9
Bolo da hina: Asunasi Hou Olelesa
Na da hahawane halegale lalebe dunu! Na da asunasi dunu! Na da Hina Gode Yesu Gelesu ba:i dagoi! Na da Hina Gode Yesu Gelesu Ea hawa: hamoiba:le, dilia da Yesu Ea fa:no bobogesu fi esala. Be eno dunu da na da asunasi dunu hame amo sia:sea, dilia da na da asunasi dunu amo dafawaneyale dawa:mu da defea. Dilia da Hina Gode Yesu Gelesu Ema madelagiba:le esala, amo hou da na da asunasi dunudafa amo olelesa.
Dunu da nama lasogole sia:sea, na da na hou agoane gaga:sa. Na hawa: hamobeba:le, na hano amola ha:i manu lamu da defeala:? Na da asunasi dunu eno Hina Gode Yesu Gelesu Ea eyalali amola Bida ili defele, Yesu Ea hou lalegagui uda lale amola sigi masunu, amo na hamomu da defeala:? O defea hame galea, na amola Banabase ani fawane da ania wali esaloma:ne lamu liligi lamusa:, loboga hawa: hamomu da defeala:?
Dadi gagui dunu da gegesea, eno dunu da ema bidi iaha. Ifabi ouligisu dunu da ea waini sagai fage naha. Sibi ouligisu da ea sibi dodo maga:me naha.
Be amo osobo bagade fedege sia: fawane na da hame olelesa. Gode Sia: Dedei Hamoma:ne Sia:i da amo hou defele olelesa. * Mousese ea Malasu 25:4; 1 Dimodi 5:18Mousese ea Sema amo ganodini ninia amane idisa, “Dilia gagoma ha:i manu lama:ne, bulamagau amo gagoma osagima:ne asunasisia, bulamagau ea lafi mae la:gima.” 10 Be amo sia: da ninima olelema:ne dedei diala. Nowa dunu da osobo gidinasea, amola nowa dunu da ha:i manu faisia, ela da ha:i manu bidi lamusa: dawa:beba:le, hawa: hamosa.
11  Louma 15:27Ania fedege agoane a:silibu liligi hawa: agoane dilia gilisisu amo ganodini bugi dagoi. Amaiba:le, ania dilima osobo bagade liligi faimu da defea. 12 Dunu eno da dilima amo liligi bidi agoane labeba:le, amo da defea ganiaba, anima amo liligi imunu da baligiliwane defea gala:loba. Be amo mae dawa:le, ania da dilima liligi hame lai. Be dilia Sia: Ida:iwane, Yesu Gelesu Ea hou olelesu liligi, amo noga:le hame nabasa:besa:le, ania da se nabimu hame hihi galu.
13  Mousese ea Malasu 18:1Dilia dawa:! Dunu ilia Debolo Diasu amo ganodini hawa: hamobeba:le, ilia ha:i manu Debolo ouligisu dunuma i liligi naha. Amola dunu ilia gobele salasu hou oloda da:iya hawa: hamosa, ilia da gobele salimusa:, ha:i manu ligisi amo mogili la:idi naha.
14  § Ma:diu 10:10; Luge 10:7Amo hou defele, Hina Gode Yesu Gelesu da logo fodoi amane. Nowa da Ea Sia: olelesea, ilia hawa: hamosudafa hamobeba:le, bidi lamu. 15 Be na da amo hou mae dawa:le, na labe amo lamu hame dawa:i galu. Amola amo labe lama:ne, na da wali meloa hame dedesa. Agoai hou na higabeba:le, na da mae edegele, hidadea bogomu da defea. Na moloidafa gasa fi hou da udigili liligi amo ba:sa:besa:le, na da na bidi gasawane adole ba:mu higasa. 16 Na da Gode Ea Sia: Ida:iwane olelebeba:le, gasa fi agoane sia:mu da defea hame. Na da Yesu Gelesu nama sia:beba:le fawane olelesa. Na da amo sia: hame olelesea, se bagade nabimu. 17 Na da na hanaiba:le amo hawa: hamosa ganiaba, na da bidi lamu na da dawa:la:loba. Be Gode da amo hawa: hamosu nama ilegeiba:le, na da bidi mae dawa:iwane hamonana. 18 Amaiba:le, na da adi bidi lama:bela:? Na da Gode Ea Sia: Ida:iwane udigili bidi mae lalewane hahawane olelesa. Amo hahawane hou da nagili bidi gala.
19 Na da halegale lalabe. Na da dunu eno ilia udigili hawa: hamosu dunu hame. Be na hou afadenene, na da dunu bagohame Yesu Ea logoga hiougima:ne, bu na da dunu huluane ilia udigili hawa: hamosu dunu agoane nisu hamosa. 20 Na da Yu dunu Yesuma hiougima:ne, na da Yu dunuma gilisili hawa: hamosea, Yu dunu ilia hou defele hamosa. Na da Mousese ea Sema amoga hame la:gi. Be na da amo Semaga la:gi dunuma gilisisia, amo dunu Yesuma hiougima:ne, na da Mousese ea Sema defele hawa: hamosa. 21 Amo hou defele, na da Dienadaile dunu ilima gilisili hawa: hamosea, na da Yu sema mae dawa:le, Dienadaile dunu Yesuma hiougima:ne, ilia hou defele hamosa. Amo bai da na Gode Ea Sema hame naba, mae dawa:ma. Na da Yesu Gelesu Ea sema nabawane hamonana.
22 Be gasa hame dafawaneyale dawa:su dunu ilima na gilisili hawa: hamosea, amo dunu Yesuma hiougima:ne, na da gasa hame dunu agoane ba:sa. Amaiba:le, na da dunu huluane ilia hou defele, na da logo huluane amoga na da ili Yesuma hiougima:ne, ilia hou defele hamosa.
23 Amo hou huluane, na da Gode Sia: Ida:iwane fidima:ne amola na hou amo ganodini hahawane ba:ma:ne, hamosa.
Hehenasu Hou
24 Dilia huluane dawa:! Hehenasu hedesu amo ganodini, dunu bagohame hehenasa. Be dunu afadafa fawane da baligili hehenabeba:le, bidi lasa. Dilia bidi lamusa: dawa:beba:le, baligiliwane hehenama.
25 Hehenasu dunu huluane da habuga bidi lamu hanaiba:le, hi da:i hodo ea hou fane legesa. Amo habuga bidi lasu liligi da dasasu liligi. Be ninia da hame dasamu bidi lama:ne hehenasa.
26 Amaiba:le, na da hehenasu la:di bidiga doaga:musa:, moloiwane hehenasa. Na da loboga gegesu dunu agoane. Na da loboga hisi udigili hame fasa. 27 Na da amo hehenasu hamoma:ne eno dunuma misa:ne sia:sa. Be Gode da na udigili esaloma:ne, na hehenasu logo hedofasa:besa:le, nisu da Na da:i hodo ga:nasima:ne amola na da:i hodo amoma na da ouligisuwane esaloma:ne, na da:i hodo fasa.

*9:9: Mousese ea Malasu 25:4; 1 Dimodi 5:18

9:11: Louma 15:27

9:13: Mousese ea Malasu 18:1

§9:14: Ma:diu 10:10; Luge 10:7