28
Aisaia da Isala:ili (ga (north) hina bagade soge) amoga Sisane Sia:i
Isala:ili hina bagade soge da wadela:lesi dagoi ba:mu. Falegai habuga da Isala:ili adini ba:i ouligisu ilia dialumaga biosa amola wadela:sa, amo defele Isala:ili ea hadigi da gebe gasisa. Isala:ili ouligisu dunu ilia gasa fi dialuma da gabusiga: agoane naba. Be ilisu da adini bagade ba:iba:le, bogoi agoane golai dialebe ba:sa. Hina Gode da gasa bagade dunu ea gegesu liligi momagei dagoi, Isala:ili dunuma doagala:musa: ilegei dagoi. E da mugene isu amola gibula bobodobe amola hano nawa:li gasa bagade amo defele misini, Isala:ili soge hasanasimu. Amasea, Isala:ili adini ba:i ouligisu dunu ilia gasa fi hou da enoga hasanasi dagoi ba:mu. Amo gasa fi ouligisu dunu ilia hadigi da figi fage ilia faisu eso amoga degabo agoane yoi ba:sea hedolowane mai dagoiba:le, amo defele bu hamedafa ba:mu.
Eso da misunu amoga Hina Gode Bagadedafa da Ea fi dunu hame bogole esala, amoga E da hadigi habuga falegai amoga hamoi agoane ba:mu. E da fofada:su dunu ilima moloidafa fofada:su hou olelemu, amola dadi gagui dunu amo da moilai bai bagade logo holei gaga:lala, ilima ilia mae beda:ma:ne, E da ilia dogo denesimu.
Aisaia amola Yuda Fi ilia Adini Ba:i Balofede Dunu
Be balofede dunu amola gobele salasu dunu da adini bagade ba:iba:le, feloale ahoa. Ilia da adini amola waini hano bagade maiba:le, feloale emo udaguguli dafasa. Gode da balofede dunuma esala ba:su olelesa. Be ilia da adini bagade ba:iba:le, esala ba:su ea bai hame dawa:. Gobele salasu dunu amola da adini bagade ba:iba:le, moloidafa fofada:su hou hame dawa:. Amola ilia fisu fafai amo da isosu liligi amoga dedeboi dagoi, ledodafa gala.
Ilia da na houba:le egasa. Ilia da amane sia:sa, “Amo dunu da abuliba:le nini bagade dawa:su dunuma olelesala? Ninia da ea sia: nabimu higa:i. Amo sia: da mano dudubu amo da ame ea dodo wahawane fisi, ilima olelesu fawane. 10 E da ninima sia: afae afae, fonobahadi, agoaiwane ninima olelemusa: dawa:.”
11  * 1 Golidia 14:21Defea! Dilia da na sia: nabimu higasea, Gode da ga fi amo sia: hisu amoga dilima olelemu. 12 E da helefisu amola olofosu dilima imunusa: sia:i. Be dilia da Ea sia: hame nabi. 13 Amaiba:le, Hina Gode da sia: afae afae, fonobahadi agoane dilima olelemu. Amasea, dilia da afae afae ahoananu, dilia da emo udagugudumu. Dilia da fa:gini, saniga sa:i dagole, se iasu diasu hamosu dunu ba:mu.
Saione Igi Bai
14 Amaiba:le, dili gasa fi ouligisu dunu amo da wali Yelusaleme amo ganodini dunu fi ouligisa! Hina Gode Ea sia: dilima sia:i amo nabima! 15 Dilia da hidale, dilia da bogosu hou amola bogoi dunu ilia esalebe soge amoga gousa:su hamoi dagoi sia:sa. Wadela:lesisu da osobo bagadega doaga:sea, dilima hame doaga:ma:ne, dilia giadofale dawa:sa. Bai ogogosu sia: amola ogogosu hou da dili gaga:mu, dilia dawa:. 16  Gesami Hea:su 118:22-23; Louma 9:33, 10:11; 1 Bida 2:6Be wali, Hina Gode Ouligisudafa da amane sia:sa, “Na da Saione sogega gasa bagade bai legemu. Amo da diasu igi bai gasa bagade. Amola nowa da amo dafawaneyale dawa:sea, lalegagusia, e da hame dafamu. 17 Fedege agoane, amo bai ea defei dawa:ma:ne ilegesu defei da moloidafa hou ba:mu, amola ea moloi lela defei ba:su da ida:iwane moloi hou.”
Ogogosu hou amo dilia da fa:no bobogesa, amo da mugene isu amoga fabeba:le, mugululi asi dagoi ba:mu. Amola hano bagade defele heda:le, dilia gaga:su mini ahoasea, hamedafa ba:mu. 18 Gousa:su hou amo dilia da bogosu hou amola bogosu soge amoga hamoi, amo da yolesi dagoi ba:mu. Amola gugunufinisisu se nabasu da dilima doaga:sea, dilia da amoga hasanasi dagoi ba:mu. 19 Amo wadela:lesisu hou da mae fisili, hahabe eno, hahabe eno, gasia amola esosea, dilima doaga:mu. Gode da amoga dilima gebewane sia:ne iasea, dilia da bagadewane beda:mu. 20 Musa: malasu sia: defele, dilia da dunu e da golamusa: dawa:lala, be ea diaheda:su da dunumuni amola ifa abula sososu da fonoboiba:le, amoga sosone hamedei ba:sa, amola golamu da hamedei ba:sa. 21  Yosiua 10:10-12; 2 Sa:miuele 5:20; 1 Hou Olelesu 14:11Hina Gode Ea hou da dilima hisu agoane ba:mu, be E da Belasimi Goumi amola Gibione Fago amoga gegei, amo defele E da Hi hanai hamomusa: dilima gegemu. E da Ea wamolegei hawa: hamosu huluane hamone dagomu.
22 Na da dilima sisasu iabeba:le, mae oufesega:ma. Dilia agoane hamosea, hobeale masa:ne logo baligili gasa bagade ba:mu. Hina Gode Bagadedafa da ninia soge huluane wadela:lesima:ne ilegei, amo na da nabi dagoi.
Gode Ea Bagade Dawa:su Hou
23 Na sia: noga:le nabima! Na dilima olebe amo noga:le dawa:digima! 24 Ifabi ouligisu dunu e da ea ifabi osobo amo udigili mae fisili gidinalala, amola udigili momagelala, amo hame hamosa. 25 Be e da osobo hahamonanu, hawa: amo ‘dili’ amola ‘gamini’ amola ‘widi’ amola ‘bali’ sagasa. Amola ea sogebi bega:, ea da eno gagoma agoane liligi bugisa. 26 E da ea hawa: hamosu noga:le dawa:. Bai Gode da ema olelebeba:le. 27 ‘Dili’ amola ‘gamini’ oso amo dabimusa:, amo ha:i manu wadela:sa:besa:le, e da dioi bagade ifa fasu amoga hame dabasa. Be e da fonobahadi ifa, ha:i manu oso ea hou defele amoga fasa. 28 E da ‘widi’ ha:i manu lamusa:, udigili mae fisili dabasuga fabe hame hamosa. Dafawane! Bagade dawa:su ifabi ouligisu dunu, e da fedege agoane, hosi amola gaguli fula ahoasu ‘widi’ da:iya oule ahoasea, widi ha:i manu da hame goudai ba:mu. 29 Amo bagade dawa:su hou huluane da Hina Gode Bagadedafa Ema maha. Gode Ea ilegesu da bagade dawa:su liligi, amola Ea ilegesu da eso huluane didili hamosa.

*28:11: 1 Golidia 14:21

28:16: Gesami Hea:su 118:22-23; Louma 9:33, 10:11; 1 Bida 2:6

28:21: Yosiua 10:10-12; 2 Sa:miuele 5:20; 1 Hou Olelesu 14:11