9
Yelusaleme da Se Dabe Iasu Ba:mu
Na da Gode Ea Isala:ili ha lai dunuma wele sia:be nabi, amane, “Yelusalemema se dabe imunu dunu! Dilia goeguda: misa! Dilia gegesu liligi amo gaguli misa.”
Amo galuwane, dunu gafeale gala da Debolo diasu logo ga:i gadi (north) amo gadili misi. Ilia defegagale gegesu liligi gaguli misi. Amo iliga afae da dunu abula ahea:iai ga:ne, dedesu liligi gaguli manebe ba:i. Ilia huluane misini, balase oloda amo bega: dadafulili lelefulu.
Isala:ili Gode Ea nenemegi hadigi da esalebe liligi ougia galebe, amo da:iya dialebe ba:i. Gode Ea hadigi da amoga heda:le, Debolo logo holeiga aligila asi. Hina Gode da abula ahea:iai ga:i dunu ilima amane wele sia:i, * Wamolegei Sia: Olelesu 7:3, 9:4, 14:1“Yelusalemedi golili asili, nowa dunu da moilai amo ganodini wadela:i hou hamonanebe amo ba:beba:le da:i dioi galea, amo ea odagigia, ilegele dedema.”
Amalalu, Gode da dunu eno ilima sia:be na nabi, “Amo dunu moilaidi ahoanebe ilima fa:no bobogema. Dunu huluane medole legema. Mae asigili, huluanedafa medole legema. Dunu da:i, amola ayeligi amola uda a:fini amola ame amola mano huluanedafa, medole legema. Be nowa da ea odagigia ilegele dedei galea, amo mae medole legema. Na Debolo diasua muni medole legema!” Amaiba:le, ilia da Yelusaleme ouligisu dunu Debolo diasua lelefulu, amo hidadea medole lelegei.
Gode da ilima amane sia:i, “Debolo diasu amo ledo fima:ne hamoma. Bogoi da:i hodo bagohame ea gagoi ganodini afagogoma. Hawa: hamoma!” Amaiba:le, moilai amo ganodini, ilia da muni dunu medole lelegelalu.
Medole legesu da hamonanoba, nisu fawane lelu. Na da midadi odagi guduli, diasa:ili, ha:giwane wele sia:i, “Ouligisudafa Hina Gode! Di da Yelusaleme fi dunu ilima baligili ougiba:le, Di da Isala:ili dunu hame bogoi esalebe, amo huluanedafa medole legema:bela:?”
Gode da bu adole i, “Isala:ili fi dunu amola Yuda fi dunu ilia da wadela:i hou baligilidafa hamoi. Ilia Isala:ili soge huluane amo ganodini, medole legesu hou bagade hamosu. Amola Yelusaleme amo ganodini wadela:i hou bagade heda:i. Ilia da ogogole agoane sia:sa, ‘Hina Gode da ninia soge fisi dagoi, amola E da ninia hou hame ba:sa.’
10 Be Na da ilima hame asigimu. Ilia da eno dunuma hamoi, amo defele Na da ilima dabe imunu.”
11 Amalalu, ahea:iai abula ga:i dunu da Hina Godema buhagili, amane olelei, “Na da Dia sia:i didili hamoi dagoi.”

*9:4: Wamolegei Sia: Olelesu 7:3, 9:4, 14:1