36
Osobo Bagade Dunu Ilia Wadela:i Hou
* Louma 3:18Wadela:i hou da wadela:i hamosu dunu ea dogo ganodini osodogone sia: daha.
E da Godema higale amola Ema hame nodosa.
E da Gode da ea wadela:i hou hame ba:sayale
amola amoga se dabe hame ima:bela:le dawa:lala.
Bai hi da hidale hina:musu baligili gadodafa dafawaneyale dawa:lala.
Ea sia: da wadela:idafa amola ogogosu amoga nabai gala.
E da noga:le dawa:su hou amola noga:idafa hou, amo fisi dagoi.
E da ea golasu da:iya diala, wadela:le hamomusa: ilegele dadawa:lala.
Ea hamobe amoga afae noga:idafa hame gala.
Amola wadela:i hou amoga ea higamu afae da hame gala.
Gode Ea Noga:idafa Hou
Hina Gode! Dia mae fisili asigidafa hou da heda:le, muagado amoga sasanosa.
Dia mae fisili fidisu hou da muagado amoga sasanosa.
Dia moloidafa hou da goumi agoane gagilisa heda:sa.
Dia moloidafa fofada:su hou da hano wayabo lugudu oso dogoi defele gala.
Di da dunu amola ohe fi ouligisa.
Gode! Dia mae fisili asigidafa hou da bidiga lamu hamedei galebe!
Ninia da Dia ougiaha gaga:su ba:sa.
Dia da ninima ha:i manu bagohame iabeba:le, ninia da sadini naha.
Dia noga:idafa hou da hano agoane, amola ninia da amo moma:ne,
Dia da logo doasisa.
Di da esalusu huluane ea baidafa gala.
Amola Di da Hadigidafa.
Amaiba:le, ninia da hadigi ba:sa.
amola moloidafa hou hamonanebe, ilima asigima! 10 Dia mae fisili, dunu ilia da Dima dawa:i dialebe amola moloidafa hou hamonanebe, ilima asigima!
11 Gasa fi dunu ilia da nama mae doagala:ma:ma!
amola wadela:i hamosu dunu na hobeale masa:ne, mae sefasima:ma!
12 Wadela:i hamosu dunu ilia dafai hou ba:ma!
Amogai ilia da diala, amola wa:legadomu gogolesa.

*36:1: Louma 3:18