno lamu hanabela:? Isala:ili fi! Dia dialuma da fa:ginisisu amoga dedeboi dagoi amola dia dogo amola asigi dawa:su da oloi gala.
Dia dialuma da:iya asili dia emo gafe amoga doaga:le, dia da:i hodo amo ganodini oloi bagade fawane ba:sa. Dia da:i da fa:ginisisu amola fofonomasu amola aiya amoga dedeboi dagoi. Dia fa:ginisi da hame dodofei amola hame sosone dedeboi amola manoma hame legei. Dia soge da wadela:lesi dagoi, amola dia moilai bai bagade huluane da laluga nei dagoi. Ga fi dunu da dia soge huluane lale wadela:lesisa amola di da udigili lela ba:lala.
Yelusaleme fawane da hame mugului, be ha lai dunu da ema gegenana. Yelusaleme da sosodo aligisu dunu ea diasu waini sagai ganodini gala o ifabi diasu dadami sagai ganodini amo defele hame gaga:iwane ba:sa. Mui 19:24; Louma 9:29Hina Gode Bagadedafa da dunu mogili esaloma:ne hame gaga:i ganiaba, Yelusaleme da Sodame amola Goumola defele, wadela:lesi dagoi ba:la:loba.
10 Yelusaleme! Dia ouligisu dunu ilia da Sodame amola Goumola elea ouligisu dunu defele ba:sa. Hina Gode da dilima sia:be noga:le nabima! Ninia Gode Ea olelesu noga:le dawa:digima. 11  A:imose 5:21-22Hina Gode da amane sia:sa, “Dilia adi dawa:bela:? Dilia da Nama gobele salasu dilia da eso huluane Nama iaha, amo Na da hanabela? Hame mabu! Dilia da Nama sibi bagohame amola ohe fi ilia sefe bagade Nama gobele sasalasu, be Na da amo lamu higa:i gala mabu. Na da bulamagau gawali amola sibi amola goudi ilia maga:me bagade ba:beba:le, helei bagade naba. 12 Dilia da Nama nodone sia:ne gadomusa: masea amo liligi gaguli misa:ne nowa adobela:? Nowa da dili, Na Debolo diasu ganodini laloma:ne adobela:? 13 Dilia gobele salasu liligi gaguli misunu da hamedei liligi. Dilia manoma gobele salasu gabusiga: Na da higale naba. Dilia Oubi Gaheabolo Lolo Nasu amola dilia Sa:bade eso amola dilia sia:ne gadosu gilisisu huluane Na higasa. Amo hou huluane da dilia wadela:i hou amoga wadela:lesi dagoi.
14 Na da dilia Oubi Gaheabolo lolo Nasu amola “hadigi” gilisisu eso huluane bagade higasa. Ilia da Nama dioi bagade liligi amola Na da amo liligi bu dioiwane gaguli masunu higa:i.
15 Dilia da sia:ne gadomusa:, dilia lobo ligia gadosea, Na da dili hame ba:mu. Dilia da baligiliwane sia:ne gadosea, be Na da hame nabimu. Bai dilia lobo da maga:mega dedeboi dagoi. 16 Sinidigima! Dilia da:i dodofelalu, fofoloi agoane ba:mu da defea. Na da ba:loba, dilia wadela:i hou fawane hamosa. Amo yolesima! 17 Hou ida:iwane hamoma:ne, logo hogoma! Moloidafa hou logo hogoma! Nowa da eno dunuma se laha, amo fidima! Guluba: mano fidima! Didalo amola gaga:ma!”
18 Hina Gode da amane sia:sa, “Amo hou ninia da wahadafa hahamomu. Dilia da wadela:i hou hamobeba:le, maga:mega ledo hamoi dagoi ba:sa. Be Na da dili dodofesea, dilia da mu gohona: defele, ahea:iaidafa agoane ba:mu. Dilia ledo da ulasuiya:i agoane ba:sa, be dilia da sibi hinabo defele sua:iai agoane ba:mu. 19 Dilia da Na sia: nabawane hamosea, dilia da soge ea ha:i manu gami noga:i agoai manu. 20 Be dilia da Na sia: higasea, dilia da dafawane bogomu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi!”
Wadela:i Hamosu Moilai Bai Bagade
21 Yelusaleme fi da musa: hou noga:i hamosu. Be wali ilia da da:i bidi lasu uda ea hou defele hamosa. Musa: amo moilai bai bagade da moloidafa dunu amoga nabai galu, be wali fane legesu dunu fawane esalebe ba:sa. 22 Yelusaleme! Di da musa: silifa noga:iwane ba:su. Be wali di da hamedei moilai bai bagade agoane ba:sa. Di da musa: waini hano ida:iwane gala ba:su. Be wali di da hano gamogai agoane ba:sa. 23 Dia ouligisu dunu ilia da odoga:su dunu, amola ilia da wamolasu dunu ilia dogolegei agoane esala. Ilia da eso huluane hano suligisu bidi hahawane laha. Ilia da fofada:su diasu ganodini guluba: mano hame gaga:sa, amola didalo ilila: hou gaga:ma:ne sia:sea, ilia sia: hame naba.
24 Amaiba:le, Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili dunu ilia gasa bagade Gode, amo Ea sia: nabima! Dilia da Nama ha lai hamobeba:le, Na da dilima dabe imunu. Amasea, dilia da Nama bu hame mosolamu. 25 Na da dilima doagala:mu. Gouli amola silifa ilia gobele, ledo huluane fadegasa, amo defele Na da dilia ledo fadegale fasimu. 26 Na da musa: Isala:ili fi ilia ouligisu dunu amola sia:ne iasu dunu, amo defele dilima bu imunu. Amasea, eno dunu ilia da Yelusaleme amoma “Moloidafa Moilai Bai Bagade” amola “Dafawaneyale Dawa:su Moilai Bai Bagade” dima asulimu.”
27 Hina Gode Ea hou da moloidafa. Amaiba:le, E da Yelusaleme amo gaga:mu, amola nowa amo moilai bai bagade ganodini da wadela:i hou fisili, Godema sinidigisia, E da amo dunu gaga:mu. 28 Be nowa da wadela:i hou hamosea amola Hina Godema odoga:sea, Gode da goudamu. Nowa da E higale yolesisa, E da amo dunu fane legemu.
29 Dilia da udigili ifa amoma sia:ne gadobeba:le, amola sema ifabi bugiba:le, gogosiane asigi bagade ba:mu. 30 Dilia da bioma:ne “ouge” ifa defele biomu. Amola sagai amoma ilia hano hame iasea biobe defele, dilia da biomu. 31 Bioi gisi da lalu geso amoga lalu hamone, nei dagoi ba:sa. Amo defele, gasa fi dunu da ilisu wadela:i hamobeba:le, wadela:lesi dagoi ba:mu. Amola ilia mae wadela:lesima:ne, enoga gaga:mu da hamedei ba:mu.

*1:1: 2 Hina bagade 15:1-7; 15:32-38; 16:1-20; 18:1 - 20:21; 2 Hou Olelesu 26:1-33; 27:1-9; 28:1-27; 29:1 - 32:33

1:9: Mui 19:24; Louma 9:29

1:11: A:imose 5:21-22