2
Gode da Ilaidia Hebenega Oule Heda:i
Hina Gode da Ilaidia foga ononosu amoga Hebenega oule heda:mu eso da doaga:lalu, Ilaidia amola Ilaisia da Giliga:le moilai fisili asi. Logoa ahoana, Ilaidia da Ilaisiama amane sia:i, “Waha gui leloma! Hina Gode da nama Bedele moilaiga masa:ne sia:i.” Be Ilaisia da bu adole i, “Na da Hina Gode da esala amola di da esala, amo dafawaneyale dawa:beba:le, na da dafawane ilegele sia:sa. Na da di hamedafa yolesimu.” Amaiba:le, ela da ahoana, Bedele moilaiga doaga:i.
Bedelega esalebe balofede dunu gilisi, ilia da Ilaisiama misini, ema amane adole ba:i, “Hina Gode da dia hina wali eso dima fadegamu, amo di da hame dawa:bela:?” Ilaisia da bu adole i, “Ma! Na dawa:! Be amoga ninia da hame sia:mu.”
Amalalu, Ilaidia da Ilaisiama amane sia:i, “Waha gui leloma! Hina Gode da nama Yeligou moilai bai bagadega masa:ne sia:i.” Be Ilaisia da bu adole i, “Na da Hina Gode da esala amola di da esala, amo dafawaneya:le dawa:beba:le, na da dafawane ilegele sia:sa. Na da di hamedafa yolesimu.” Amaiba:le, ela da ahoana, Yeligou moilai bai bagadega doaga:i.
Yeligou moilai bai bagadega esalebe balofede dunu gilisi, ilia da Ilaisiama misini, ema amane adole ba:i, “Hina Gode da dia hina wali eso dima fadegamu, amo di da hame dawa:bela:?” Ilaisia da bu adole i, “Ma! Na dawa:! Be amoga ninia da hame sia:mu.”
Amalalu, Ilaidia da Ilaisiama amane sia:i, “Waha gui leloma! Hina Gode da nama Yodane Hanoga masa:ne sia:i.” Be Ilaisia da bu adole i, “Na da Hina Gode da esala amola di da esala, amo dafawaneya:le dawa:beba:le, na da dafawane ilegele sia:sa. Na da di hamedafa yolesimu.” Amaiba:le, ela da bu ahoanu. Balofede dunu 50 agoane da elama Yodane Hanoga boboge asi. Ilaidia amola Ilaisia da hano bega: doaga:le lelu, amola balofede dunu 50 agoane da ela gasigale lelefulu. Amalalu, Ilaidia da hina: abula gisa:le, biobione, amoga hano da:iya fai. Hano da dogoa mogili ahoabeba:le, ela da amo hafoga:i osobo da:iba:le la:idi ganodini asi. Amoga, Ilaidia da Ilaisiama amane sia:i, “Na da masunusa: gala. Be hidadea, dia hanai amo na da dima hamoma:ne dawa:i, amo nama adoma!” Ilaisia da bu adole i, “Na da di bagia balofededafa esaloma:ne, dia a:silibu gasa bagade hou baligiliwane nama ima.” 10 Ilaidia da bu adole i, “Dia adole ba:i amo imunu da gasa bagade gala. Be na da dima lale fasimu hou amo ba:sea, di da dia adole ba:i amo lamu. Be amo di da hame ba:sea, hame lamu.”
11 Ela da ahoana amo sia:dada asi. Amalalu, hedololewane, lalu agoane ‘sa:liode’, laluga hamoi hosiga hiougi, ela dibiga misini, ela afafalalu, amola Ilaidia da foga ononosu ganodini, Hebene sogega oule heda:lebe ba:i.
12 Ilaisia da amo hou ba:beba:le, Ilaidiama amane wele sia:i, “Na ada! Na ada! Isala:ili fi dunu ilia gasa bagade gaga:su dunu! Di da asi dagoi!” Amola e da Ilaidia bu hame ba:i. Ilaisia da fofagiba:le, ea abula gisa:le, dogoa gadelai. 13 Amalalu, e da Ilaidia abula (amo da Ilaidia da gisa:le sanasi) amo lale, bu gaguli asili, Yodane Hano bega: aligi.
14 E da Ilaidia ea abula amoga hano da:iya fane, amane sia:i, “Ilaidia ea Hina Gode da habila:?” Amalu, e da hano da:iya eno fabeba:le, hano da dogoa mogilasi. Amaiba:le, e da amo hafoga:i osobo da:iba:le, la:idi ganodini asi. 15 Balofede gilisi 50 agoane esalu da ea hou ba:beba:le, amane sia:i, “Ilaidia ea gasa da Ilaisiama madelai dagoi!” Ilia da e yosia:musa: asili, ea midadi beguduli,
16 amane sia:i, “Ninia da gasa bagade dunu 50 agoane gui lela. Ninia da dia hina hogola ahoa:di! Amabela:? Hina Gode Ea A:silibu da e gaguli asili, goumi afae da:iya o fago ganodini ligisibala:?” Ilaisia da ilima amane sia:i, “Hame mabu! Dilia mae masa!”
17 Be ilia da gebewane ema adoleboba:lobawane, fa:no e da ili masa:ne sia:i. Amo balofede dunu da asili, soge huluane hohogola lafia:lobawane, eso udiana baligi. Be Ilaidia hame ba:i. 18 Amalalu, ilia da Ilaisia, Yeligou moilai bai bagadega ouesala, ema buhagini misi. E da ilima amane sia:i, “Na da dilima mae masa:ne hame adoi galula:?”
Ilaisia ea Musa: Hame Ba:i Gasa Bagade Hou
19 Yeligou moilai bai bagade fi dunu oda ilia da Ilaisiama asili, ema amane sia:i, “Hina! Di dawa:! Ninia moilai da noga:idafa. Be hano da wadela:iba:le, dunu da olole bogosa amola uda da mano baladigisa.
20 Ilaisia da amane hamoma:ne sia:i, “Osoboga hamoi ofodo gaheabolo amo ganodini, deme salima. Amalalu, amo nama gaguli misa.” Ilia da ea sia:i defele hamoi.
21 Ilaisia da ofodo lale, hano bubuga:su amoga asili, deme amo hanoga sanasili, amane sia:i, “Hina Gode da amane sia:sa, ‘Na da waha amo hano noga:sa! Fa:no amoga bogosu o baladigisu bu hame ba:mu.’ ” 22 Amalu, Ilaisia ea sia:i defele, amo hano da amo esoha fa:no, noga:idafa ba:i.
23 Ilaisia da Bedele moilaiga masa:ne Yeligou moilai bai bagade fisili, logoa ahoanoba, goi oda ilia da moilai afae amoga misini, ema oufesega:le amane wele sia:i, “Di! Busagi gianai dunu! Gado heda:ma! Gado heda:ma!” 24 Ilaisia da sinidigili, ilima beba:le ougili sosodole, amola ilima Hina Gode Ea Dioba:le gagabusu aligima:ne, ilegele sia:i. Amalalu, gasa bagade bea aseme aduna da iwilaganini misini, amo goi42agoane mini amola ifiga adodogone a:le dodosa:ne fasi.
25 Ilaisia da bu asili, Gamele Goumiga doaga:i. Amalu, fa:no e da Samelia sogega buhagi.