3
Amaiba:le, Yu fi dunu ilia hou da Dienadaile fi dunu ilia hou baligisala:? Gadofo damusu hou da Yu dunu ilia hou fidisala:? Dafawane! Amo da Yu dunu ilia hou bagade fidisa. Gode da hidadea ea Sia: Ida:iwane Gala eno dunuma olelemusa:, Yu dunu fi ilima hidadea i. Be Yu fi dunu mogili ilia Gode Ea Sia: noga:le hame ouligibiba:le, Gode amola da Ea hou noga:le hame ouligi mae dawa:ma! * Gesami Hea:su 51:4Hame mabu! Dunu huluanedafa da ogogole sia:sea, Gode da hamedafa ogogomu. Gode Sia: da agoane dedei diala,
“Dia lafidili sia:sea, moloidafa hou fawane ba:mu!
Ilia Dima fofada:sea, Di fawane da hasalimu!”
Be ninia da wadela:le hamobeba:le, Gode da hadigi fawane hamosa, amo da bu baligiliwane ba:mu. Amaiba:le, Gode da ninima se dabe iasu iahabeba:le, e da wadela:le hamosa ninia sia:ma:bela:? (Amo da osobo bagade dunu ea hou defele, na udigili adole ba:sa.) Hame mabu! Gode Ea hou da hadigi amola moloidafa. Amola E da osobo bagade fifi asi gala dunu huluane ilima fofada:musa: defele esala.
Be na wadela:i hou amola Gode Ea hadigi hou, dunu ilia amo gilisili ba:sea, Gode Ea hou da baligili moloidafa ba:mu. Amaiba:le, na da Gode Ea hou eno dunuga ba:ma:ne fidibiba:le, na da abuliba:le wadela:i hamosu dunu ea dabe lama:bela:?
Dunu eno mogili da nama lasogole, Bolo da amane sia:i, ilia da sia:sa, amane, “Hou moloidafa da doaga:ma:ne, wadela:i hou hamomu da defea!” ilia sia:sa. Be amo sia: da ogogosa. Amo adole iasu dunu ilia da se dabe iasu lama:ne, fofada:mu.
Hou Ida:idafa Dunu Afae da Hame Esala
Amaiba:le! Dilia adi dawa:bala:? Nini Yu dunu ninia hou, da Dienadaile dunu ilia hou baligibala:? Hame mabu! Na musa: olelei dagoi amane, Yu dunu amola Dienadaile dunu, huluane defele ilia da wadela:i se iasu gasa bagade hou amoga banenesi dagoi. 10  Gesami Hea:su 14:1-3, 53:1-3Gode Sia: da agoane dedei diala,
“Dunu afae da hou moloidafa hame dawa:.
11 Dunu huluane da bagade dawa:su hou hame dawa:.
Ilia da Godema nodone sia:ne gadosu hou hame dawa:.
12 Ilia huluane da Gode Ea hou yolesi dagoi.
Ilia huluane da wadela:i hou hamosu.
Dunu afae da hou moloidafa hamedafa hamosa.
13  Gesami Hea:su 5:9, 140:3Ilia da dunu eno bogoma:ne, ogogole sia:nana.
Ilia lafidili ogogosu sia: bagade sia: daha.
Ougiwane, medoma:ne sia:beba:le,
ilia lafi da medosu sania defo hano agoane nabai gala.
14  § Gesami Hea:su 10:7Ilia da lasogole bagade sia:sa.
15  ** Aisaia 59:7-8Ilia da hedolowane se ima:ne gegene, dunu eno medole legesa.
16 Ilia habidili ahoasea, gugunufinisisu fawane ba:sa.
17 Ilia da olofosu hou hamedafa dawa:.
18  †† Gesami Hea:su 36:1Ilia da Godema nodone beda:su hou hamedafa dawa:.”
19 Dunu huluane ilia Sema nabawane hamomusa: sia:i, amo dunuma Sema da hou huluane olelesa, amo ninia dawa:. Be Sema da osobo bagade dunu huluane dafawane wadela:i hou hamoi amo olelema:ne, Sema da dedei dagoi. 20  ‡‡ Gesami Hea:su 143:2; Gala:isia 2:16Osobo bagade dunu da Sema huluane nabawane hamoi dagoiba:le, Gode Ea siga ba:ma:ne afadenene moloidafa hamoi, da hamedeidafa. Be dunu huluanedafa ilia da wadela:i hou hamoi dagoi dawa:ma:ne, Sema da dedei diala.
Gode da Habodane Dunu Ilia Hou Moloidafa Ba:ma:ne Afadenesala:?
21 Be wali ninia Gode Ea hou amoga E da dunu E bu noga:i ba:ma:ne afadenesa, amo hou ba:sa. Amo hou da Sema amoga hame hamosa. Be musa: Mousese ea Sema sia: dedei amola balofede (Gode Sia: alofesu dunu) dunu ilia sia: dedei, da amo hobea misunu liligi olelesu. 22  §§ Gala:isia 2:16Osobo bagade dunu da Yesu Gelesu Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le, lalegagubiba:le fawane, Gode da ilia hou bu moloidafa ba:sa. Gode da Yesu Gelesu dafawaneyale dawa:su dunu, ilima amo hou hamosa. 23 Bai hou hisu hisu da hame gala. Dunu huluanedafa defele ilia da wadela:i hamosu dunu. Ilia da huluane defele Gode Ea Hou giadofale hamoi dagoi. 24 Be Gode da ninima hahawane dogolegele iabeba:le, Yesu Gelesu Ea hou hamoiba:le, dunu huluane Godema moloidafa ba:ma:ne da defele esala. Yesu Gelesu da ili halegale masa:ne, ili se iasu diasu logo doasi dagoi. 25 - 26 Gode da Yesu Gelesu gobele salasu agoane ninima i. E da bogoiba:le, nowa da Yesu Gelesu Ea hou dafawaneyale dawa:sea da ilia wadela:i hou gogolema:ne olofoi dagoi ba:sa. Gode da ea moloidafa hou olelema:ne, amo hou hamoi. Gode da amo hou hamobeba:le, amo e da moloidafa fofada:su dunu amola e da dunu huluane ilia Yesu Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le amo E da ili moloidafa hamoi ba:sa, amo olelesa. 27 Amaiba:le, ninia abuliba:le gasa fili hidale hamoma:bela:? Gasa fi hou hamomusa: bai da hamedafa gala. Bai ninia Sema nabawane hamobeba:le hame, be ninia Yesu Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le fawane, Gode da nini moloidafa hamoi ba:sa. 28 Ninia dafawaneyale dawa:beba:le fawane, Gode da nini moloidafa hamoi ba:sa. Sema nabawane hamoiba:le hame.
29 Dilia adi dawa:bela:? Gode da Yu dunuma fawane Gode esalabala? Hame mabu!. E da Dienadaile dunu amola ilima Gode esala! 30  *** Mousese ea Malasu 6:4; Gala:isia 3:20Gode da afadafa fawane. Yu dunu ilia dafawaneyale dawa:beba:le amola Dienadaile dunu ilia amo defele dafawaneyale dawa:beba:le, amo huluane E da afadenene, moloidafa ba:ma:ne hamosa.
31 Amaiba:le, Yesuma dafawaneyale dawa:su hou da doaga:beba:le, ninia Sema yolesimu da defeala:? Hame mabu! Ninia Sema bu baligiliwane dawa:mu da defea.

*3:4: Gesami Hea:su 51:4

3:10: Gesami Hea:su 14:1-3, 53:1-3

3:13: Gesami Hea:su 5:9, 140:3

§3:14: Gesami Hea:su 10:7

**3:15: Aisaia 59:7-8

††3:18: Gesami Hea:su 36:1

‡‡3:20: Gesami Hea:su 143:2; Gala:isia 2:16

§§3:22: Gala:isia 2:16

***3:30: Mousese ea Malasu 6:4; Gala:isia 3:20