52
Gode da Yelusaleme Gaga:mu
* Wamolegei Sia: Olelesu 21:2,27Yelusaleme! Di da gasa bagade amola bagadedafa bu ba:mu da defea.
Gode Ea hadigi moilai bai bagade!
Di da hadigi abula noga:i defele salima.
Gode Ea hou hame lalegagui dunu da dia moilai bai bagade ganodini
bu hamedafa golili sa:imu.
Yelusaleme!. Dia lala:gi fisima:ne, yaguguma!
Di osobo su amoga fi esala, amoga wa:legadole,
dia fisu da:iya amoga bu fila heda:ma.
Dilia Saione se iasu diasu hamosu dunu!
Dilia sia:ine la:la:gisu liligi fadegale fasima.
Hina Gode da Ea fi dunu ilima amane sia:sa, “Dilia se iasu diasu hawa: hamomusa: mugululi asi, dilia ha lai da bidi hame i. Amo defele, Na da dilia halegale masa:ne se iasu diasu logo doasisia, ilima bidi hame imunu. Dilia da Idibidi sogega ga fi agoane esalumusa: ahoanoba, dilia da amo hanaiba:le asi. Be Asilia dunu da gasa fili, dili afugili oule asili, bidi hame i. Louma 2:24Amola wali Ba:bilone dunu da gasa fili, amo hou defele hamoi. Dilia da se iasu diasu hawa: hamosa, amola ilia bidi hame i. Dilima ouligisu dunu da gasa fi sia:sa, amola hidasa, amola eso huluane ilia da Na higasa. Hobea, dilia da Na da Godedafa amo noga:le dafawaneyale dawa:le, sia:mu. Amola Na da dilima sia:i dagoi, dilia da dawa:mu.”
Na:ihame 1:15; Louma 10:15; Ifisia 6:15Ninia da sia: adole iasu dunu goumiga manebe hahawane ba:sa.
Bai e da sia: ida:iwane gala, sia: da ninima olofosu olelesa,
amo ninima iasimusa: maha.
E da hasalasu hou olelesa, amola Saione fi ilima amane sia:sa,
“Dilia Gode da Hina Bagadedafa.”
Moilai bai bagade sosodo aligisu dunu
ilia hahawaneba:le gilisili wele sia:sa.
Ilia da ilila: siga Hina Gode da Saione amoga buhagibi ba:sa.
Dilia Yelusaleme mugului liligi diala!
Ha:giwane hahawane wele sia:ma!
Hina Gode da Ea moilai bai bagade gaga:mu,
amola Ea fi dunu ilia dogo denesimu.
10 Hina Gode da Ea Hadigi gasa hou amoga Ea fi dunu gaga:mu,
amola osobo bagade fifi asi gala huluane da amo hou ba:mu.
11  § 2 Golidia 6:17Masa! Ba:bilone fisili ga masa!
Ledo liligi maedafa digili ba:ma.
Dilia Debolo ofodo amola Godema nodone sia:ne gadosu liligi gaguli ahoasu dunu! Ledo fisili, gadili asili, dilia hadigi hou mae wadela:ma!
12 Be wali dilia da hedolo hame be gebewane fisili masunu.
Bai dilia da hame hobeasa.
Dilia Hina Gode da dili bisili masunu,
amola dilia la:idi la:idi huluane Hi da gaga:mu.
Se Nabasu Hawa: Hamosu Dunu
13 Hina Gode da amane sia:sa,
“Na Hawa: Hamosu Dunu da Ea hawa: noga:le dawa:iwane hamomu.
Amo E da wa:legadolesi, gaguia gadole, enoga nodoi dagoi ba:mu.
14 Dunu bagohame da E ba:beba:le, bagadewane fofogadigi.
Bai Ea da:i da bagadewane fa:gi amola wadela:lesi ba:i.
Amola E da dunu agoane hame ba:i.
15  ** Louma 15:21Be E da wali fifi asi gala bagohame ilima ledo fadegama:ne,
maga:me gufunanesimu.
Amola hina bagade dunu ilia da fofogadigiba:le, ilia lafiga sia:mu gogolemu.
Bai liligi ilima hame adoi, amo ilia da ba:mu.
Amola liligi ilia hame nabi, amo ilia dawa:mu.”

*52:1: Wamolegei Sia: Olelesu 21:2,27

52:5: Louma 2:24

52:7: Na:ihame 1:15; Louma 10:15; Ifisia 6:15

§52:11: 2 Golidia 6:17

**52:15: Louma 15:21