35
Fidima:ne Sia:ne Gadosu
Hina Gode! Nama higale ba:su dunu amo Di higale ba:ma!
amola nama gegesu dunu ilima, Dia gegema!
Dia ga:su amola da:igene ga:su,
amo lale, na gaga:ma:ne misa.
Nama se bobogebe dunu amo nama mae hasalasima:ne,
Dia goge agei amola Dia goahei amo gaguia gadoma.
Di da nama Di da na gaga:mu, amane sia:ma!
Dunu amo da na medole legemusa: hanasa,
amo ilia da gogosia:i amola hasali dagoi ba:mu da defea.
Dunu amo da nama se imunusa: ilegesa,
amo ilia da ogobele ededenagia:ma:mu.
Hina Gode Ea a:igele dunu da amo wadela:i hamosu dunu ilima se bobogesea,
ilia da widi hafoga:i gisi foga mini ahoabe agoai ba:mu da defea.
Hina Gode Ea a:igele dunu da ilima se bobogele, ili gufalole salasea,
ilia logo da gasi agoane amola sadenei ba:mu da defea.
Ilia bai hamedene, na sa:ima:ne sanenisi.
Amola ilia da na sa:ima:ne, uli sedade dogonesi.
Be ilia da mae dawa:iwane esalea, ili da wadela:le gugunufinisi dagoi ba:mu.
Ilia da ilila: sani amoga ili gobele sa:i dagoi ba:mu.
Amola ilia da wadela:lesimusa:, dafamu.
Amasea, na da Hina Gode Ea gaga:su ba:beba:le,
hahawane bagade ganumu.
10 Na da dawa:su huluane, amoga na da Hina Godema amane sia:mu,
“Dunu afae Di agoai da hamedafa gala.
Di da gasa bagade dunu ilia gasa hamedei dunu ili mae hasalasima:ne,
amo gasa hamedei dunu gaga:sa.
Amola gasa fi dunu da hame gagui dunu mae banenisima:ne, ili gaga:sa.
11 Wadela:i dunu ilia da nama wadela:i hou amo na da hame hamoi
amola hamedafa dawa:, amomane nama udigili diwaneya udidisa.
12 Ilia da na noga:idafa hou ilima hamoi, amoga wadela:i dabe iaha.
Amola na da baligiliwane da:i diosa.
13 Be ilia da oloi dialea, na disa ga:su abula ga:i.
Na da ha:i manu mae nawene, na dialuma fili sa:ili,
ili uhinisima:ne Godema sia:ne gadoi.
14 Na da sama o olalalia amo fidima:ne sia:ne gadobe defele,
na da ili dawa:ma:ne, heawini dinanawane beguduli ahoasu.
Dunu da ea:me bogoiba:le dibi agoane, na da ili dawa:beba:le dinanu.
15 Be na da bidi hamosu ba:beba:le, ilia huluane da nodogia:i.
Amola ilia da na sisiga:le aliligili, da:da:lole lalasogole oufesega:su.
Degabo misi dunu da na fai amola gebewane fananu.
16 Ilia da dunu amo da emo gasuga:igi dunu ilima lasogole oufesega:su defele,
ilia na hihini odagi hagusa:ili, si godonasia sosodolalu.
17 Hina Gode! Habowali seda Di da udigili ba:lesisilaloma:bela:?
Ilia da nama doagala:musa: manebe, Dia na gaga:ma!
Ilia da laione wa:me agoane nama doagala:sa!
Ilia na mae hasalasima:ne, gaga:ma!
18 Amasea, na da Dia fi dunu dadalei dialea, amogai Dima nodone sia:mu.
Na da ilia huluane ba:lea, amogai Dima nodone sia:mu.
19  * Gesami Hea:su 69:4; Yone 15:25Nama ogogosu ha lai dunu ilia da na hasalasibiba:le amola hidale
habosesema:ne sia:sa:besa:le, Dia ilia logo hedofama.
Nama ha lai da udigili na higasa, ilia da na da:i dioi amo ba:sea,
nama ohomogini nodone, mae ba:ma:ma.
20 Ilia da asigiwane hame sia:sa.
Be ilia da ogogosu sia: bagohame, amoga olofosu hanai dunu ilia hou
wadela:ma:ne hamosa.
21 Ilia da diwaneya udidili, amane wele sia:sa,
“Ninia da dia hamobe ba:i dagoi.”
22 Be, Hina Gode! Di da amo hou hamonanebe ba:i dagoi!
Amaiba:le, mae ouiya:ma! Sedagawane mae esaloma!
23 Hina Gode! Disu wa:legadole, na gaga:ma! Na Gode!
Di wa:legadole, amola na hamomu hanai amo fuligala:le sia:ma!
24 Hina Gode! Di da moloidafa!
Amaiba:le, na da moloidafa hamoi dagoi, Di sia:ma!
Nama ha lai dunu ilia nama mae hidale habosesema:ne sia:ma!
25 Ilia da ilima agoane sia:sa:besa:le, amo, “Ninia da amo dunu sefasi dagoi.
Ninia da e fadegamu hanai galu,” agoane sia:sa:besa:le, ilia logo hedofama.
26 Nama ha lai amola hidale habosesele sia:su dunu da hasali dagoi
amola ededenagia:i dagoi ba:mu da defea.
Dunu amo da ilia hou da na hou baligisa sia:sa,
ilia da baligili gogosiasu ba:mu da defea.
27 Nowa da na fofada:na asi giadofai hame ba:i amo hamobe ba:mu hanai galea,
ilia da hahawaneba:le wele sia:mu amola eno enoia amane sia:mu,
“Hina Gode da bagadedafa!
E da Ea hawa: hamosu dunu ea didili hamobeba:le nodosa!”
28 Amasea, na da Dia moloidafa hou amo sisia:i lamu.
Na da hahabe asili daeya amoga Dima gebewane nodonanumu.

*35:19: Gesami Hea:su 69:4; Yone 15:25