21
Yelemaia da Yelusaleme ea Dafai Ba:la:lu
Yuda hina bagade, Sedegaia, da Ba:sie (Ma:legaia egefe) amola Sefanaia (Ma:iasia egefe) nama adole ba:musa: asunasi. * 2 Hina bagade 25:1-11; 2 Hou Olelesu 36:17-21Ela da nama amane adole ba:i, “Ninia dima dafawane edegesa. Hina Gode da nini fidima:ne sia:ma. Bai Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese amola ea dadi gagui dunu da moilaiga doagala:lala. Amabela:? Hina Gode da nini fidima:ne, degabo ba:su hou afae hamosea, Nebiuga:denese da hobeama:bela:?”
Amalalu, Hina Gode da nama sia:i, amola na da nama asunasi dunu amoma alofele sia:i, “Hina Gode, Isala:ili ilia Gode, da Sedegaiama amane sia:sa, ‘Sedegaia! Dia dadi gagui wa:i amo da Ba:bilone hina amola ea dadi gagui dunu ilima gegenana, amo Na da hasalimu. Na da dilia gegesu liligi huluane moilai bai bagade dogoa gilisili lelegela heda:mu. Na da Na gasaga amola Na ougi bagadedafa amoga dima gegemu.
Dunu huluanedafa amo moilai ganodini esala, amo Na da medole legemu. Dunu amola ohe fi defele da oloi wadela:idafa amoga bogogia:mu. Be di, amola dia eagene ouligisu dunu, amola nowa da gegesu amoga hame bogoi esalea, amo Na da logo doasimuba:le, hina bagade Nebiuga:denese amola dilia ha lai dunu (ilia dili medole legemu hanai) da dili gagulaligimu. Nebiuga:denese da dili medole legemu. E da dili dunu afae amoma hamedafa asigimu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.’ ”
Amalalu, Hina Gode da na da dunu huluane ilima amane sia:ma:ne sia:i, “Nabima! Na, Hina Gode, da dili afae ilegema:ne, logo aduna dilima olelesa. Logo afae da esalusu amoga doaga:sa. Eno da bogosu amoga doaga:sa. Nowa da Yelusaleme mae yolesili amo ganodini esalea, da ha:ga o olobeba:le bogomu. Be nowa da gadili Ba:bilone dunu (amo da moilaiga doagala:lala) amo gagulaligimusa: ahoasea, da bogosu hame ba:mu. E da esalumu fawane. 10 Na da amo moilai bai bagade wadela:musa: ilegeidafa. Na da amo moilai bai bagade, Ba:bilone hina bagadema imunu. Amola e da amo laluga ulagili, osobo amola nasubu fawane dialebe ba:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Yuda Fi da Se Ima:ne Fofada:su Ba:mu
11-12 Hina Gode da amo sia: Yuda hina bagade fi (Da:ibidi egaga fi) ilima sia:ma:ne sia:i, “Nabima! Na, Hina Gode da amane sia:sa! Moloidafa hou eso huluane hamoma:ne, ouligima! Ogogosu hamosu dunu ilia logo hedofama, amola dunu ilima ilia da ogogosa, amo gaga:ma! Amane hame hamoi ganiaba, Na ougi da lalu ha:ba:domu hamedei agoai nenana:loba. 13 Dili! Yelusaleme fi! Dilia da igi bagade amo umi da:iya gado heda:le lelebe defele, hahawane fago da:iya gado esalebe ba:sa. Be Na da dilima gegemu. Dunu eno da dilima doagala:le, dilia gagoi amo fili, moilai bai bagade ganodini golili misunu da hamedei, dilisu hidale sia:sa. 14 Be dilia wadela:i hou hamobeba:le, Na da dilima se imunu. Na da dilia hina bagade diasu laluga ulagimu, amola amo lalu da liligi huluane amo sisiga:le dialebe, amo nene dagomu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”

*21:2: 2 Hina bagade 25:1-11; 2 Hou Olelesu 36:17-21