22
Balofede Dunu Maiga:ia da A:iha:bema Sisai
(2 Hou Olelesu 18:2-27)
Amogalu, ode aduna da gidigili, Isala:ili fi amola Silia fi ela da hahawane olofole esalu. Be ode osoda amoga, Yuda hina bagade Yihosiafa:de da Isala:ili hina bagade A:iha:be ba:la asi.
A:iha:be da ea eagene ouligisu dunuma amane adole ba:i, “La:imode moilai bai bagade Gilia:de soge ganodini da ninia moilai, amo Silia hina bagade ea fedelai. Ninia da abuliba:le amo nini hame samogene labala?” Amola A:iha:be da Yihosiafa:dema amane adole ba:i, “Di da ani asili, La:imode doagala:ma:bela:?”
Yihosiafa:de da amane sia:i, “Na da dia momagei defele momagei dagoi, amola na dadi gagui dunu amola hosi da:iya fila heda:le gegesu dunu da momagei dagoi. Be hidadea ani da Hina Godema adole ba:la:di.”
Amaiba:le, A:iha:be da balofede dunu huluane, 400 gomane, ema misa:ne wele, ilima amane adole ba:i, “Na da La:imode doagala:musa: ahoa:ne? O mae ahoa:ne?”
Ilia da bu adole i, “Defea! Doagala:ma! Hina Gode da dima hasalasu imunu!”
Be Yihosiafa:de da adole ba:i, “Balofede dunu eno da Hina Godema adole ba:mu ganabela:?” A:iha:be da bu adole i, “Afae fawane esala. E da Maiga:ia (Imila egefe). Be na da e higa:i hodosa. Bai e da nama fa:no misunu hou noga:idafa hamedafa olelesa. E da wadela:i liligi amo fawane ba:la:la.”
Yihosiafa:de da bu adole i, “Di da agoane hame sia:mu galu!”
Amalalu, A:iha:be da eagene ouligisu dunuma Maiga:ia hedolowane lala masa:ne sia:i.
10 Hina bagade aduna da elea hina bagade abula ga:newane, ela fisu da:iya, ‘gala:ine’ dabasu sogebi, Samelia gagoi logo holei gadili, esalebe ba:i. Amola balofede dunu huluane da elea midadi, fa:no misunu hou olelelalebe ba:i. 11 Balofede dunu afae amo Sedegaia (Gina:iana egefe) da ouliga bulamagau ‘hono’ agoaila hamone, A:iha:bema amane sia:i, “Hina Gode da amane sia:sa, ‘Goega alia da Silia dunuma gegene, dafawanedafa ili hasalasimu.’ ” 12 Balofede oda ilia huluane da amo defele sia:i. Ilia da amane sia:i, “La:imode doagala:musa: mogodigili masa! Alia da ili hasalimu. Hina Gode da ili hasalima:ne, alima hasalasu imunu.”
13 Amogalu, eagene ouligisu dunu amo da Maiga:iama misa:ne sia:musa: asi, da ema amane sia:i, “Balofede dunu oda huluane da ba:la:lebeba:le, hina bagade da hasalasima:ne sia:sa. Di amola da amanewane sia:mu da defea.”
14 Be Maiga:ia da bu adole i, “Hina Gode Esala amo Ea Dioba:le, na da amane ilegele sia:sa! E nama adomu amo fawane, na da bu alofele sia:mu.”
15 E da hina bagade A:iha:be ea midadi doaga:loba, hina bagade da ema amane adole ba:i, “Maiga:ia! Na amola hina bagade Yihosiafa:de ania da La:imode doagala:musa: ahoa:ne? O mae ahoa:ne?” Maiga:ia da bu adole i, “Defea! Doagala:ma! Di da dafawane hasalasimu. Hina Gode da dima hasalasu imunu.”
16 Be A:iha:be da bu adole i, “Di da Hina Gode Ea Dioba:le nama sia:sea, dafawane sia: fawane sia:ma! Na da amo dima adolala helei.”
17  * Idisu 27:17; Ma:diu 9:36; Maga 6:34Maiga:ia da bu adole i, “Na da Isala:ili dadi gagui wa:i amo sibi wa:i amo da sibi ouligisu dunu hame gala, amo defele agolo sogega afagogoi dagoi, ba:sa. Amola Hina Gode da amane sia:i, ‘Amo dunu da bisilua hame. Ilia da olofole ilia diasuga buhagima:ma!’ ”
18 A:iha:be da Yihosiafa:dema amane sia:i, “Na da dima sia:i dagoi. E da nama ba:la:lusu hou olelesea, fa:no misunu hou noga:idafa hamedafa olelesa. E da gugunufinisisu fawane ba:lala.” 19  Yoube1:6; Aisaia 6:1Maiga:ia da eno amane sia:i, “Wali Hina Gode Ea sia:be nabima! Na da Hina Gode amo Hebene ganodini Ea Fisu da:iya esalebe ba:i. Hebene ganodini esalebe a:silibu huluane da Hina Gode ili dadafulili lelefulubi ba:i.
20 Hina Gode da amane adole ba:i, ‘Nowa da A:iha:be enoga medole legema:ne, La:imodega masa:ne, ema ogogoma:bela:?’ Hebene esalebe a:silibu, ilia da uduli gafole sia: dalu. 21 Be a:silibu afae da aliaguda:le, Hina Godema gadenena asili, amane sia:i, ‘Na da ema ogogomu.’ 22 Hina Gode da amane adole ba:i, ‘Habodane ogogoma:bela:?’ A:silibu da bu adole i, ‘Na da asili, A:iha:be ea balofede dunu da ema ogogoma:ne, hamomu.’ Hina Gode da amane sia:i, ‘Defea! Ema ogogomusa: masa! Di da ema dafawane ogogomu.’ ”
23 Amo sia: dagomusa:, Maiga:ia da amane sia:i, “Amo hou da doaga:i dagoi. Hina Gode da ilima hamobeba:le, dia balofede dunu da dima ogogoi. Be Hina Gode Hisu da dima gugunufinisisu imunusa: ilegei dagoi!”
24 Amalalu, balofede dunu Sedegaia da Maiga:iama asili, ea odagia loboga ba:danoma:nu, ema amane adole ba:i, “Habogala Hina Gode Ea A:silibu da dima sia:musa:, na yolesibala:?”
25 Maiga:ia da bu adole i, “Di da bagia dialebe sesei afae amo ganodini wamoaligimusa: ahoasea, amo dawa:mu.” 26 Amalalu, hina bagade A:iha:be da ea eagene ouligisu dunu afae ema amane sia:i, “Maiga:ia gagulaligili, amola moilai bai bagade ouligisu dunu A:mone, amola hina bagade mano Youa:se, elama oule masa.
27 Ela da e se iasu diasu ganodini hiougili sanasima:ne sia:ma. Amola ema agi amola hano fawane ima:ne sia:ma. Amalalu, na da hahawane bu masea, na da ema adi hamoma:bela:le ba:mu”
28 Maiga:ia da ha:giwane amane sia:i, “Di da hahawane buhagisia, Hina Gode da na lafidili hame sia:i, amo dawa:ma!” Amola e eno amane sia:i, “Dilia huluane! Na sia:i amo noga:le nabima!”
A:iha:be ea Bogosu
(2 Hou Olelesu 18:28-34)
29 Amalalu, Isala:ili hina bagade A:iha:be, amola Yuda hina bagade Yihosiafa:de, ela da La:imode moilai bai bagade Gilia:de soge ganodini gala, amo doagala:musa: asi.
30 A:iha:be da Yihosiafa:dema amane sia:i, “Ania da gegemusa: ahoanea, na da na da:i afadenemu. Be di da dina: hina bagade abula ga:newane masa.” Amalalu, Isala:ili hina bagade da da:i afadeneiwane, gegemusa: asi.
31 Silia hina bagade da musa: ea ‘sa:liode’ ouligisu dunu32 agoane, ilia da dunu eno mae dawa:le, Isala:ili hina bagade fawane doagala:ma:ne sia:i. 32 Ilia da Yuda hina bagade Yihosiafa:de ba:beba:le, ilia da e da Isala:ili hina bagadeyale ilia dawa:i galu. Amaiba:le, ilia da e doagala:musa: sinidigi. Be e da ha:giwane webeba:le, 33 ilia Yihosiafa:de da Isala:ili hina bagade hame, amo dawa:beba:le, ilia da ema doagala:musa: ahoanu amo yolesi. 34 Be Silia dadi gagui dunu afae da udigili dadiga gala:i amomane, sou da hina bagade A:iha:be ea da:igene ga:su amo dibiga ea da:i damana ludi. E da ea ‘sa:liode’ masa:ne efe gagusu dunuma amane wei, “Na da gala:i wea! Sinidigima! Gegesu yolesima!”
35 Gegesu da gegegena ahoanobawane, hina bagade A:iha:be da ea ‘sa:liode’ da:iya, Silia dadi gagui wa:i ilima ba:le gusuliwane udidili lelebe ba:i. E gala:i amoga maga:me da a:idalobawane, ‘sa:liode’ aligisu fa:i amo dedebole, daeya galu e da bogoi.
36 Eso dabe galu, Isala:ili dadi gagui wa:i ouligisu dunu, ilia da Isala:ili dadi gagui dunu dada:lei ilima amane wele sia:i, “Dilia afafai amo dilila: sogedafa amola moilaidafa amoga bu sinididigima!”
37 Hina bagade A:iha:be da amanewane bogoi. Ilia da ea da:i hodo amo Samelia moilai bai bagadega gaguli asili, uli dogonesi. 38 Ilia da Samelia hano wayabo (amogawi hina: da:iga bidi lasu uda ili gobele dodofesu) amoga ea ‘sa:liode’ dodofei. Amogawi, Hina Gode Ea sia:i defele, wa:me da ea maga:me helowa:le mai.
39 Hou eno huluane hina bagade A:iha:be ea hamoi, amola ea hina bagade diasu ganodini ‘aifoli’ amoga nina: hamoi amola moilai huluane ea gaguli gagai, amo hou huluane da ‘Isala:ili hina bagade Ilia Hamonanu Meloa’ amo ganodini dedene legei.
40 E bogobeba:le, egefe A:ihasaia, da e bagia Isala:ili hina bagade hamoi.
Yuda hina bagade Yihosiafa:de
(2 Hou Olelesu 20:31—21:1)
41 Isala:ili hina bagade A:iha:be da ode biyaduyale ouligilalu, Yihosiafa:de (A:isa egefe) da Yuda hina bagade hamoi. 42 Yihosiafa:de da lalelegele, ode 35esalu, e da muni Yuda hina bagade hamoi, amola e da ode25agoanega Yelusaleme moilai bai bagadega esalu, Yuda soge fi ouligilalu. Ea:me da Asiuba (Siailihai ea idiwi) 43 Ea eda A:isa da ea bisili hamoi defele, e da Hina Gode hahawane ba:ma:ne, moloidafa hou hamoi. Be nodone sia:ne gadosu sogebi ilia da hame wadela:lesi ba:i, amola Yuda dunu ilia da mae fisili, amogawi ohe amola gabusiga: manoma gobele salalusu.
44 Yihosiafa:de amola Isala:ili hina bagade ela da bu mae gegene, olofole esalumusa:, ilegele sia:i.
45 Yihosiafa:de ea hou eno huluane, ea nimi gesa:i hou amola gegesu amo ea gegei, amo huluane da ‘Yuda hina bagade ilia Hamonanu Meloa’, amo ganodini dedene legei.
46 E da hina da:iga bidi lasu dunu amola uda amo da ogogosu ‘gode’ ilia oloda (amo oloda Yihosiafa:de eda A:isa da mae mugululi dialebe ba:i) amoga nodone sia:ne gadosu, amo dunu amola uda e da huluane fadegale, soge enoga sefasi.
47 Idome soge da hina bagade ouligisu dunu hame galu. Be Yuda hina bagade da ea afoha hawa: hamosu dunu, amo Idome soge ouligima:ne ilegei.
48 Hina bagade Yihosiafa:de ea hamoma:ne sia:beba:le, ilia da dusagai bagade, hano wayabo bagade da:iya foga mini, Oufe sogega gouli lamusa:, masa:ne hamoi. Be amo huluane da Isionegiba moilaiga mugului dagoiba:le, foga hamedafa mini asi.
49 Amalalu, Isala:ili hina bagade A:ihasaia da ea dunu ilia da Yihosiafa:de ea dunu gilisili dusagaiga masa:ne, Yihosiafa:dema sia:i. Be Yihosiafa:de da ili mae masa:ne sia:i.
50 Yihosiafa:de da bogole, hina bagade bogoi uli dogosu sogebi Da:ibidi Moilai Bai Bagadega dogonesi. Amola egefe Yihoula:me da e bagia Yuda hina bagade hamoi.
Isala:ili hina bagade A:ihasaia
51 Yuda hina bagade Yihosiafa:de da ode 17 amoga ouligilalu, A:ihasaia (A:iha:be egefe) da Isala:ili hina bagade hamoi. E da Samelia moilai bai bagadega esala, ode aduna agoane Isala:ili ouligilalu. 52 E da ea ada A:iha:be ea wadela:i hou hamosu defele, amola ea:me Yesebele amola Isala:ili hina bagade Yelouboua:me (amo da Isala:ili dunu wadela:le hamoma:ne oule asi) amo ilia hou defele, A:ihasaia da Hina Godema wadela:le hamosu. 53 E da Ba:ilema nodone sia:ne gadoi amola Ba:ile ea hawa: hamosu. Ea ada ea bisili hamoi defele, e da Isala:ili Hina Gode ougima:ne wadela:le hamoi. Sia: ama dagoi

*22:17: Idisu 27:17; Ma:diu 9:36; Maga 6:34

22:19: Yoube1:6; Aisaia 6:1