4
Gode da Musa: Hame Ba:su Hou Hamoma:ne Gasa Bagade amo Mousesema I
Amalalu, Mousese da Hina Godema amane adole i, “Be Isala:ili dunu da na sia: dafawaneyale hame dawa:sea amola na sia: hame nabasea, na da adi hamoma:bela:? Ilia da Di da nama hame misi amo sia:sea, na da adi hamoma:bela:?”
Amaiba:le, Hina Gode da ema amane adole ba:i, “Dia loboga gagui da adila:?”
E bu adole i, “Amo da dagulu.”
Hina Gode da amane sia:i, “Amo dagulu osoboga ligia guduma!” Mousese da ligia guduli, dagulu da afadenene bu sa:ya:be hamoi. Amalalu, Mousese da beda:iba:le amoga hobea:i. Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Defea! Dia lobo ligia guduli, sa:ya:be ea la:go gaguli gaguia gadoma.” Amaiba:le, Mousese da ea lobo ligia guduli, sa:ya:be gaguli, sa:ya:be da bu afadenene dagulu ba:i. Hina Gode da amane sia:i, “Di da Isala:ili dunu ba:ma:ne amo hou hamoma. Ilia da Hina Gode amo ilia aowalalia Gode, A:ibalaha:me, Aisage amola Ya:igobe ilia Gode, da dima misi dagoi, ilia da amo dafawaneyale dawa:ma:ne amo hou hamoma.”
Hina Gode da Mousesema eno amane sia:i, “Dia lobo amo dia abula ganodini wamo salima.” Mousese da Gode Ea sia:i defele hamoi. E da ea lobo bu duga:le, amo da aiya bagade moloba: agoai ba:i. (‘lebelosi’ oloi). Amalalu, Hina Gode da amane sia:i, “Dia lobo bu dia abula ganodini wamo salima.” E da agoane hamoi. E lobo bu duga:le, aiya huluane da bahoi dagoi ba:i amola ea lobo gadofo da ea da:i hodo eno defele ba:i.
Hina Gode da amane sia:i, “Ilia da dia hidadea hamoi musa: hame ba:su hou amo dafawaneyale hame dawa:sea, ilia da amo hou ba:sea, dia sia: dafawaneyale dawa:mu.
Be ilia amo musa: hame ba:su hou aduna ba:sea, dia sia: dafawaneyale hame dawa:sea, defea, Naile Hano amoga hano lale, hafoga:i osoboga sogadigima. Amasea, hano da afadenene, bu maga:me hamoi dagoi ba:mu.”
10 Be Mousese da amane sia:i, “Hame mabu, Hina! Dia na mae asunasima! Na da sia: noga:le adole imunu hame dawa:. Di da nama sia:beba:le, na hou da hame afadenei. Na sia: da noga:i hame, dioi bagade gala.”
11 Be Hina Gode da ema bu adole i, “Nowa da osobo bagade dunuma lafi iahabela:? Nowa da dunu ge ga:i o sia: hamedei hamosala:? Nowa da dunu ba:ma:ne si iaha o mae ba:ma:ne si dofosala:? Amo da Ni fawane. Na fawane da Hina Gode! 12 Di wali masa! Na da dia sia: fidimu amola di adole ima:ne, Na da dima sia: imunu.”
13 Be Mousese da bu adole i, “Hame mabu, Hina! Eno dunu asunasima.”
14 Amo sia: nababeba:le, Hina Gode da Mousesema ougi galu. E amane sia:i, “Defea! Dia ola Elane (Lifai fi dunu) amo dawa:ma. Ea sia: da noga:iwane Na dawa:. E da wali di yosia:musa: logoga manebe. E da di hahawane ba:mu. 15 Di sia:musa: dawa:i, amo ema sia:ma. Na da alia sia:be amo fidimu amola ali da eno dunu olelema:ne, alima sia: olelemu. 16 E da dia lafi defele esalebe ba:mu. E da Isala:ili dunu ilima dia sia: olelemu. Amasea, di da Hina Gode defele, e da sia: adole imunusa: ema olelemu. 17 Di ahoasea, amo dagulu gaguli masa. Di da amo daguluga musa: hame ba:su hou hamomu.”
Mousese da Idibidi Sogega Buhagi
18 Amalalu, Mousese da esoa: Yedelouma asili, amane sia:i, “Na da na fi Idibidi soge ganodini amo ilia hou ba:la masunu da defeala:?” Yedelou da defea sia:ne, Mousesema hahawane ‘asigibio’ sia:i.
19 Mousese da Midia:ne soge ganodini esaloba, Hina Gode da ema amane sia:i dagoi, “Dia Idibidi sogega buhagima. Dunu huluane da di fanelegemusa: dawa:i amo da bogoi dagoi.” 20 Amaiba:le, Mousese da idua amola egefe aduna amo dougi amoga fila heda:ma:ne hamone, Idibidi sogega doaga:musa: oule asi. Mousese da dagulu amo Gode da gaguli masa:ne sia:i, amo gaguli asi.
21 Hina Gode da bu Mousesema amane sia:i, “Di da wali Idibidi sogega buhagimuba:le, di da Idibidi hina bagade (Felou) ba:ma:ne, musa: hame ba:su hou dia hamoma:ne Na da dima gasa i, amo huluane hamoma. Be na da Felou ea dogo igi agoane hamomu. Amaiba:le, e da Na fi dunu ilia gadili masunu logo hame doasimu.
22 Amasea, di da ema amane sia:ma, ‘Hina Gode da amane sia:sa; Isala:ili da Na magobo mano. 23 Na da dima nagofe Nama nodone sia:ne gadomusa: gadili masa:ne, logo doasima:ne sia:i. Be di da higa:i galu. Amaiba:le, Na da wali dia magobo dunu mano fanelegemu.’ ”
24 Mousese da Idibidiga doaga:musa: logoga ahoanoba, sogebi afae amogai ouesalu golai. Amogai, Hina Gode da ema misini, Mousese fanelegemusa: dawa:i. 25-26 Be Mousese idua Siboula da debesu sua:ne, egefe gadofo damuni, amo Mousese ea emo da:iya ligisi. Gadofo damusu hou dawa:beba:le, e da Mousesema amane sia:i, “Di da nama maga:me egoa agoane galebe!” Amaiba:le, Hina Gode da Mousese hame fanelegei.
27 Be Hina Gode da Elanema amane sia:i dagoi, “Di wadela:i hafoga:i soge amoga masa. Amogai, di Mousese gousa:ma.” Amaiba:le, e da hadigi goumi (Sainai Goumi) amogai Mousese gousa:i. E da Mousese gousa:le, nonogoi. 28 Amalalu, Mousese da Hina Gode ea adoi huluane (E da Idibidi sogega buhagima:ne sia:i) amo Elanema olelei. Amola musa: hame ba:su hou Hina Gode da e hamoma:ne sia:i, amo Elanema olelei. 29 Amaiba:le, Mousese amola Elane ela da Idibidi sogega asi. Amogai, ilia da Isala:ili ouligisu dunu huluane gilisi. 30 Elane da ilima hou huluane Hina Gode da Mousesema sia:i amo ilima olelei. Dunu huluane ba:ma:ne, Mousese da musa: hame ba:su hou huluane hamosu. 31 Amalalu, Isala:ili dunu fi da dafawaneyale dawa:i. Ilia Hina Gode da ilima misi dagoi amola ilia se nabasu huluane E da ba:i dagoi, amo dafawaneyale dawa:i. Amo dawa:beba:le, ilia da beguduli, Godema nodone sia:ne gadoi.