6
Hina Gode da Loboga Hamoi ‘gode’ agoaila Amoma Higasa, E Sia:i
Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Isala:ili fi goumidi ba:legusuma. Amalu, Na sia:i amo ilima sia:ma. Di amane sia:ma, ‘Isala:ili goumi! Dilia Ouligisudafa Hina Gode Ea Sia: nabima! E da goumi, amola agolo, amola fago, amola adobo, amoma amane sia:sa. Na da gegesu bagade, sogebi amoga dunu ilia da loboga hamoi ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosa, amo sogebi wadela:lesima:ne asunasimu. Gegena mabe dunu da wadela:i oloda, amola gabusiga: manoma gobesu oloda amo huluane mugululi fasimu. Ilia da dunu huluane goega esalebe, amo ilia ogogole ‘gode’ ilia midadini amo dunu fane legemu. Na da Isala:ili dunu ilia bogoi da:i hodo amo afagogomu. Ilia gasa Na da gobele salasu oloda sisiga:le afagogolesimu. Isala:ili moilai huluane da gugunufinisi dagoi ba:mu. Ilia ogogosu ‘gode’ amola wadela:i oloda amola gabusiga: gobele salasu oloda da gagoudai dagoi ba:mu. Ilia loboga hamoi liligi da mugululi hamedafa ba:mu. Dunu bagohame bogogia:lasi ba:mu. Amola nowa da mae bogole esalea, ilia da Na da Hina Gode dafawaneyale dawa:le sia:mu.
Na da oda enoga mae medole legema:ne, gaga:le, fifi asi gala eno ganodini afagogolesimu. Amo ganodini ilia mugululi misi esalumu. Amogawi ilia da Na bu dawa:mu, amola Na da ilima se iasu amola ilima gogosiama:ne se iasu, amo ilia da bu dawa:mu. Bai ilia da Nama mae dawa:le, hohonone, loboga hamoi ‘gode’ ilima dafawaneyale dawa:su. Amola ilia wadela:i hou hamoi amola hohonoi hou bu dawa:beba:le, ilia da gogosiane, ilila: hou bagade higamu. 10 Na da Hina Gode! Amo ilia da dawa:mu. Amola Na sisasu da udigili hame, be dafawane fofada:ma:ne sisasu, amo ilia da dawa:mu.
11 Ouligisu Hina Gode da nama amane sia:i, “Disa lobo fama! Emo gogosa:lima! Asigili dima! Bai Isala:ili dunu da wadela:i hou baligili hamoi dagoi. Ilia da gegesuga, amola ha:ga, amola ologa bogogia:mu. 12 Badilia fi da olole bogogia:mu. Gadenene fi da gegenana, bogogia:mu. Nowa da mae bogole esalebe, amo da ha:ga geloga:le bogogia:mu. Ilia da Na gasa bagade ougi ba:mu. 13 Bogoi da:i hodo da loboga hamoi ‘gode’ ilia ligisisu ganodini afagogole ligisi ba:mu. Ilia da agolo sedade ba:le amola goumi da:iba:le amola mola:iya:i ifa huluane hagudu amola “ouge” ifa hagudu amola ogogole ‘gode’ ilima gobele salasu sogebi amoga ilia bogoi da:i hodo da afagogoi dialebe ba:mu. Amasea, dunu huluane ilia da Na da Hina Godedafa, amo ilia da dawa:mu. 14 Ma! Na da Na lobo molole gale, ilia soge huluane wadela:lesimu. Soge huluane amo ganodini Isala:ili fi da esalebe ba:sea, Na da wadela:lesimu. Na da soge huluane amo ga (south) hafoga:i soge asili Libala moilai bai bagade ga (north) amoga doaga:le, dogo amo huluane wadela:lesimu. Amasea, dunu huluane ilia da Na da Hina Godedafa, amo ilia da dawa:mu.”