11
La:salase Bogoi
* Luge 10:38-39Bedani moilai dunu afae ea dio amo La:salase, da oloi dialu. Bedani moilaiga Meli amola ea aba Mada da esalu. Yone 12:3(Meli da gabusiga: manoma Yesu Ea emo amoga sogadigili, ea dialuma hinaboga doga:i. Ea ola La:salase da oloi dialu.) Amo a:fini aduna da Yesuma sia:si, “Hina! Dia dogolegei na:iyado da oloi diala.”
Amo sia: nababeba:le, Yesu E amane sia:i, “Amo oloi da La:salase dafawane bogoma:ne hame misi. Be dunu huluane Gode Ea hadigi ida:iwane ba:ma:ne, amola Gode Egefe hadigi lama:ne, amo oloi da mui dagoi.”
Yesu da Mada, Meli amola La:salase, ilima bagadewane asigisu. Be La:salase da oloi dialu nababeba:le, E da hedolo mae asili, eso aduna eno ouesalu Amalalu, E da Ea ado ba:su dunuma amane sia:i, “Ninia Yudia sogega ahoa:di!”
Yesu Ea ado ba:su dunu ilia da bu adole i, “Olelesu! Eso enoga, gasidawane, Yudia soge dunu da Di igiga medole legemusa: dawa:i galu. Di da abuliba:le buhagimusa: dawa:bela:?”
Yesu E amane sia:i, “Esoga da hawa: hamomusa:gini hadigi diala. Nowa da esomogoa ahoasea, e da osobo bagade hadigi amo ganodini ahoabeba:le, hame sadenane dafasa.
10 Be e da gasimogoa ahoasea, hadigi hameba:le, hedolowane sadenane dafasa.”
11 Amo sia: dagoloba, Yesu E bu sia:i “Ninia na:iyado La:salase, e da golai dialebe ba:i. Be Na da e didilisimusa: masunu.”
12 Yesu Ea ado ba:su dunu da bu adole i, “E da midi fawane dialebeba:le hedolo uhimu.” 13 La:salase da bogoidafa, Yesu da sia:musa: dawa:i. Be ilia dawa:loba, Yesu da La:salase golai fawane sia:i. 14 Amaiba:le, Yesu da moloiwane olelei, “La:salase da bogoidafa. 15 Be dilia da Na hou dafawaneyale dawa:ma:ne, Na da La:salase ea bogoi sogebi amoga e fidima:ne hame esalebeba:le, Na da hahawane gala. Ninia da e ba:la ahoa:di!”
16 Domase (amo dawa:loma:ne da mano aduna ame afae, eso afae amoga lalelegei) e da eno ado ba:su dunuma amane sia:i, “Defea! Ninia huluane gilisili bogoma:ne, Olelesu sigi masunu da defea.”
Yesu da Uhini Wa:legadosudafa amola Fifi Ahoanusudafa
17 Yesu da Bedani moilaiga doaga:beba:le, La:salase da eso biyadu agoane bogoi uli dagoi ganodini dialebe, amo E da nabi dagoi. 18 Bedani da Yelusaleme moilai bai bagade amoga sedade defei da1 gilomida dialu. 19 Yudia dunu bagohame, Mada amola Meli ela ola bogoiba:le, ela fidimusa: misi esalu.
20 Yesu Ea misi nababeba:le, Mada da logoga E yosia:musa: asi. Be Meli da diasuga esalu. 21 Mada da Yesuma amane sia:i, “Hina! Di guiguda: esala ganiaba, naola da hame bogola:loba. 22 Be na dawa:! Di da Godema adole ba:sea, E da Dia hanai liligi Dima imunu.”
23 Yesu bu adole i, “Diola da uhini bu wa:legadomu.”
24 Mada amane sia:i, “Na dawa:! Soge wadela:mu esoha, dunu huluane da wa:legadomu.”
25 Yesu E amane sia:i, “Na da Wa:legadosudafa. Na da Fifi Ahoanusudafa. Nowa da bogoiwane dialebe be Na sia: dafawaneyale dawa:sea, e da bu esalumu. 26 Nowa esala dunu da Na sia: dafawaneyale dawa:sea, e da mae bogole esalalalumu. Amo sia: di dafawaneyale dawa:bela:?”
27 Mada da bu adole i, “Ma! Hina! Di da Mesaia, Gode Egefedafa amo da osobo bagadega misunu galu.”
Yesu da Di
28 Amo sia:nanu, Mada buhagili, ea eya Melima wamowane sia:i, “Olelesu da doaga:i dagoi. E da Di Ema misa:ne sia:sa!” 29 Amo sia: nababeba:le, Meli da hedolowane wa:legadole, asili, Yesu yosia:musa: asi. 30 (Yesu da moilaidafa amoga hame doaga:i. E da Mada ea Ema yosia:i sogebi amogai esalu.) 31 Meli da hedolowane wa:legadole, asili ba:loba, ea fidisu na:iyado da e da bogoi uli dogoi amoga dimusa: masunu dawa:i galu. Amaiba:le, ilia da ema fa:no bobogei.
32 Yesu E esalu sogebi doaga:loba, Meli da Ea emo gadenene diasa:ili, amane sia:i, “Hina! Di da guiguda: esala ganiaba, naola da hame bogola:loba.”
33 Meli da dinanebe, amola ea fidisu dunu huluane ilia dinanebe, amo ba:loba, Yesu Ea dogo ganodini dimusa: dawa:i galu. 34 E da ilima amane sia: i, “Dilia ea da:i hodo habi uli dogone salila:?” Ilia bu adole i, “Hina! Ba:la misa.”
35 Yesu da di. 36 Dunu huluane da amane sia:i, “Ba:ma! E da ema bagade asigisa!”
37 Be eno dunu da amane sia: i, “E da si dofoi dunu bu ba:ma:ne, ea si hahamoi. Ebeda! E da gui esala ganiaba, E da La:salase ea bogomu logo hedofala:lobala:?”
Yesu da La:salase Uhini Wa:lesi
38 Yesu da ea dogo ganodini se nabawane, La:salase ea uli dogoi amoga doaga:i. Amo da gele gelabo, ea logo holei igi bagadega bebesole ga:si. 39 Yesu E amane sia:i, “Gele ga:i bebesole fasima!” Be bogoi ea aba Mada da Yesuma amane sia:i, “Hina! E da eso biyaduyale gala uli dogoi ganodini salabeba:le, dasai dagoi. Gaha bagade ganumu.” 40 Yesu da bu adole i, “Na musa: dima sia:i dagoi! Di dafawaneyale dawa:sea, Gode Ea hadigidafa ba:mu.” 41 Amalalu, ilia da gele logo ga:su besole fasi. Yesu da ba:le gadole, Godema nodone sia:i, “Ada! Di da Na sia: nababeba:le, Na Dima nodone sia:sa. 42 Di da eso huluane Na sia: naba! Amo Na dawa:. Be dunu gui esala ilia da Dia Na asunasi dagoi amo dafawaneyale dawa:ma:ne, Na da amo sia:sa!” 43 Amo sia:nanu, E da ha:giwane wele sia:i, “La:salase! Di wa:legadole, misa!” 44 La:salase da wa:legadole, gadili misi. Ea da:i hodo amola ea odagi da bogoi abula amoga sosoi ba:i. Yesu E amane sia:i, “E hahawane masa:ne, ea bogoi abula fadegale fasima.”
Ilia da Yesu Medomusa: Dawa:i
(Ma:diu 26:1-5; Maga 14:1-2; Luge 22:1-2)
45 Dunu bagohame Melima fidimusa: misi, amo Yesu Ea hou ba:beba:le, ilia Yesu Ea hou lalegagumusa: dafawaneyale dawa:i dagoi. 46 Be mogili da Fa:lisi dunu ilima buhagili, Yesu Ea hou ilima adole i. 47 Amalalu, Fa:lisi dunu, gobele salasu ouligisu dunu, amola asigilai Gasolo dunu, ilia da gilisili fofada:lalu, amane sia:i, “Ninia adi hamoma:bela:? Amo dunu da musa: hame ba:su dawa:digima:ne olelesu bagohame hamonana. 48 Ninia da Ea logo hame hedofasea, dunu huluanedafa da ea hou dafawaneyale dawa:mu. Amasea, Louma dadi gagui dunu da wa:legadole, ninia Debolo Diasu amola ninia fi dunu gugunufinisimu.”
49 Amo ode, dunu ea dio amo Ga:iafa:se da Gobele salasu Ouligisu dunu esalu. E da ilima amane sia:i, “Dilia da gagaoui dunu. 50 Ninia fi dunu huluane bogosa:besa:le, dunu afadafa fawane da dunu huluane mae bogoma:ne hi fawane bogomu da defea. Dilia da amo hame dawa:bela:?” 51 E da amo sia: hisu fawane hame sia:i. Be e da Gobele salasu Ouligisu dunu hawa: hamobeba:le, Yesu da Yu fi dunu ili wadela:i hou hamoiba:le dabe ima:ne bogomu, amo e da mae dawa:iwane ba:la:lusu. 52 Be Yu fi dunu fidima:ne amo fawane hame. Be Gode Ea fidafa dunu huluane osobo bagadega afafai, amo huluane gilisisu afadafa fawane bu hamoma:ne, e da Yesu da bogomu sia:i.
53 Amogalu, Yu ouligisu dunu mae helefili, Yesu medole legemu logo hogoi helei.
54 Amaiba:le, dunu huluane da ba:sa:besa:le, Yesu da Yudia soge ganodini hame ahoasu. Be E da wamowane diasu ea dio amo Ifala:ime, wadela:i hafoga:i soge amo ganodini dialu, amoga asili, E amola Ea ado ba:su dunu esalu.
55 Baligisu Lolo Nasu da gadeneiba:le, dunu bagohame da ilia soge yolesili, Yelusaleme moilai bai bagadega doaga:musa: asi. Ilia musa: hou hahamomusa:, amola sema dodofesu hou hamomusa:, asi. 56 Ilia da Yesu hogosu. Be Debolo Diasu ganodini ilia gilisisia, ilia amane sia: dasu, “Dilia adi dawa:bela:? E da Lolo Nasu amoma misa:bela:? Ma hame misa:bela:?” 57 Gobele salasu ouligisu dunu amola Fa:lisi dunu, ilia da dunu huluane ilima ilia da Yesu ba:sea, ilima adoma:ne gasa bagadewane sia:i dagoi. Ilia da Yesu afugili gagulaligimusa: dawa:i galu.

*11:1: Luge 10:38-39

11:2: Yone 12:3