4
Dunu Gaheabolo Hamoi
Amaiba:le, Yesu Gelesu da nini fidima:ne, Ea da:i hodo da se nababeba:le, dili amolawane gasawane hamoma:ne, Ea asigi dawa:su defele lamu da defea. Bai nowa da ea da:i hodo ganodini se nabasea, e da bu wadela:le hamomu higasa. Amaiba:le, dilia da wali amogainini, mae yolesili eso huluane dilia da:i hodo hanai hou mae dawa:le, Gode Ea hanai hou hamomusa: hogoi helemu da defea. Dilia da musa: Gode Ea hou hame lalegagui dunu defele wadela:le hamobeba:le, eso bagohame udigili fisi. Dilia da udigili wadela:i hou, uda hanai hou, adini ba:su hou, loboga hamoi ogogosu ‘gode’ amola eno a:silibu ilima wadela:i sia:ne gadosu hou, huluane bagade hamosu. Wali, dilia da Gode Ea hou hame lalegagui dunu ilima wadela:i nimi hou hamomusa:gini hame gilisibiba:le, ilia da fofogadigisa. Amaiba:le, ilia da dilima gadesa. Be ilisu da ilia hou Godema fofada:mu. E da esala dunu amola bogoi dunu, ilima fofada:musa: momagele ouesala. Amaiba:le, Yesu da bogoi dunu ilia a:silibu ilima Gode Ea Sia: Ida:iwane olelei. Ilia da esaleawane, dunu huluane defele bogosu fofada:su ba:i dagoi. Be wali ilia a:silibu esalebeba:le, ilia Gode Ea esalusu ba:ma:ne Gode Sia: Ida:iwane nabi.
Gode Ea Fidili Iasu Liligi Noga:le Ouligima
Soge wadela:mu eso da gadenesa. Dilia da mae golale, dilia hou amoma hinawane, sia:ne gadoiwane esaloma. * Malasu 10:12Baligiliwane, dilia asigidafa hou hamoma. Amo asigidafa hou da wadela:i hou bagohame dedebosa. Mae hihini, dunu eno da dunu enoma ilia diasuga aowamu da defea. 10 Dunu afae afae, ilia Gode Ea hahawane dogolegele iasu hou amo noga:le ouligima:ma. Amola ilia amo dogolegele iasuga, dunu eno fidima:ne hamomu da defea.
11 Nowa dunu da sia: olelesa, e da Gode Ea olelei fawane olelema:ne sia:ma. Nowa da fidisu hou hamosea, e da gasa amo Gode da ema i amoga hawa: hamomu da defea. Amasea, hou huluane ganodini, dunu da Yesu Gelesuma madelagiba:le, Godema nodonanumu. Gode da hadigi amola gasadafa, eso huluane mae fisili esalalaloma:mu.
Ama.
Yesu Ea Fa:no Bobogesu Dunu da Se Naba
12 Na dogolegei na:iyado dunu! Dilia da waha adoba:musa: se bagade nababeba:le, mae fofogadigima. Amo da hou hisudafa hame. 13 Be da:i dioi yolesili, dilia da gilisili Gelesu Ea se nabasu defele se nababeba:le, hahawane ba:ma. Amasea, Gelesu da hadigi hamoiwane bu masea, dilia hahawane hou da nabaiwane ba:mu.
14 Dilia da Yesuma fa:no bobogebeba:le, eno dunu da dilima lasogole sia:sea, hahawane ba:ma. Ilia dilima gadesu hou da Gode Ea Hadigi A:silibu Hadigidafa Gala da dilia dogo ganodini aligila sa:i dagoi, amo olelesa. 15 Be dilia se nabasea, dilia da medole legesu o wamolasu o wadela:i hou eno o dunu ilisu hou amoma sia: lalabosu hou, amo hamobeba:le dilia se nabimu da defea hame. Agoaiwane hou mae hamoma.
16 Be dilia Yesu Ea hou lalegaguiba:le se nabasea, defea, mae gogosiama. Be udigili, dilia Yesu Ea Dio lai dagoiba:le se nabasea, Godema nodone sia:ne gadoma.
17 Fofada:su eso da wali doaga:i dagoi. Gode Ea fi dunu da bisili fofada:su ba:mu. Amaiba:le, ninia da bisili fofada:su ba:muba:le, fa:no Gode Ea Sia: hame nabasu dunu fofada:sea, ilia da adi hamoma:bela:? 18  Malasu 11:31Gode Sia: da agoane dedei diala, “Dunu ida:iwane ilia gaga:mu logo da gasa bagade gala. Be Gode Ea hou hame lalegagui wadela:i hamosu dunu da gaga:ma:ne logo baligili ga:nasidafa ba:sa!”
19 Amaiba:le, Gode da ili fidima:ne hanaiba:le, dunu da se nabasea, ilia da ilia Hahamoi Dunu amo dafawaneyale dawa:be amo olelema:ne, hou ida:iwane hamomu da defea. Bai E da Ea imunu ilegele sia:i mae yolesili huluane hamomusa: dawa:.

*4:8: Malasu 10:12

4:18: Malasu 11:31