5
Mousese amola Elane da Idibidi hina bagade (Felou) amoma Fofada:i
Amalalu, Mousese amola Elane da Felouma misini, ema amane sia:i, “Hina Gode da amane sia:sa, ‘Na fi dunu ga masa:ne, ilia logo doasima. Ilia da Nama nodone sia:ne gadomusa:, wadela:i hafoga:i soge ganodini hahawane gilisisu hamomu galebe.’ ”
Felou da bu adole i, “Hina Gode da nowala:? Na da abuliba:le Ea sia: nabalu, Isala:ili dunu udigili ahoanoma:ne logo doasima:bela:? Na da Hina Gode hame dawa:. Isala:ili dunu ilia da hame gadili masunu.”
Mousese amola Elane da amane sia:i, “Hibulu dunu ilia Gode da anima misi. Ninia da eso udiana wadela:i soge ganodini asili, Hina Godema gobele salasu hamomu hanai. Agoane hame hamosea, Hina Gode da olo bagade o gegesu bagade amoga nini fanelegemu.”
Felou da Mousese amola Elane elama amane sia:i, “Ani da abuliba:le, Isala:ili udigili hawa: hamosu dunuma ilia hawa: hamosu fisimusa: sia:sala:? Ilia bu hawa: hamomusa: sia:ma. Dilia Isala:ili fi dunu idi da Idibidi dunu ilia idi amo baligi dagoi. Amola wali alia da ilia hawa: hamosu logo damumusa: dawa:lala.”
Amo esoha Felou da Idibidi ouligisu dunu amola Isala:ili ouligisu dunu ilima amane sia:i, “Dilia Isala:ili dunuma ilia ga:i (osoboga hamoi igi) hamoma:ne gisi mae ima. Ilisu gisi hogola masa:ne sia:ma. Be ilia da osoboga hamoi igi idi da hame fonobomu. Ilia da waha hamosa defele hamomu. Ilia hawa: hamosu da fonobahadi fawane. Ilia da hawa: hamosu higa:iba:le, ilia da gadili ilia Godema gobele salasu hamoma:ne nama adole ba:lala. Hawa: hamosu gasa bagade ilima olelema. Amasea, ilia da ogogosu sia: amo nabimu hamedeiwane ba:mu.”
10 Idibidi hawa: hamosu ouligisu dunu amola Isala:ili ouligisu dunu da asili, Isala:ili dunuma amane sia:i, “Felou da dilima gisi eno hame imunu sia:i. 11 E da dilisu gisi hogoma:ne amola ga:i dilia waha idi defele hamoma:ne sia:sa.” 12 Amaiba:le, Isala:ili dunu da Idibidi soge huluane amoga gisi hogola asi. 13 Idibidi gasa bagade ouligisu dunu da ili musa: ga:i idi defele hamoma:ne, ilima gasa bagade hamoi. 14 Idibidi ouligisu dunu ilia da Isala:ili ouligisu dunu (ilima ilia hawa: hamosu ouligima:ne sia:i) amo bagade fananu. Ilia gasa fili amane sia:i, “Dilia da abuliba:le dilia musa: ga:i (osoboga hamoi igi) idi amo hame hamosala:?”
15 Amalalu, Isala:ili ouligisu dunu ilia da Felouma asili amane sia:i, “Hina bagade! Di da abuliba:le ninima agoane hamosala:? 16 Ilia da ninima gisi hame iaha. Be ninia musa: ga:i idi defele hamoma:ne ilia da gasa fili sia:sa. Amola, wali ilia da nini fanana. Ninia hame, be dia fi dunu da giadofasa.”
17 Be Felou bu adole i, “Dilia da hawa: hamosu higa:iba:le, gadili dia Hina Godema gobele salasu hamoma:ne nama adole ba:sa. 18 Wali hawa: hamomusa: masa! Ninia da gisi dilima hame imunu. Be dilia musa: idi amo defele hamoma.” 19 Amo sia: nababeba:le, Isala:ili hawa: hamosu ouligisu dunu da bidi hamosu da Isala:ili dunuma doaga:i dagoi dawa:i galu. Bai ilia ouligisu dunu da ilia musa: hamoi defele amo hamoma:ne sia:i dagoi. 20 Ilia da Felou ea diasu fisili gadili ahoanoba, Mousese amola Elane ili misunu ouesalebe ba:i. 21 Ilia da Mousese amola Elane elama amane sia:i, “Alia hamobeba:le, Felou amola ea hina ouligisu dunu da nini bagade higasa. Hina Gode da amo hou ba:i dagoi amola E da alima se imunu. Alia da amo hou hamobeba:le, alia da Idibidi dunu nini fanelegema:ne abalosu logo fodoi dagoi.”
Mousese da Hina Godema Da:i Dione Sia:i
22 Amalalu, Mousese da Hina Godema sinidigili amane sia:i, “Hina Gode! Dia da abuliba:le Dia fi dunuma se nabasisala:? Dia da abuliba:le na guiguda: asunasibala:?
23 Na da Dia sia: Felouma olelemusa: asiba:le, e da eso huluane ilima se bagade iaha. Amola Di da ili fidima:ne hamedafa hamoi!”