3
Gode da Mousese Misa:ne Wei
Eso afaega, Mousese da Yedelou (Midia:ne gobele salasu dunu) amo ea sibi amola goudi ouligisa esalu. E da amo lai gebo gilisisu wadela:i hafoga:i soge amoga oule asili, hadigi goumi amo Sainai, amoga doaga:i. * Asunasi Dunu Ilia Hou 7:30-34Amogai, Hina Gode Ea a:igele dunu da lalu gona:su agoane hamoi, ifa fonobahadi ganodini dialebe ba:i. Mousese da amo ifa laluga nenanu be hame nei dagoi ba:i. E da fofogadigili amane dawa:i “Amo ifa laluga nenanebe abuliba:le nei dagoi hame ba:sala:? Na da gadenene ba:la masunu.”
Hina Gode da Mousese gadenene manebe ba:loba, E da ifa fonobahadi amo ganodini lelu, amoga amane sia:i, “Mousese! Mousese!”
Mousese da bu adole i, “Na da wea!”
Gode amane sia:i “Bu gadenene mae misa. Dia emo salasu fadegama. Bai di da hadigi osobo amo da:iya lela. Na da dia aowalali amo A:ibalaha:me, Aisage amola Ya:igobe ilia Gode esala.” Amaiba:le, Mousese da Gode Ea odagi ba:mu bagade beda:iba:le, ea odagi dedeboi.
Amalalu, Hina Gode da amane sia:i, “Idibidi dunu da mae asigili Na fi dunuma gasa fi hamonana, amo Na da ba:i dagoi. Ilia da ilia hame asigi udigili hawa: hamosu ouligisu dunu iliba:le gaga:ma:ne Nama wesu, Na da nabi dagoi. Na da ilia se nabasu huluane dawa:. Amaiba:le, Na da ili Idibidi dunuma gaga:musa: misi dagoi. Na da Na fi amo Idibidi soge ganodini esala amo fisili masa:ne gadili hiougili, soge bagade noga:idafa amoga asunasimu. Amo soge ganodini wali dunu fi esala da Ga:ina:ne dunu fi, Hidaide dunu, A:moulaide, Belesaide, Haifaide amola Yebusaide, amo fi esala.
Na da dafawane Na fi ilia dinana wele sia:be nabi dagoi. Amola Idibidi fi da ilima banenesili hamonana Na da ba:i dagoi. 10 Na da wali di Felouma asunasimu. Bai di da Na fi bisili Idibidi soge fisili masa:ne gadili oule masunu.
11 Be Mousese da Godema amane sia:i, “Na da hamedei dunu agoane. Na da habodane Felouma asili Isala:ili dunu Idibidi sogega gadili oule masa:bela:?
12 Gode da bu adole i, “Na ani esalumu. Di da Na fi dunu Idibidi sogega gadili oule asili, di da guiguda: goumia Nama nodone sia:ne gadomu. Amo hou da Nisu da di asunasi dagoi dawa:digima:ne olelesu dialebe ba:mu.”
13  Gadili Asi 6:2-3Be Mousese da bu adole i, “Na da Isala:ili dunu ilima ahoasea amola ilima amane sia:sea, ‘Ninia aowalalia Gode da na asunasi,’ ilia da nama amane adole ba:mu, ‘Ea Dio da nowala:?’ Amaiba:le, na da ilima adi adole ima:bela:?”
14  Wamolegei Sia: Olelesu 1:4,8Gode da amane sia:i. “Na da Nisu Esala amola Esalu amola Esalumu. Di Isala:ili dunuma adoma, Dunu Ea Dio da “Na da Na” (dawa:loma:ne da “Na da Esala amola Esalu amola Esalumu”) E da na dilima asunasi dagoi.” Amola Gode da eno amane sia:i,
15 “Ilima amane adoma, ‘Na, Hina Gode, ilia aowalalia Gode, A:ibalaha:me, Aisage amola Ya:igobe ilia Gode, da di ilima asunasi dagoi. Amo da Na Dio eso huluane mae fisili dialumu. Iligaga fi huluane fa:no lalelegesea da amo Dio Nama sia:mu. 16 Masa! Isala:ili dunu fi ouligisu dunu huluane gilisima. Ilima amo Na, Hina Gode, ilia aowalalia Gode, A:ibalaha:me, Aisage amola Ya:igobe ilia Gode, da dima misi dagoi, amo adoma. Ilima amane adoma, Na da ilima misini amola Idibidi fi ilima banenesisu hamosu huluane Na da ba:i dagoi. 17 Na da ili Idibidi soge ganodini se nabawane esala, amoga fisili masa:ne gadili hiougimu. Amasea, Na da soge noga:idafa, fedege agoane amo ganodini dodo maga:me amola agime hano da hano agoane a:i ahoa, (amo ganodini wali Ga:ina:ne dunu, Hidaide dunu, A:moulaide dunu, Belesaide dunu, Haifaide dunu amola Yebusaide dunu wali amogai esala), amo sogega Na da Isala:ili dunu fi oule masunu.
18 Na fi dunu da dia sia: nabimu. Amasea, di da Isala:ili fi ouligisu dunu amo Felouma oule masa. Ema amane sia:ma, ‘Hina Gode, Hibulu dunu ilia Gode, da ninima misi dagoi. Di wali ninia logo doasima. Ninia da wadela:i hafoga:i soge, amoga eso udiana ahoasea, ninia Hina Godema gobele salasu hou hamomusa:gini masunu galebe.
19 Be Idibidi hina bagade (Felou) da dilia logo hame doasimu. Na da ema gasa bagade logebeba:le fawane e da dilia logo doasimu. 20 Amaiba:le, Na da Idibidi dunuma Na gasa bagade hou olelemu. Na da Idibidi fi ilima se bagade imunu. Musa: hame ba:i beda:su liligi ilima olelemu. Amasea, dilia ga masa:ne, e da dilia logo doasimu.
21  § Gadili Asi 12:35-36Na da hamobeba:le, Idibidi dunu da dilima nodomu. Amasea, Na fi dunu da gadili ahoasea, ilia da mae gaguiwane hame masunu. 22 Be Isala:ili uda huluane da ilia Idibidi gadenene fi amola Idibidi uda ilia diasuganodini esala, amoma asili, abula, gouli amola silifa amo edegemusa: masunu. Amasea, amo liligi ilia da ilia dunu mano amola uda mano ilima imunu. Amasea, ilia da Idibidi ilia noga:i gagui liligi gadili gaguli masunu,” Gode da amane sia:i.

*3:2: Asunasi Dunu Ilia Hou 7:30-34

3:13: Gadili Asi 6:2-3

3:14: Wamolegei Sia: Olelesu 1:4,8

§3:21: Gadili Asi 12:35-36