4
Yelusaleme Dafai amo Ea Fa:no Hou
Ninia sinenemegi gouli da gumi dagoi.
Debolo Diasu gagui gele da logoba:le, afagogolesi diala.
Dunu da gouli bagadewane hanai, amo defele,
Saione moilai bai bagade ayeligi amola a:fini da ninima dogolegei.
Be wali, ninima ha lai dunu ilia da ninia ayeligi amola a:fini amo osoboga hamoi ofodo agoai ba:sa.
‘Wufi’ wa:me eme da ea manoma ha:i manu imunusa: dawa:.
Be na fi dunu da dalamole sio agoane, ilia manoma hame asigisa.
Ilia da mano dudubuma ha:i manu amola hano hame iabeba:le,
ilia mano da udigili bogogia:sa.
Mano ilia da ha:ga, ha:i manu ha:giwane edegesa,
be dunu afaega ilima hamedafa iaha.
Dunu amo da musa: ha:i manu ida:iwane nasu,
be ilia da logoba:le udigili ha:ga bogogia:lala.
Dunu amo musa: ilia ame amola ilia ada
ilia da bagade gaguiwane noga:le bugili iasu,
be wali ilia da isu salasua gila:leboba:sa lafia:sa.
* Mui 19:24Sodame fi dialu da Gode Ea hamobeba:le hedolowane se nabawane dafai.
Be na fi ilia se dabe iasu da amo ilia se dabe iasu baligi dagoi.
Ninia hina bagade ea mano da ledo hamedei,
hou noga:i amo da fedege agoane ahea:iya:i anegagi ofo defele ba:su.
Ilia da gasa bagade, mae olole, dagumui amola hahawane bagade ba:i.
Be wali, ilia da udigili logoba:le, ilia odagi da ginafoi, ilia da:i da hafoga:le,
ifa bioi agoane ba:le, geloga:le, gasa dabua heda:i ba:sa.
Dunu da ha amoga gegenana bogoi, ilia da hedolowane hale bogolegai.
Be dunu amo da fa:no bogogia:i, ilia da ha:ga se lalaba ahoanawane bogogia:i.
10  Mousese ea Malasu 28:57; Isigiele 5:10Gugunufinisisu hou da na fi dunuma doaga:beba:le, ilia da bagade beda:i.
Eme ilia da ili dogolegei mano amo ili gobele mai.
11 Hina Gode da Ea gasa bagade ougi hou ilima iasi.
E da Saione moilai bai bagade laluga ulagisili,
moilai bai bagade da huluane nene sa:i.
12 Fifi asi gala dunu huluanedafa amola ga fifi asi ouligisu dunu,
ilia da ha lai dunu da Yelusaleme logo ga:su golili sa:imu
Amo da hamedei agoane dawa:i.
13 Be ha lai da golili sa:i dogoi.
Bai Yelusaleme fi balofede dunu ilia wadela:le hamoi,
amola ilia gobele salasu dunu da moloidafa dunu
amo medole legema:ne hamoi.
14 Yelusaleme ouligisu dunu da si dofoi dunu agoai,
udigili logoba:le dadoula ahoanusu.
Ilia da:i da maga:mega uduli gafoiba:le, enoga ili digimu higa:i galu.
15 Dunu ilia da amane halale sia:i,
“Gasigama! Dilia da ledo hamoi dagoi! Na mae digima!”
Amaiba:le, ilia da fifi asi gala amoga da:neboba: lafia:i.
Be ili da enoga hame lale sali.
16 Hina Gode Hisu da ili afagogolesi.
Bai E da ili yolesi dagoi.
Hina Gode da ninia gobele salasu dunu
amola ninia ouligisu dunu ilima hame asigi galu.
17 Ninia da fidisu hohogola lai, be hamedafa ba:i.
Ninia da fifi lai dunu enoga nini fidima:ne ouesalu,
be enoga nini fidisu hame ba:i.
18 Ninima ha lai dunu da nini medomusa: desega dialu.
Amaiba:le, ninia da logoba:le lafia:lumu gogolei.
Ninia eso da baligi dagoi ba:i.
Dagosu da doaga:i.
19 Buhiba da hedolowane muagadonini gogila dabe defele,
ilia da nini gagumusa: segala:i.
Ilia da agolo damana nini gagumusa: segala:i.
Ilia da nini hafoga:i sogega gagulaligiba:le, ninia da fofogadigi.
20 Hina Gode da ninia hina bagade ilegei.
Amo dunu da ninia esalusu ea bai galu.
Nini da ea fawane ninima ha lai dunu huluane ilima gaga:mu, amo dafawaneyale dawa:i.
Be ninima ha lai ilia da ninia hina bagade gagulaligi.
21 Defea! Dilia Idome fi amola Ase fi dunu.
Oufesega:ma! Nodomu galea, nodoma!
Dilima gugunufinisisu da doaga:mu!
Dilia amolawane da da:i nabadowane gogosiane dadoula masunu.
22 Saione moilai bai bagade da ea wadela:i hou amo dabe i dagoi.
Hina Gode da nini mugululi asi amo ganodini bu bagade hame esaloma:mu.
Be Idome fi, dilia! Hina Gode da dilima se iasu imunu.
E da dilia wadela:le hamobe, dunu huluane ba:ma:ne, olemu.

*4:6: Mui 19:24

4:10: Mousese ea Malasu 28:57; Isigiele 5:10