5
Gode Ea Sibi Fi
Na amola da Yesu Ea fa:no bobogesu fi asigilai dunu. Na da dilia gilisisu ganodini Yesu Ea fa:no bobogesu fi asigilai dunu ilima ha:giwane sia:sa. Na da Yesu Gelesu Ea se nabasu hou ba:i dagoi, amola na da gilisili Ea hadigi hobea ba:mu liligi, amo na da ba:mu. * Yone 21:15-17Dilia da sibi ouligisu defele, sibi gilisisu amo Gode dilima i, amo noga:le ouligima:ne na da sia:sa. Gode da hanaiba:le, mae hihini, hahawane ouligima. Dilia muni lamu dawa:beba:le hame, be fidimusa: hanaiba:le, hawa: hamoma. Dilia sibi fi ilima gasa bagade hina hou mae hamoma. Be dilia hou ida:iwane hamone, amo hou ilia bu defele hamoma:ne, asigiwane ouligima.
Amasea, Sibi Ouligisudafa da bu misini, E da habuga hadigi hamoi bu gasimu hamedei gala, amo dilima imunu.
Malasu 3:34Dilia goi dunu amola ayeligi dunu! Da:i hamoi dunu ilia sia: noga:le nabima! Dilia huluane fonoboi hou, eno dunu fidima:ne, abula agoane salima. Gode Sia: da agoane dedei diala, “Gode da hidale gasa fi dunu ilima gegesa, be E da fonoboi hamoi fi dunu fidisa.” Ma:diu 23:12; Luge 14:11, 18:14Amaiba:le, dilia Gode da Ea gasa bagade lobo haguduga esaloma:ne, dilia hou fofonoboma. E da hobea Ea ilegei eso doaga:sea, dili bu gaguia gadomu. Dilia se nabasu amola da:i diosu huluane, Gode Ea gisima:ne, Ema ima. Bai E da dilima asigisa.
Mae golale, si dadagaia esaloma! Bai dilima ha lai, amo Sa:ida:ne, e da nimi bagade laione wa:me bagadewane, dunu manusa: hogola ahoa. Gode Ea hou lalegagui fi dunu osobo bagade fifi asi gala amo ganodini, ili huluane da se nabasu dilia se nababe defele naba, amo dawa:beba:le, dilia dafawaneyale dawa:su hou mae yolesili, Sa:ida:nema gegema. 10 Be dilia da fonobahadi se nabawane ouesalu, Gode da hahawane dogolegele iasu huluane iaha, amo dawa:ma. E da dili Gelesuma madelagiba:le, Ea eso huluane dialalalumu hadigi hou gilisili lama:ne dilima misa:ne sia:i. Amo Gode Hi da dilia hou asigilama:ne hamomu amola dilima gasa hou amola dafawaneyale dawa:su baidafa dilima imunu. 11 Gode da eso huluane gasadafa gaguiwane esalalaloma:mu! Ama.
Dagosu Asigi Sia:
12  § Asunasi Dunu Ilia Hou 15:22, 15:40Na da amo meloa fonobahadi dedesa. Sailase, amo da Gelesu Ea hou noga:le lalegagui dunu, da na fidisa. Na da dilia dogo denesima:ne amola Gode Ea hahawane dogolegele iasu nama i, amo olelema:ne dilima dedei. Dilia amo hou ganodini gasawane leloma. 13  ** Asunasi Dunu Ilia Hou 12:12, 12:25, 13:13, 15:37-39; Golosia 4:10; Failimone 1:24Yesu Ea fa:no bobogesu fi, dilia fi agoane Ba:bilone moilai bai bagade ganodini, (amo fi amola da Gode Ea ilegei fi), amo fi dunu huluane da dilima asigi sia: adosisa. Nagofe Maga amola da dilima asigi sia: adosisa. 14 Dilia dunu eno dunu enoma Yesu Ea asigidafa hou olelema:ne hahawane nonogoma.
Dilia Yesu Gelesuma madelagi dunu huluane olofosu dawa:ma:ne, na da Godema sia:ne gadosa.

*5:2: Yone 21:15-17

5:5: Malasu 3:34

5:6: Ma:diu 23:12; Luge 14:11, 18:14

§5:12: Asunasi Dunu Ilia Hou 15:22, 15:40

**5:13: Asunasi Dunu Ilia Hou 12:12, 12:25, 13:13, 15:37-39; Golosia 4:10; Failimone 1:24