4
A:silibu Dafawane Ea Hou amola Ogogosu A:silibu ea Hou
Na dogolegei na:iyado dunu! Dunu huluane ilia dogo ganodini Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da aligila sa:i ilisu sia:sea, mae dafawaneyale dawa:ma. Be ilia dogo ganodini aligila sa:i liligi, amo da Godema misibala:? o Fio amoma misibala:? Dilia amo dawa:musa: ilia hou adoba:ma. Bai ogogosu balofede dunu da soge bagade bega: bega: asi dagoi. Ilia hou adoba:sea, dunu da ea dogo ganodini a:silibu aligila sa:i amo da Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala, dilia da amane dawa:mu. Nowa dunu da Yesu Gelesu da osobo bagade dunu ea da:i hodo lale, osobo bagadega misi dagoi, amo dafawaneyale dawa:beba:le sia:sa, amo dunu ea dogo ganodini aligila sa:i a:silibu da Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala dawa:ma. Be nowa da Yesu da osobo bagade da:i lale, osobo bagadega misi, amo dafawaneyale hame sia:sea, ea dogo ganodini Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da hame aligila sa:i. Liligi da ea dogo ganodini aligila sa:i da Gelesuma ha lai amo ea iasu, Fio liligi. Bai Gelesuma ha lai a:silibu da hobea misunu, dilia nabi dagoi. Be wahadafa amo hou da doaga:i dagoi. Be dilia, na mano! Dilia da Gode Ea:! Dilia da ogogosu balofede dunu ilia hou hasali dagoi. Bai Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala dilia dogo ganodini esala, amo ea gasa da a:silibu osobo bagade dunu ilia dogo ganodini esala amo bagadewane baligisa.
Amo ogogosu balofede dunu da osobo bagade hou fawane olelesa. Ilia da osobo bagade hou amoga gagulaligiba:le, eno osobo bagade dunu da ilia sia: naba. Be ninia da Gode Ea fi dunu esala. Nowa dunu da Godema lalegagui galea, amo da ninia sia: naba. Be nowa da Godema hame lalegagui galea, amo da ninia sia: hame naba. Amaiba:le, amo dawa:le, ninia Gode Ea A:silibu amola ogogosu a:silibu ela hou afafamusa: dawa:.
Gode da Asigidafa
Na dogolegei na:iyado dunu! Gode da asigidafa hou olelebeba:le, ninia eno dunu eno dunuma asigidafa hou hamomu da defea. Nowa dunu da asigidafa hou hamosea, amo dunu da Gode Ea mano esala amola e Gode Ea hou dawa:. Nowa dunu da asigidafa hou hame hamosea, e da Gode hame dawa:. Bai Gode da asigidafa hou amo ea Bai esala. Gode da ea asigidafa hou ninima olelema:ne, E da Egefedafa (ninia Ea hou lalegagusia, eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu lama:ne), osobo bagadega asunasi.
10 Asigidafa hou da agoane diala. Amo da ninia Godema asigi hame. Be asigidafa hou bai da Gode da ninima asigidafa. Amaiba:le, E da ninia wadela:i hou gogolema:ne olofomusa:, Egefe osobo bagadega asunasi dagoi.
11 Na dogolegei na:iyado! Gode da ninima amo asigidafa hou olelebeba:le, ninia da dunu eno dunu enoma asigimu da defea. 12 * Yone 1:18Dunu afae da Gode Ea hodo hame ba:su. Be ninia da dunu eno dunu enoma asigi galea, Gode amola ninia gilisili madelagi dagoi ba:sa. Amola Gode Ea asigidafa hou da ninia fi ganodini asigilai dagoiwane ba:sa.
13 Gode da Ea A:silibu ninima i. Amo da ninia dogo ganodini esalebeba:le, ninia da Godema madelagi esala amola Gode da ninima madelagi esala, amo dafawaneyale dawa:be. 14 Amola Adadafa da osobo bagade fifi asi gala dunu huluane gaga:ma:ne, Egefedafa asunasi, amo ninia dafawaneyale dawa:beba:le eno dunuma olelesa.
15 Nowa dunu da ea lafidili Yesu da Gode Egefedafa amo olelesa, amo dunu da Godema madelagi esala amola Gode da ema madelagi esala. 16 Amola ninia da Gode Ea ninima asigidafa hou dawa: amola dafawaneyale dawa:be. Gode da asigidafa hou ea Bai. Nowa dunu da asigidafa hou amo ganodini esalea, e da Godema madelagi esala amola Gode da ema madelagi esala. 17 Ninia da Fofada:su Eso amoga mae beda:iwane esaloma:ne, Gode da ninia hou amo ganodini asigidafa hou asigilaloma:ne hamonana. Amola ninia da osobo bagadega esalea, Yesu Gelesu Ea hou defele hamonanebeba:le, ninia asigidafa hou asigilai dagoi ba:mu. 18 Asigidafa hou amo ganodini, dunu da beda:su hou hame ba:sa. Bai asigidafa hou da beda:su hou huluane sefasisa. Dunu da se dabe iasu lamu, amo dawa:beba:le beda:sa. Amaiba:le, nowa dunu da beda:su hou dawa:sea, amo dunu ea dogo ganodini asigidafa hou da hame asigilai.
19 Ninia asigidafa hou dawa:. Bai Gode da hidadea asigidafa hou ninima olelei dagoi.
20 Be nowa dunu da ea lafidili, “Na Godema asigisa!” amo sia:sa, be ea fi dunu enoma e da ha lai galea, amo dunu da ogogosu dunu. E da ea fi dunu eso huluane ba:sa, ilima asigi hame galea, e da Gode amo hamedafa ba:sa. Amola Ema asigimu hamedeiba:le, e da ogogosu dunu. 21 Gelesu da ninima amo hamoma:ne sia:i dagoi. Nowa da Godema asigi galea, e da ea fi dunu ilima asigima:mu.

*4:12: Yone 1:18