2 Hina bagade
(Da:i Sia: - 2 Kings; Modu - 2 King Taudia; Bisini - 2 King)
Hidadea Sia:
2 Hina bagade buga da Isala:ili fi amola Yuda fi ilia 1 Hina bagade buga ganodini dedei sia: amo fa:no misi hou dili iaha.
2 Hina bagade buga da sia: dili iasu aduna olelesa :-
1 Ouligisu soge fi aduna amo elea hou hamoi ode 900 Y.H.M. asili ode 722 Y.H.M. (amo odega, Samelia da dafai amola ga (north) Isala:ili da dafai dagoi ba:i).
2 Yuda soge fi ilia hou - ode amo da Isala:ili fi da dafane dagoi amogainini Ba:bilounia hina bagade Nebiuga:denese da Yelusaleme moilai bai bagade fedelale, gugunufinisi dagoi. (ode 586 Y.H.M.)
2 Hina bagade buga da sia: dagomusa:, Gedalaia da Ba:bilounia fi hagudu amo Yuda soge fi ouligisu, amola Yuda hina bagade Yehoiagini da se iasu diasu Ba:bilounia soge ganodini esalu, ea masa:ne logo doasibi ba:i. Isala:ili amola Yuda ela hina bagade amola dunu fi huluane da Hina Gode Ea sia: nabawane hame hamobeba:le, gugunufinisisudafa da ilima doaga:i. Ba:bilounia hina bagade da Yelusaleme moilai bai bagade mugululi, amola Yuda dunu bagohame mugululi gadili oule ahoanoba, Yu fi dunu huluane da dafai dagoi ba:i.
Balofede (Gode Sia: Alofesu dunu) dunu afae ea hou da 2 Hina bagade buga amo ganodini bagadewane dedei. Ea dio da Ilaisia amola e da balofede (Gode Sia: Alofesu dunu) Ilaidia amo e bagia balofede hamoi.
Sia: Dedei
1 Isala:ili Fi da Momogi...Sia:alalo 1:1-17:41
(a) Balofede dunu Ilaisia...Sia:alalo 1:1-8:15
(b) Isala:ili amola Yuda hina bagade...Sia:alalo 8:16-17:4
(c) Samelia da dafai...Sia:alalo 17:5-41
2 Yuda Soge Fi...Sia:alalo 18:1-25:30
(a) Hesegaia ea ouligibi asili
Yousaia ea ouligibi...Sia:alalo 18:1-21:26
(b) Yousaia ea ouligibi...Sia:alalo 22:1-23:30
(c) Yuda soge fi
fa:nodafa hina bagade dunu...Sia:alalo 23:31-24:20
(d) Yelusaleme moilai bai bagade
da mugului bai...Sia:alalo 25:1-30
1
2 Hina bagade
Ilaidia amola Isala:ili hina bagade A:ihasaia
Isala:ili hina bagade A:iha:be da bogoi. Amogalu fa:no Moua:be soge fi dunu da Isala:ili fi ilima odoga:i.
Isala:ili hina bagade A:ihasaia da ea hina bagade diasu Samelia ganodini, amo da:iya gadonini osoba gudu gala:la sa:ili, se bagade nabi. Amaiba:le, e da sia: adola ahoasu dunu amo Filisidini soge ganodini Egelone moilai bai bagade fi ilia ogogosu ‘gode’ Ba:ilesibabe, ema e da uhima:bela:le o hame uhima:bela:le, amo adole ba:ma:ne asunasi. Be Hina Gode Ea a:igele dunu da Disiabe balofede dunu Ilaidia, e da amo adola ahoasu dunu ilima amane adole ba:ma:ne sia:i, “Dilia da abuliba:le Egelone fi ilia ‘gode’ Ba:ilesibabe amo ea fada:i sia: naba ahoabela:? Bai Isala:ili soge ganodini Gode hame esala, dilia dawa:sala:? Hina bagade A:ihasaiama amane sia:ma, ‘Hina Gode da amane sia:sa, Di da dia se nabi amo mae uhini, di da bogomu.’ ” Ilaidia da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi. Amaiba:le, sia: adola ahoasu dunu ilia da hina bagadema buhagi. Hina bagade da amane sia:i, “Dilia abuliba:le buhagibala:?”
Ilia bu adole i, “Ninia da logoa dunu gousa:le, e da nini dima buhagili misini, Hina Gode dima sia:i liligi dima adoma:ne sia:i. Hina Gode da amane sia:i, ‘Di da abuliba:le Egelone fi ilia ‘gode’ Ba:ilesibabe amo ea fada:i sia: naba ahoabela:? Bai Isala:ili soge ganodini Gode hame esala, dilia dawa:sala:? Di da dia se nabi amo mae uhini, di da bogomu.’ ”
Hina bagade A:ihasaia da ilima amane adole ba:i, “Dunu e da haboda:i ganabela:?”
Ilia bu adole i, “E da ohe gadofoga hamoi abula ga:ne amola bulamagau gadofoga bulu ga:i ba:i.” Hina bagade da ha:giwane adole i, “Go da Ilaidia goa!”
Amalalu, e da dadi gagui ouligisu dunu afae amola dadi gagui dunu 50 agoane Ilaidia lala masa:ne asunasi. Dadi gagui ouligisu dunu da asili, ba:loba, Ilaidia da agolo da:iya esalebe ba:i. E da Ilaidiama amane sia:i, “Gode Ea hawa: hamosu dunu! Hina bagade da di gudu sa:ima:ne sia:sa.”
10 Ilaidia da bu adole i, “Defea! Na da Gode Ea dunu galea, lalu da muagadonini sa:ili, di amola dia dunu fane legei ba:mu.” Hedololewane, lalu da sa:ili, ouligisu dunu amola ea dadi gagui dunu nene dagoi.
11 Hina bagade da ouligisu dunu eno amola dadi gagui 50 agoane Ilaidiama heda:ma:ne asunasi. Amoga asili, ouligisu dunu da amane sia:i, “Gode Ea dunu! Hina bagade da di wahadafa sa:ima:ne sia:sa!”
12 Ilaidia da bu adole i, “Defea! Na da Gode Ea dunu galea, lalu da muagadonini sa:ili, di amola dia dunu fane legei ba:mu.” Hedololewane, lalu da sa:ili, ouligisu dunu amola ea dadi gagui dunu nene dagoi.
13 Eno agoane, hina bagade da ouligisu dunu amola dadi gagui dunu 50 agoane asunasi. Ouligisu dunu e da agoloba:le heda:le, Ilaidia ea midadi muguni bugili, ha:giwane amane adole ba:i, “Gode Ea dunu! Di da nama amola na dunuma asigima! Nini mae medole legema! 14 Ouligisu dunu aduna musa: misi amola ilia dunu da muagadodini lalu misini, amo nene dagoi ba:i. Be nama asigima!”
15 Hina Gode Ea a:igele dunu da Ilaidiama amane sia:i, “Ali gilisili sa:ima! Amola mae beda:ma!” Amaiba:le, Ilaidia da ouligisu dunu ela A:ihasaia ema asili, 16 ema amane sia:i, “Hina Gode da amane sia:sa, “Di da abuliba:le amo Egelone ‘gode’ Ba:ilesibabe ema ea fada:i sia: nabimusa:, sia: adole ahoasu dunu asunasibala:? Bai Isala:ili soge ganodini Gode hame esala, di dawa:sala:? Di da amo hamobeba:le, mae uhini bogomu.”
17 Hina Gode da Ilaidia ea lafidili sia:i defele, A:ihasaia da bogoi. A:ihasaia da egefelali hame galu. Amaiba:le, eaeya Youla:me da e bagia hina bagade hamoi. E da Yuda hina bagade Yihoula:me (Yihosiafa:de egefe) ea ouligibi ode aduna ouligilalu, Isala:ili hina bagade hamoi.
18 Hina bagade A:ihasaia ea hamoi liligi oda amo huluane da “Isala:ili hina bagade Ilia Hamonanu Meloa” amo ganodini dedene legei.