68
Isala:ili Fi ilia Hasalasu Gesami
Gode da wa:legadole, Ema ha lai dunu amo afagogolesisa.
Dunu amo da Ema higabe dunu da hasali dagoiba:le, hobeale ahoa.
Mobi da foga mini ahoabe agoane, E da ili se bobogesa.
Ifa gamali da laluga daeyane dabe defele,
wadela:i hamosu dunu da Gode Ea midadi bogogia:sa.
Be moloidafa dunu da Ea midadi hahawane nodosa.
Ilia da hahawaneba:le, nodone wele sia:sa.
Godema gesami hea:ma!
Ea Dioba:le, Ema nodone gesami hea:ma!
E da mu mobi da:iya fila heda:le ahoa.
Ea logo fodolesima! Ea Dio da Hina Gode!
Ea midadi amoga hahawane hamoma!
Gode da Ea sema Debolo Diasuga esala.
E da guluba: mano amola uda didalo amo ouligisa.
E da fofagi dunuma golama:ne diasu iaha.
E da udigili hawa: hamosu dunu halegale laloma:ne, gadili oule ahoa.
Be E da lelesu dunu amo wadela:i se nabasu soge amo ganodini esaloma:ne
hamosa.
7-8 * Gadili Asi 19:18Gode! Di da Dia dunu oule, mogodigili hafoga:i soge amodili ahoabeba:le,
osobo bagade da fogoi amola mu da gibu hano sogadigi.
Bai Sainai Gode, Isala:ili Gode, da manebe ba:i.
Dia soge da bugili nana daoui dagoi ba:i.
Be Di da gibu bagade sa:ima:ne hamobeba:le, soge da bu nasegagi ba:i.
10 Dia fi dunu ilia da amogai fifi lasu hamoi.
Dia noga:idafa hou amoga hame gagui dunuma defele iasu. 11 Hina Gode da hamoma:ne sia:i dagoi.
Amalalu, uda bagohame da amo sia: amane alofele sisia:i lai, 12 “Hina bagade ilia amola ilia dadi gagui wa:i, ilia da hobeale a:fia:be!
Uda diasuga esalu ilia da doagala:le lai liligi amo momogili lai. 13 Doagala:le lai liligi mogili da ‘dafe’ sio loboga hamoi amoga silifa dedeboi.
Ilia ougia da gouli noga:iga dedeboiba:le, nenemegi.
(Dilia mogili da abuliba:le gegesu eso amogala gegesu mae misini,
sibi gagili ga:su amo gadenene lelefulula:?)
14 Gode Bagadedafa da Sa:lamone Goumia, hina bagade dunu ili afagogolesi.
Amogalu, E da mugene su sa:ima:ne hahamonesi.
15 Ba:isia:ne Goumi da goumi bagadedafa.
E da bagadewane agesone fisiagagadoi.
16 Dilia da abuliba:le dilia bagadewane agesone fisiagagadoi goumi
amoga Gode Ea esalebe goumi (Saione) amo higale ba:sala:?
Bai amogawi (Saione Goumi) Hina Gode da eso huluane fifi ahoanumu.
17 Hina Gode amola Ea gasa bagade ‘sa:liode’ osea:idafa,
da Sainai Goumiga misini, Malei Sesei amo ganodini golili daha.
18  Efesase 4:8E da gadodafa heda:le, doagala:le fedele lai dunu bagohame amo oule heda:sa.
Osobo bagade lelesu dunu da Ema hahawane dogolegele liligi iaha.
Hina Gode da gadodafa sogebi amoga esalumu.
19 Hina Godema nodoma! E da ninia dioi bagade agui liligi eso huluane aguni
ahoa. E da Gode amola E da nini gaga:sa.
20 Ninia Gode da Gaga:su Gode!
E da Hina Gode, ninia Hina Gode!
E da nini mae bogoma:ne gaga:sa!
21 Gode da Ea ha lai dunu, amo da mae fisili gebewane wadela:i hou hamonana,
E da ilia dialuma goudamu.
22 Hina Gode da amane sia:i dagoi,
“Na da dilia ha lai dunu Ba:isia:ne Goumia esala, amo bu oule misunu.
Dilia ha lai dunu hano wayabo bagade luguduga diala,
amo Na da bu oule misunu.
23 Amasea dilia da ilia maga:me degemu.
Amola dilia wa:me ilia da ilia hanaiga defele ilia maga:me heloa:mu.
Amo da Gode (na 24 Gode! Dunu huluane da Dia hasalasu mogodigisu ba:sa. Amo da Gode (na
Hina Bagade) Ea Hadigi Sogebi ganodini masa:ne mogodigisu.
25 Gesami hea:su dunu da bisili ahoa
amola gesami hea:su dusu dunu amo da fa:no mogodigisa.
Amola dogoa da uda a:fini da gulaga hamoi ilibu beano
amo dusa mogodigisa.
26 Gode Ea fi dunu ilia gilisili sia: dasu amo ganodini, Ema nodone sia:ma!
Dilia Ya:igobe egaga fifi manebe!
Dilia huluane Hina Godema nodone sia:ma!
27 Bisili da Bediamini ea sosogo fi fonobahadi amo maha.
Amalu da Yuda fi hina dunu da ilia sosogo fi amo bisili maha.
Amo baligiga da Sebiulane amola Na:fadalai elea hina dunu ilia maha.
28 Gode! Di da Dia gasaga nini fidi galu.
Amo gasa ninia ba:ma:ne olelema!
29 Osobo bagade hina bagade dunu da Di amo Dia Yelusaleme Debolo
Diasuga esala, amoga hahawane dogolegele iasu Dima iaha.
Amoga Dia gasa bagade hou olelema!
30 Idibidi fi da fedege agoane, sigua ohe saga: ganodini esala agoane ba:sa.
Ilima gagabole sia:ma!
Fifi asi gala eno da fedege agoane bulamagau gawali amola ilia mano agoane
ba:sa. Ilima gebewane gagabole sisia: ahoaneawane,
ilia Dima beguduli ilia silifa Dima ia dagoiba:le fawane yolesima.
Dunu amo da gegemusa: hanai gala, ili huluane afagogolesima!
31 Alofele sia:ne iasu dunu da Idibidi sogega misi dagoi ba:mu.
Suda:ne dunu ilia da lobo gaguia gadole Godema sia:ne gadomu.
32 Osobo bagade fifi asi gala hina bagadega ouligi fi huluane!
Hina Godema nodone gesami hea:ma!
33 E da musa: hemonega hamoi mu, amo ganodini ahoa.
E da gugelebe agoane gulula ahoa.
34 Gode Ea gasa amo ha:giwane olema!
Ea gasa bagadedafa da Isala:ili fi ouligisa.
Ea gasa bagade hou da mu amo ganodini ba:sa.
35 Isala:ili fi ilia Gode da Ea Hadigi Sogebi amoga masea,
Ea hou da baligili gasa bagadeba:le, dunu huluane da fofogadigisa.
E da Ea fi dunu ilima gasa iaha.
Godema nodoma!

*68:7-8: Gadili Asi 19:18

68:18: Efesase 4:8