19
Ganagu Goudai Gala
Hina Gode da nama na da laga osoboga hamoi ganagu bidi lamusa: masa:ne sia:i. Amola na da dunu fi ilia asigilai dunu mogili amola asigilai gobele salasu dunu mogili, amo oule masa:ne sia:i. * 2 Hina bagade 23:10; Yelemaia 7:30-32, 32:34-35Na da Bodesehede Logo Holei amoga ga asili, Hinome Fagoga doaga:le, Ea sia: alofele olelema:ne, E sia:i. Hina Gode da na da amane alofele sia:ma:ne sia:i, “Yuda fi hina bagade dilia amola Yelusaleme fi dunu dilia Na, Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, amo Na sia: nabima. Na da amo sogega wadela:su bagade iasimu. Nowa dunu da amo hou ba:sea, da bagadewane fofogadigimuba:le sidi agoai ba:mu. Dunu huluane da Na yolesi dagoiba:le, amola ogogosu ‘gode’ amo ilia amola ilia aowalalia amola Yuda hina bagade da hame dawa:i galu, ilima gobele salasu hou hamoiba:le, sogebi wadela:lesi dagoiba:le, amola amo sogebi ganodini wadela:i hame hamosu dunu bagohame udigili medole legeiba:le, Na da amo soge wadela:mu. Gobele Salasu 18:21Ilia da ilia mano laluga gobele salimusa:, ogogosu ‘gode’ Ba:iele ea oloda hamoi dagoi. Amo hou hamoma:ne Na da hamedafa sia:i. Na da amo hamedafa dawa:i. Amaiba:le, eso da misunu amoga amo sogebi ea dio da Doubede o Hinome Fago ilia da bu hame sia:mu. Be dio gaheabolo amo Medole Legesu Fago asuli dagoi ba:mu. Amo sogebi ganodini Na da Yuda fi dunu amola Yelusaleme fi dunu ilia ilegei huluane hedofamu. Ilia ha lai da ilima hasalima:ne, amola gegesu ganodini ili medole legema:ne, Na da logo doasimu. Na da ilia bogoi da:i hodo amo sio fi amola sigua ohe amo ili moma:ne imunu. Na da Yelusaleme amoma wadela:su baligili iasimuba:le, nowa da baligimusa: ahoasea da bogomuwane fofogadigimu. Ha lai dunu da dunu huluane medole legemusa:, moilai sisiga:mu. Amo doagala:su da baligili gasa bagade ba:beba:le, dunu amo moilai ganodini esalebe da ilia na:iyado amola hina: mano amola ili hei manu.” 10 Amasea, Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu amo di da oule asi, amo ilia midadi ganagu goudane, 11 ilima Hina Gode Bagadedafa da amane sia:sa olelema, ‘Na da amo moilai amola ea fi dunu goudamu. Amola amo laga osoboga hamoi ganagu da bu hahamomu hamedei, amo defele dilia fi bu hahamomu da hamedei ba:mu. Dunu da bogoi dunu uli dogomusa: sogebi hogoi helele, ba:mu hamedeiba:le, ilia da Doubede sogebi amoga uli dogomu. 12 Na amo moilai amola amo ganodini esalebe dunu amo Doubede isu salasu defele hamomu. Amo Na da dafawane ilegesa. 13 Yelusaleme diasu huluane amola Yuda hina bagade ilia diasu huluane amola diasu huluane amo da:iya ilia da gasumunima nodoma:ne gabusiga: manoma ulagisu amola ogogosu ‘gode’ ilima nodoma:ne, waini hano sogadigisu, amo diasu huluane da Doubede defele, ledo bagade hamoi ba:mu.”
14 Amalalu, na da Doubede (Hinome Fago amoga Hina Gode da Ea sia: alofele olelema:ne, na asunasi) amo fisili asi. Na da asili, Debolo gagoi amo ganodini lelu, dunu huluane nabima:ne, Hina Gode Bagadedafa Isala:ili fi dunu ilia Gode, amo Ea sia: amane alofele sia:i, 15 “Na da amo moilai amola moilai huluane gadenene gala, amoga se iasu Na musa: olelei amo iasimu. Bai dilia dogo da ga:nasi dagoi, amola dilia da Na sia: hamedafa naba.”

*19:2: 2 Hina bagade 23:10; Yelemaia 7:30-32, 32:34-35

19:5: Gobele Salasu 18:21