41
Amalalu, amo dunu da sesei dogoa dialebe, ea dio da Hadigi Malei Sesei, amoga oule golili sa:i. E da amoga ahoasu logo defele, ea seda defei da 3 mida, amola ea ba:de da 5 mida defei. Ea dobea gadugagi defei da 2 1/2 mida. E da Hadigi Malei Sesei amola defei. Ea seda defei da 20 mida ba:i amola ea ba:de defei da 10 mida ba:i.
Amalalu ea da fa:nogadafa hagano sesei, amoga asi. E da amoga ahoasu logo defei. Ea seda defei da 1 mida ba:i, amola ea ba:de da3 mida ba:i. Amola amo ahoasu la:idi la:idi da dobea ilia gadugagi 3 1/2 mida ba:i. E da amo sesei defei. Ea la:dila la:dilale huluane defei da 10 mida fawane. Amo sesei da dogoa sesei baligili, asili fa:nogadafa ba:i. E nama amane sia:i, “Amo sesei da Hadigidafa Momei Sesei.”
Sesei amo da Debolo Diasu Dobea Danoma:ne Gagui
Amo dunu da Debolo Diasu ganodini dobea ilia ba:de defele, ilia defei da 3 mida ba:i. Amo dobea danoma:ne, sesei fonobahadi 30 agoane ilia ba:de defei da 2 mida, amoga gagui dialebe ba:i. Amo sesei da gagagula heda:le, udiana agoane ba:i. Amola fifisa heda:i afae afae amoga sesei 30 agoane ba:i. Debolo dobea gududili da ba:de amola gadodili heda:le, bu fonoboi ba:i. Amaiba:le, amo sesei fifisa heda:i da afae afae Debolo dobea da:iya gagui. Agoane hamobeba:le, Debolo dobea fei da gadodili ba:loba, ea ba:de da bai ea ba:de amo defele ba:i. Dobea gadili danoma:ne, fa:gu dili sali ba:i, sesei gagagula heda:i amoga heda:ma:ne. 8-11 Amo sesei gadili dobea ea defei da 2 1/2 mida ba:i. Amo sesei Debolo ea ga (north) la:idi gagui amoga golili sa:ima:ne logo afae da ba:i. Amola sesei Debolo ea ga (south) la:idi gagui amoga golili sa:ima:ne, logo eno dialebe ba:i. Debolo Diasu hamega gadili, osobo hamone sisiga:le bi agoane gagui ba:i. Ea ba:de da 2 1/2 mida. Amo bi da 3 mida defei agoane gagagula heda:i. Amo bi gadili hamega amonini da gobele salasu ilia diasuga asili, ea ba:de da 10 mida ahoasu agoane, Debolo la:ididili, dialebe ba:i.
Diasu da Guma:dini Gagui
12 Amo ahoasu bidiga gadili, Debolo ea guma:dini la:idi, diasu eno gagui dialebe ba:i. Ea defei seda da 45 mida amola ba:de da 35 mida. Ea dobea huluane ilia gadugagi defei da 2 1/2 mida.
Debolo Diasu Ea Defei Huluane
13 Amo dunu da Debolo gadili defei. Debolo ea seda defei da 50 mida ba:i. Debolo ea baligi amonini asili diasu guma:dini gagui amoga doaga:le, amo defei da 50 mida amola ba:i. 14 Debolo ea midadini amola hamega la:idi la:idili, ea defei gilisili amola da 50 mida. 15 E da diasu guma:dini gagui amola ea henesu logo la:idi la:idi diala, amo ea seda gilisili defele, ea defei da 50 mida ba:i.
Debolo Diasu Ea Hou
Debolo Diasu ea logo holei sesei amola Hadigi Malei Sesei amola Hadigidafa Momei Sesei, 16 amo huluane da hada:i fa:i amonini fo logo holei ea baiga asili, ifa gaga:i amoga gaga:i ba:i. Ilia da fo misa:ne agenesi uligimusa: dawa:i. 17-21 Debolo Diasu ganodini dobea, da hada:i fa:i amonini, logo ga:su gadodili doaga:le, da gumudi agoane amola esalebe liligi ougia gala amo adoba:le ifaga osole dedei. Agoane dedei, gumudi osole dedei, fa:no da esalebe liligi eno baligia mogodigili, sesei sisiga:le disi ba:i. Esalebe liligi afae afae da odagi aduna aduna ba:i. Afae da dunu ea odagi amo da gumudi la:di afaega ba:lebe ba:i. Afae eno da laione wa:me odagi, amo da la:ididili gumudi eno dialebe, amoma ba:lebe ba:i. Amo da sesei dobea amoi amane musa: sisiga:le disi ba:i. Hadigi Malei Sesei logo holei mosomo ifa da fi dadafui hamoi ba:i.
Oloda Ifaga Hamoi.
Hadigidafa Momei Sesei amo ea logo holei midadi da liligi amo da oloda ifaga hamoi defele ba:i. 22 Amo ea gadole seda da 1 1/2 mida amola ea ba:de da 1 mida ba:i. Ea hegomai bugi amola ea bai amola ea duni sasagai da ifaga hamoi. Amo dunu da nama amane sia:i, “Amo da fafai amo da Hina Gode Ea midadi lela.”
Logo Ga:su
23 Logo ahoasu amo da Hadigi Malei Sesei amoga ahoasu ea dibiga logo ga:su ba:i. Amola logo ahoasu amo da Hadigidafa Momei Sesei amoga ahoasu, ea dibiga logo ga:su eno ba:i. 24 Ela da logo aduna mogoadi logo ga:su agoane ba:i. 25 Gumudi agoane amola esalebe liligi ougia gala amo dobea damana osole dedei amo defele da Hadigi Malei Sesei logo ga:suga osole dedei ba:i. Amola logo holei sesei amo ea logo holeiga gadili, ifa dedebosu dialebe ba:i. 26 Amo sesei dobea ganodini da fo misa:ne agenesisi dialebe ba:i, amola amo dobea damana nina: hamoma:ne, gumudi agoane da osole dedei ba:i.