5
Isigiele da Ea Dialumu Hinabo Damui
Hina Gode da amane sia:i, “Dunu egefe! Gegesu gobihei sedade mei lale, dia mayabo amola dialuma hinabo huluane gesema. Amasea hinabo da dioi ba:su da:iya defelalu udiana mogima. Doagala:su da dagosea, dia dialuma hinabo udiana momogi, amo mogi afae moilai bai bagade ganodini gobele salima. Mogi eno lale, di da moilai gadili sisiga:le ahoasea, dia gobiheiga dadamuni salima. Eno osoda mogi dialebe, fo madi heda:su gufunane fisima. Amasea, Na da Na gegesu gobihei gaguli, amo sefasimu. Dialuma hinabo afae afae lale, dia abula fega bione gadoba:le legema.
Gadoba:i amoga mogili lale, laluma ha:digili, gobele salima. Amo laluga, lalu da nene asili, Isala:ili fi huluane ilima doaga:mu.”
Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:i, “Yelusaleme goe ba:ma! Na da Yelusaleme fi osobo bagade dogoadafa amoga ligisi. Amola fifi asi gala eno huluane e sisiga:le ligisi. Be Yelusaleme (Isala:ili fi) da Na sia: higale, odoga:le hamoi dagoi. Ea wadela:i hou amola ea hame nabasu hou da eno fifi asi gala ilia wadela:i hou baligi dagoi. Yelusaleme fi da Na malei amo higa:i, amola Na sema amoma hame fa:no bobogei. Be wali dilia Yelusaleme fi dunu, Na (Ouligisudafa Hina Gode) Na sia: nabima! Dilia da Na malei sema amola hame nababeba:le, dilia bidi hamosu da eno fifi asi gala, dili sisiga:le amo ilia bidi hamosu baligi dagoi. Dilia da eno osobo bagade fi ilia wadela:i hou amoma fa:no bobogei dagoi. Amaiba:le, Na, Ouligisudafa Hina Gode, da dilima amane sia:sa, ‘Na da wali dilia ha lai dunu esala. Na da fifi asi gala huluane ba:ma:ne, dilima se dabe ima:ne fofada:mu. Dilia da baligili agoane hou (amo Na bagade higa:i) amo hamonanebeba:le, Na da Yelusaleme fi ilima se dabe baligili imunu. Amo se imunu da musa: se iasu bagade baligimu, amola agoaiwane se iasu bu hame ba:mu. 10  * Fofagini Disu 4:10Se iabeba:le, ada amola ame ilia da ilila: mano fane manu, amola mano da ilia ada amola ame fane manu. Na da dilima se imunu amola nowa da hame bogoi esala amo Na da la:di la:di huluane amoga afagogomu. 11 Na da esalebe Godedafa! Amo sia: da Ouligisudafa Hina Gode Ea Sia:! Dilia da wadela:idafa gogosiasu hou baligili hamobeba:le, Na Debolo diasu wadela:lesi dagoi. Amaiba:le, Na da dilima mae asigili, hedofamu. 12 Dilia fi dunu mogi udiana amoga afae da oloiba:le amola ha:iba:le, moilai bai bagade ganodini bogogia:mu. Mogi udiana amoga eno afae da moilai bai bagade gadili gegesu gobiheiga hedofale, medole legei dagoi ba:mu. Amola mogi udiana eno mae bogole esalebe, amo Na da foga mini masa:ne amola afagogoma:ne, gegesu gobihei gaguli sefasimu.
13 Dilia da Na gasa bagade se ima:ne ougi hou nabalumu. Na mi hanai amo gumiba:le fawane yolemu. Dilia da amo hou huluane ba:sea, Na, Hina Gode, da dilima sia:i dagoi, amo dilia da dafawaneyale dawa:mu. Bai dilia da hohonobeba:le, Na da bagadewane mi hanane fofogadigisa. 14 Fifi asi gala dunu huluane da dili esalea bobaligisia, ilia da dilima ba:sola:le masunu, amola dilima hame gadenena misunu.
15 Na da dilima ougili se iasea, fifi asi gala dili sisiga:i amo huluane da bagade beda:mu. Ilia dili ba:le, higale ba:sola:le, oufesega:mu. 16 Na dilia ha:i manu logo hedofale, dilia da ha:beba:le bogomu. Dilia da ha:beba:le se bagade, souga gala:iga se nababe defele ba:mu. 17  Wamolegei Sia: Olelesu 6:8Na da dili ha:ma:ne ha:i manu logo hedofamu. Na da dilia mano fuga:ma:ne, sigua ohe asunasimu. Na da olo amola mi hanane fane legesu amola gegesudafa amoga dili medole legema:ne asunasimu. Na, Hina Gode da sia:i dagoi.”

*5:10: Fofagini Disu 4:10

5:17: Wamolegei Sia: Olelesu 6:8