5
Gogolema:ne Olofoma:ne Sia:ne Gadosu
Hina Gode!
Ninima gugunufinisisu hou doaga:i, amo dawa:ma!
Ninia gogosiasu amo ba:ma!
Degabo misi dunu da ninia liligi huluane gagusa.
Ga fi dunu ilia da ninia diasu huluane ganodini esalebe ba:sa.
Ninia ada huluane da ha lai dunu ilia medole legei dagoi.
Amola wali, ninia amelali da didalo esafula.
Ninia da hano manusa:, bidiga fawane laha.
Ninia lalu habei amola da bidiga fawane laha.
Ninia ha lai da ilia dougi amola ga:mele sesebe amo defele nini sesesa.
Nini da hele bagade naba, be helefimu hamedei ba:sa.
Ninia da mae bogogia:ma:ne, Idibidi soge amola Asilia soge
amoga ha:i manu edegemusa: asi.
Ninia aowalali ilia da wadela:le hamoi.
Be ilia da bogoi dagoi, amola wali ninia da ilia wadela:i hou hamoiba:le, amo dabe se nabala.
Ninia da udigili hawa: hamonana,
amola ninima ouligisu dunu da udigili hawa: hamosu dunu agoai.
Be ili da gasa bagadeba:le, ninia dunu afaega nini gaga:mu da hamedei.
Fane legesu dunu ilia da udigili sogega lafia:la.
Ninia da ha:i manu hogola ahoasea, ilia da nini fane legesa:besa:le, ninia da beda:sa.
10 Ninia da ha:ga asugi agoai ba:sa.
Ninia da:i da gele nenowai defele ba:sa.
11 Ninima ha lai da ninia uda huluane Saione Goumia gagulaligili, adole lasu.
Amola Yuda moilai huluane ganodini, ilia da ninia uda mano amo gagulaligili, sesele adole lasu.
12 Ilia da ninia ouligisu dunu ili gagulaligili, galogoaga hegoanesili, medole lelegei.
Ilia da ninia asigilai dunu ilima nodoma:ne hame hamosa.
13 Ninima ha lai dunu da ninia ayeligi dunuma sesebeba:le,
ilia da udigili hawa: hamosu dunu agoane gala:ine gesesa.
Goi ilia da lalu habei dioi bagade gisawane ahoabeba:le, sasaya:gina ahoa.
14 Asigilai dunu ilia da moilai bai bagade logo holei amogai fisu yolele,
amola ayeligi amola a:fini da gesami hea:sa dusu liligi dusu amo yolesisi.
15 Ninia hahawane hou da fisi dagoi.
Ninia da gafosu yolesili, da:i diosu fawane ba:sa.
16 Ninia da musa: ninia liligi gagui amola ninia hou amoma hidale nodosu.
Be wali amo huluane da wadela:lesi dagoi.
Ninia da wadela:le hamoiba:le, hobeamu gogolele,
gugunufinisisu fawane ba:mu.
17 Ninia da dogoga se nabala,
amola ninia si hanoga ba:mu gogolei ba:sa.
18 Bai Saione Goumi da hahaninisili amola mebui diala.
Amola sigua wa:me da Saione mebu ganodini hohogola lafia:la.
19 Be Di, Hina Gode da eso huluane mae fisili ouligilalumu.
20 Hina Gode!
Di da abuliba:le ode bagohame agoane nini yolesila:?
Di da nini gebewane bu dawa:loma:bela:?
21 Hina Gode! Nini bu Dima misa:ne hiougima!
Nini bu hiougima!
Ninia siba hadigi hou ninima bu ima!
22 O Di da dafawanedafa nini fisiagabela:?
Dia ougisu hou da dagosu hamela:?
Sia: ama dagoi