7
Isala:ili Fi da Hagia:le Ebelemu Gadenesa
Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Na da Ouligisudafa Hina Gode esala! Na da Isala:ili ilima amane sia:sa, ‘Isala:ili soge fi da hagia:le ebelemu gadenesa.
Isala:ili! Dili ebelemu da doaga:i dagoi. Dilia hamobeba:le, dilia da Na se ima:ne ougi ba:mu. Dilia da wadela:i hou baligili hamobeba:le, Na da dilima dabe imunu. Na da dilima mae asigili, dabe imunu. Dilia da Na da Hina Godedafa, amo dawa:ma:ne, dilia wadela:i hou hamobeba:le, Na da dilima se dabe imunu.’ ”
Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Bidi hamosu enoenoi da dilima doaga:mu. Dagoi! Ama dagoi! Dilia da dagoi! Dilia dunu Isala:ili soge ganodini esalebe! Dagosu da dilima gadenena manebe. Amo eso doaga:sea, dilia goumia sema sogebiga hahawane gilisisu hame ba:mu. Dilia da gagoududasu fawane ba:mu.
Gadenenewane dilia da waha Na ougi hou ha:gi fuligala:be ba:mu. Na da dilia hamoi amo defele dilima fofada:mu. Amola Na da dilia wadela:i gogosiama:ne hou hamobeba:le, dilima dabe imunu. Na da dilima asigisu hou o olofosu hou hame hamomu, Na da dilia baligili wadela:i hou hamoi amo defele, dilima se dabe imunu. Bai dilia da Na da Hina Gode dawa:ma:ne, amola Na da dilima se iasu dunu dawa:ma:ne, hamosa.”
10 Isala:ili wadela:mu eso da manebe. Dilia da bidi hamosu hahawane hamosa. Gasa fi hou da bagadewane heda:i dagoi. 11 Bidi hamosu bagadewane hamobeba:le, wadela:i hou da bu baligili heda:sa. Be Isala:ili dunu ilia gagui liligi, ilia muni amola ilia hadigi hou, amo huluane da bu hamedafa ba:mu.
12 Eso da gadenesa. Amo esoha doaga:sea, bidi lasu hou huluane da bai hame agoane ba:mu. Bai Gode da dunu huluane defele ilima se bidi imunu. 13 Bidi lasu dunu huluane da ilia fisi liligi bu samogemu hamedei ba:mu. Bai ilia da bogomu, amola Gode da Ea ougi, dunu huluane defele ilima olelemu. Wadela:i hamosu dunu da mae bogoma:ne gaga:su, amo hamedafa ba:mu. 14 Dalabede da dusa amola dunu huluane da gegemusa: momagesa. Be ilia da gegemusa: hame ahoa. Bai dunu huluane defele da Gode Ea ougi hou ba:mu.
Isala:ili Ilia Wadela:i Houba:le, Se Dabe Iasu
15 Moilai bai bagade logo amo ganodini, gegesu ba:sa. Diasu ganodini, olo amola ha: bagade ba:sa. Nowa dunu da soge hamega gadili esalea da gegesu amo ganodini bogomu. Amola moilai bai bagade ganodini esalebe dunu da ologia:mu amola ha:gia:mu. 16 Mogili da sio agoane ilia bogosa:besa:le, goumiga hobeale masunu. Ilia da huluane ilia wadela:i hou amoma gogosiabeba:le, gogolole didigia:mu. 17 Ilia lobo da gasa hamedene, amola ilia muguni da yagugumu. 18 Ilia da wadela:i abula hea ga:ne, yagugumu. Ilia huluane da dialuma hinabo gesei dagoi ba:mu, amola ilia da gogosia:iwane lalumu. 19 Ilia da ilia muni liligi (gouli amola silifa) logoba:le isu agoane galagagamu. Bai Hina Gode da Ea ougidafa se bidi iasu olelesea, muni amola gouli amola silifa amoga gaga:mu da hamedei gala. Ilia da amoga ilia hanai liligi lamu da hamedei. Amola amo sadima:ne manu da hamedei. Ilia da muni amola gouli amola silifa amo hanaiba:le, wadela:i hou bagade hamosu. 20 Musa: ilia igi ida:iwane gala, amo hahawane bagade ba:i. Be ilia da amo lale, wadela:idafa ogogosu ‘gode’ ilia loboga hamoi. Amaiba:le, Hina Gode da ilia asigi dawa:su ganodini hamobeba:le, ilia da wali muni amola gouli amola silifa amola igi ida:iwane, amo higasa.
21 Hina Gode da amane sia:sa, “Ga fi dunu ilia da Isala:ili liligi wamolama:ne amola, malei fisu dunu ilia gagui huluane lale wadela:lesima:ne, Na da logo doasimu.
22 Wamolasu dunu da Na dogolegei Debolo Diasu gadelale sa:ili, wadela:lesisia, Na da ilia logo hame hedofamu.
23 Liligi huluane da ededenane hamosa. Soge ganodini, medole legesu dunu bagohame da udigili ahoa. Moilai amo ganodini, bidi hamosu fawane ba:sa. 24 Dilia diasu fedele lama:ne, Na da baligili wadela:i hamosu fifi asi gala fi amo guiguda: oule misunu. Fifi asi gala eno da dilia sia:ne gadosu sogebi amo wadela:lesima:ne, Na da logo doasisia, dilia gasa bagade dunu ilia hidale gasa fi hou da hedofai dagoi ba:mu.
25 Baligili heawini da:i diosu da manebe. Dilia da dogo denesisu hou hogomu, be hame ba:mu. 26 Bidi hamosu enoenoi da doaga:mu. Amola dilia da sia: noga:i hame, amo fawane mae helefili nabalumu. Dilia da balofede dunuma ilia ba:la:lebe dilima adoma:ne, ilima edegemu be hamedei. Gobele salasu dunu da fi dunuma olelemu hamedei ba:mu, amola asigilai dunu da eno dunuma fada:i sia: hame sia:mu. 27 Eagene hina bagade da dogoga da:i diomu. Egefe da ea hamoma:beyale dawa:lusu yolesiagamu. Amola dunu huluane da beda:ga yagugumu. Na da dilia hamobeba:le, dilima se bidi imunu. Amola dilia da eno dunuma fofada:i defele, dilima fofada:mu. Amo hou ba:beba:le, dilia da Na da Hina Godedafa dafawaneyale dawa:mu.