9
Eno Yesu Ea Hou Lalegagui Dunu ilima Fidisu Hou
Be na da eno dunu amo da Gode Ea fi dunu Yudia soge ganodini, ilima muni fidisu iasimu, dilima meloa dedemu da hamedei liligi. Bai dilia da fidimu hanai gala, amo na dawa:. Ma:sidounia moilai bai bagade fi dunuma na da dilia hou nodone olelei. Na da ilima amane sia:i, “Ninia fi dunu Aga:ia soge amo ganodini, ilia aya ode amoga dili fidimusa: momagele esala!” Dilia da Yelusaleme fi fidimu hanai amo nababeba:le, ilia amola da fidimu hanai. Be ninia dilia hou nodoi, amo da udigili nodosa:besa:le, na da amo ninia fi dunu dilima asunasimu. Be na dawa:. Ilia da na sia: defele, dilia fidisu muni imunusa: momagei dagoi ba:mu. Be Ma:sidounia dunu amo da na sigi masea, ilia da dilima doaga:le, dilia sia:i muni amo hame momagei ba:sa ganiaba, ninia da gogosiala:loba, amola dilia da gogosiala:loba. Bai ninia musa: dilia moloidafa hou dafawaneyale dawa:beba:le. Amaiba:le, amo ninia fi dunu ilia nama bisili, dilia muni iasu musa: sia:i liligi amo momagemusa: fidima:ne, na da ili asunasimusa: dawa:i. Amasea, na doaga:sea, dilia muni imunu momagei dagoi na da ba:mu. Amasea dilia da hihini hame be hanaiba:le iaha, amo hou olelemu.
Dawa:ma! Dunu da hawa: bagahame bugisia, ha:i manu bagahame fawane faimu. Be dunu da hawa: bagade bugisia, ha:i manu bagade faimu. Amaiba:le, dunu afae afae da ea dawa:i liligi imunu da defea. E da hihini o sema dawa:beba:le hame, be hanaiba:le imunu da defea. Gode E da hahawane iasu dunu ilima bagadewane asigisa.
Gode da dilia esaloma:ne liligi lamu amo defele dilima baligiliwane imunusa: dawa:. Amasea, dilia gagui da dilia esaloma:ne lamu liligi amo baligili, dilia eno hame gagui dunuma fidimusa:, E da dilima eno baligili imunu. * Gesami Hea:su 112:9Gode Sia: da amane dedei diala,
“E da hame gagui dunu ilima baligili iaha.
Ea asigidafa hou da eso huluane dialalalumu.”
10  Aisaia 55:10Gode da hawa: bugimu amola agi ha:i manu, ninima iaha. E da fedege agoane, dilia wali esaloma:ne liligi lamu defele, hawa: dilima iawane, Ea hamobeba:le sono da heda:le, dilia da Ema hahawane iabeba:le, E da amoga ha:i manu bagade imunu. 11 E da dilima imunuba:le, dilia da bagade gagui dunu agoane ba:mu. Amasea, dilia da eno dunuma baligiliwane imunuba:le, amo iasu ilia da ninia loboga lamuba:le, ilia Godema nodomu. 12 Bai dilia hawa: hamosu da Gode Ea fi dunu bagadewane fidisa. Be amo fawane hame. Dilia da amo hou hamobeba:le, dunu eno ilia Godema bagadewane nodosa. 13 Dilia da amo muni iabeba:le, dilia da Yesu Gelesu Ea Sia: Ida:iwane Gala dilia lalegagui ilima dilia asigisa amola dilia eno dunu huluane ilima imunusa: dawa:lala, dunu eno ilia da amo hou dafawaneyale dawa:beba:le, Gode Ea Hadigi amoma nodone sia:mu. 14 Amaiba:le, ilia da dilima asigiba:le amola Gode da dilima hahawane dogolegele iasu olelei amo dawa:beba:le, ilia dili fidima:ne Godema sia:ne gadomu. 15 Gode Ea Mano da bidi huluane baligi dagoi. Gode da amo Mano ninima iabeba:le, ninia Godema nodomu da defea.

*9:9: Gesami Hea:su 112:9

9:10: Aisaia 55:10