ISIGIELE
(Da:i Sia: - Ezekiel; Modu – Esekiela; Bisini – Esekiel)
Hidadea Sia:
Balofede dunu (Gode Sia: Alofesu dunu) Isigiele da Isala:ili mugululi asi dunu Ba:bilone soge ganodini ili gilisili esalu. Ba:bilone dunu da ode 586 Y.H.M. amoga Yelusaleme moilai bai bagade doagala:le, mugululi, Isala:ili dunu mogili Ba:bilone sogega afugili asi. Isigiele da mugululi asi dunu amola eno dunu Yelusalemega esalu, ilima Gode Ea Sia: olelei.
Isigiele Buga amo ganodini, sia: gafeale gala dedei dialebe ba:sa.
1 Gode da Isigiele balofede dunu hamoma:ne wele sia:i.
2 Sisasu sia:. Gode da Isala:ili fi ilima fofada:mu amola Ba:bilone dunu da Yelusaleme moilai bai bagade hasalasimu amola wadela:lesimu - amo huluane Gode da sisai.
3 Gode da eno fi amo da Isala:ili dunu wadela:lesi amola ilima ogogoi, ilima se dabe imunu sia:i.
4 Yelusaleme da dafamu, be hobea Isala:ili fi dunu da hahawane ba:mu. Gode da ilia hobea hahawane misunu hou olelei.
5 Gode da Ma:igoge wadela:lesimu sia:i.
6 Isigiele da fedege sia: amoga gaheabolo Debolo amola gaheabolo Isala:ili fi amo da hobea ba:mu, amo olelei.
Isigiele ea dafawaneyale dawa:su amola asigiga dadawa:su da bagadedafa. E dawa: lama:ne, Gode da ema esala ba:su amoga olelei. E da Isala:ili dunu ilia dawa:digima:ne, fedege hou bagohame olelei. Ea olelei da Isala:ili dunu afae afae da hi wadela:i hou dawa:le, fofada:nanu, fisimu da defea. Amola ea dogo amola a:silibu da gaheabolo agoane ba:mu, amo e olelei. Amola ea hanai da Isala:ili dunu fi huluane da Godema sinidigili, gaheabolodafa ba:mu da defea. Isigiele da balofede dunu, amola e da gilisili gobele salasu dunu esalu. Amaiba:le, e da Debolo ouligisu hou da bu ida:iwane ba:mu hanai galu, amola dunu huluane ilia hou afadenene, bu Gode Ea hadigi agoane ba:mu, e da hanai galu.
Sia: Dedei
1 Gode da Isigiele Wele sia:i...Sia:alalo 1:1-3:27
2 Yelusaleme Moilai bai bagade da Wadela:lesimu...Sia:alalo 4:1-24:27
3 Gode da Fifi Asi Gala ilima Se Ima:ne
Fofada:mu...Sia:alalo 25:1-32:32
4 Gode da Ea fi Dunu Ilima Hamomu Ilegei...Sia:alalo 33:1-37:28
5 Gode da Ma:igoge Wadela:lesimu Sia:i...Sia:alalo 38:1-39:29
6 Fa:no Misunu Debolo amola Soge Ba:la:lusu...Sia:alalo 40:1-48:35
1
ISIGIELE
Isigiele da Bisili Gode Esalebe Ba:la:lusu
(Sia:alalo 1:1—7:27)
Gode Ea Fisu
* Wamolegei Sia: Olelesu 19:11Eso bi amola oubi biyadu amola ode 30 amoga, na (Isigiele, gobele salasu dunu, Busai amo egefe) amola Yu mugululi asi dunu amo da Giba Hano, Ba:bilone soge ganodini, amo ea bega: esalu. Mu da doalegele, na da Gode esalebe ba:la:lu. 2 Hina bagade 24:10-16; 2 Hou Olelesu 36:9-10(Musa:, Ba:bilone dunu da hina bagade Yehoiagini afugili asi. Ode bi gidigili, waha hou doaga:i.) Goega, Ba:bilone soge ganodini amola Giba Hano bega:, na da Hina Gode nama sia: sia:nebe amola Ea gasa na nabi.
Na da ba:le gadole ba:loba, isu bagade gagoe (north) amoga manebe ba:i. Mu mobi ganumu ganodini ha:ha:na bagade da:gini gaga:lalebe ba:i. Amola mu huluane da hadigili fasi agoane galu. Ha:ha:na ea digala:i sogebi ganodini, liligi amo da balase ela:mei ea hadigi agoane ba:i. Wamolegei Sia: Olelesu 4:6Isu mabe modoga, na da esalebe liligi dunu agoane esalebe ba:i. Be ilia afae afae da odagi biyaduyale amola ougia biyaduyale agoane galebe ba:i. Ilia emo da moloidafa amola ilia emo gafe da bulamagau gawali ea emo gafe agoane ba:i. Ilia hadigi da balase ela:mei agoai ba:i. Ilia afae afae da odagi biyaduyale gala amola ougia biyaduyale, amola ilia ougia afae afae hagudu dunu ea lobo biyaduyale agoai ba:i. Ilia afae afae da ougia aduna molole galoba amoga ea na:iyado ea ougia fe disisi ba:i. Amoga ilia da gagili agoane hamosu. Ilia ahoanoba, ilia da gilisili ahoasu. Amola ilia da:i hodo hame delegisu.
10  § Isigiele 10:14; Wamolegei Sia: Olelesu 4:7Amola amo esalebe liligi ilia odagi biyaduyale da hisu hisu ba:i. Midadini da dunu odagi agoane ba:i. Lobodafadili, da laione wa:me ea odagi agoai ba:i. Lobo fofadidili da bulamagau gawali ea odagi agoai ba:i. Amola baligidi da buhiba ea odagi agoai ba:i.
11 Ilia afae afae da ougia aduna molole galoba, amoga ea na:iyado ea ougia fe disisi ba:i. Ilia ougia aduna eno da ilia da:i sosoi ba:i. 12 Ilia afae afae da odagi biyaduyale galebeba:le, ili biyaduyale gala ba:beba:le, mae delegili masunu dawa:i galu.
13 Ilia gilisi modoga, hanu ololasia fofogosa wili gala:lebe ba:i. Lalu da ha:ha:na nene yogili gaga:la:lebe agoane ba:i. 14 Amola esalebe liligi ilia da ha:ha:na agoane hedolodafa dagini gaga:la ahoanebe ba:i.
15  ** Isigiele 10:9-13Na da esalebe liligi biyaduyale gala ba:laloba, na da emo sisiga:i biyaduyale gala, amo afae afae da ili galu dafulili osoboga digila sa:i bai. 16 Eno sisiga:i da defele agoai ba:i. Ilia afae afae ea hadigi da igi ida:iwane agoane ba:i. Amola amo sisiga:i emo afae afae amo ganodini emo sisiga:i eno bulufalegele dialebe ba:i. 17 Amaiba:le, amo emo sisiga:i da la:dila la:dilale ahoasu dawa:i galu. 18  †† Wamolegei Sia: Olelesu 4:8Emo sisiga:i fe amoga si bagohame dedeboi dagoi ba:i. 19 Esalebe liligi da ahoanoba, emo sisiga:i amola da gilisili ahoanebe ba:i. Amola esalebe liligi da gado heda:loba, emo sisiga:i amola da gilisili heda:su. 20 Esalebe liligi da ilia hanaiga ahoasu amola ilia hamobe defele emo sisiga:i da hamosu. Bai esalebe liligi da emo sisiga:i genonesisu. 21 Amaiba:le, esalebe liligi da ahoanoba, o yolesilaloba, o gado heda:loba, emo sisiga:i da galu defele hamosu.
22  ‡‡ Wamolegei Sia: Olelesu 4:6Esalebe liligi ilia dialuma dabua gado amo da wagebei diasu figisu hadigi igi amoga hamoi agoane dialebe ba:i. 23 Amo wagebei diasu figisu agoai liligi hagudu, esalebe liligi da ilia afae afae da ea ougia aduna amo eno amo gadenene molole galoba, ougia aduna amoga elela: da:i dedeboi ba:i. 24  §§ Wamolegei Sia: Olelesu 1:15, 19:6Na da ilia hagili ahoa ougia ea sia: nabi dagoi. Amo sia: da hano wayabo bagade fugala:be agoai amola dadi gagui gilisisu bagade ilia bulalisu amola Gode Bagadedafa Ea sia: amola agoaiwane nabi. Ilia hagili ahoasu yolesili, ilia ougia bodola:le gudui. 25 Be sia: bagade amo wagebei diasu figisu agoai liligi dabua gadodili manebe nabalu da hame yolesi.
26  *** Isigiele 10:1; Wamolegei Sia: Olelesu 4:2-3Wagebei diasu figisu agoai liligi dabua gado amoga fisu liligi igi ida:iwane agoaiga hamoi dialebe ba:i. Amola amo da:iya dunu agoai esalebe ba:i. 27-28  ††† Isigiele 8:2Amo dunu agoai da balase lalu ganodini dialebe, ela:mei agoai ba:i. Ea da:i hodo huluane da digaga:la:le, sona:ni agoai ba:i. Amo hadigi si nenemigi da Hina Gode Ea esalebe olelei.

*1:1: Wamolegei Sia: Olelesu 19:11

1:2: 2 Hina bagade 24:10-16; 2 Hou Olelesu 36:9-10

1:5: Wamolegei Sia: Olelesu 4:6

§1:10: Isigiele 10:14; Wamolegei Sia: Olelesu 4:7

**1:15: Isigiele 10:9-13

††1:18: Wamolegei Sia: Olelesu 4:8

‡‡1:22: Wamolegei Sia: Olelesu 4:6

§§1:24: Wamolegei Sia: Olelesu 1:15, 19:6

***1:26: Isigiele 10:1; Wamolegei Sia: Olelesu 4:2-3

†††1:27-28: Isigiele 8:2