40
Isigiele da Hobea Gagumu Debolo Diasu Esala Ba:su
(Sia:alalo 40:1—48:35)
Gode da Isigiele Yelusalemega Oule Asi
Eso nabu, ode gaheabolo ganodini (ode 25 ninia mugululi misi amoga amola Yelusaleme doagala:le fefedele lai ode14 asi), na da Hina Gode Ea gasa bagade hou nabalu, E da na oule asi.
* Wamolegei Sia: Olelesu 21:10Na esala ba:su amo ganodini, Gode da na Isala:ili sogega oule asili, goumi sedade da:iya asunasi. Na midadi ba:loba, diasu gagagula asi moilai bai bagade agoai ba:i. Wamolegei Sia: Olelesu 11:1, 21:15E da na gadenene oule asili, na da dunu balase ela:mei hamoi agoai esalebe ba:i. E da abula sedade defesu amola galiamo defesu gaguiwane logo holei dafulili lelebe ba:i.
E da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Ba:ma! Na olelebe huluane noga:ledafa nabima. Bai Gode da di amo nabima:ne, oule misi. Di da Isala:ili dunuma, dia ba:i liligi huluane olelema.”
Gusudili Logo Holei
1 Hina bagade 6:1-38; 2 Hou Olelesu 3:1-9Na da Debolo Diasu amola amoga sisiga:i gagoi ba:i. Amo dunu da defesu galiamo (ea defei seda da 3 mida) lale, gagoi defei. E defei da ba:de 3mida amola gado seda defei da 3 mida. Amalalu, e da gusudili logo holei amoga asili, E da fa:guba:le heda:i, fa:gu dabua holei defei. Amo da 3 mida ba:i. Logo holei baligili, logo ba:i. La:di da sosodo ouligisu ilia sesei udiana amola la:di amo defele ba:i. Sesei defei da udiana ili gagaludafa, dobea fe huluane la:dila la:dilale defei da 3 mida fawane. Fei dogoa ea gadugagi defei da 2 1/2 mida. Sosodo ouligisu sesei amonini logo eno ea sedade fei 3 mida ba:i. Amoga asili, sesei eno Debolo Diasu ba:le gusui ba:i. 8-9 Dunu da amo sesei defele amoda ba:loba, seda defei da 4 mida ba:i. E da asili, logo holei Debolo Diasudafa gadenene amoga asili, amo dobea ea ba:de da 1 mida ba:i.
10 (Sosodo ouligisu sesei, logo la:di la:di dialebe amola ilia defei da defele amo dobea ea ba:de defei da defele ba:i).
11 Amalalu, dunu da logo holei ea ba:de gale defei amola amo da 6 1/2 mida ba:i, amola logo holei afae (ea ga:su da doasi) eno amonini asili amo ea defei da 5 mida ba:i.
12 Sosodo ouligisu sesei afae afae mimogoadi, da dobea gadole defei da 50 sedamida amola ba:de defei 50 sedamida, amo dialebe ba:i. (Amo sesei afae afae da la:di la:di 3 mida defei). 13 Amalalu, e da sosodo ouligisu sesei dudu dobea amonini logo giadofale asili la:idi sesei ea dudu dobea amo e da defele ba:loba, 12 1/2 mida defei agoane ba:i.
14 Debolo Diasu ba:le gusui ba:i sesei amo giadofale, asili logo da dibifufu amoga doaga:i. Amo dibifufu ea ba:de da10 mida ba:i. 15 Henesu logo amo da bisili logo holei amonini asili na:iyado logo holei amoga doaga:le, amo ea defei huluane da 25 mida ba:i. 16 Fo misa:ne agenesi fonobahadi da sesei huluane ilia dobea huluane amo ganodini dialebe ba:i. Ganodini dobea da henesu logo ba:le ganoi amoga da gumudi agoai, gobiheiga osole dedei ba:i.
Dibifufu Gadili Gala
17 Amo dunu da na logo holei baligili, dibifufu amoga oule asi. Gadili gagoi amoga alofele da sesei 30 agoane gagui dialebe ba:i. Ilia midadi, osobo da igi legele fa:i dialebe ba:i. 18 Dibifufu huluane da igi legele fa:i dialebe ba:i. Amo gadili dibifufu da gududili ba:i, amola ganodini dibifufu da gadodili ba:i.
19 Logo holei eno da ganodini dibifufu amoga heda:ma:ne ba:i. Logo holei afae eno amonini asili ea defei da 50 mida ba:i.
Gadili (north) Logo Holei
20 Amalalu, amo dunu da logo holei gadili amo da ga (north) dibifufu ganodini ahoasu holei, amo defei. 21-23 Amo sosodo ouligisu sesei logo la:didili la:didili amola logo amola logo holei udiana amola sesei ilia dobea amola dibifufu logo huluane da gusudili logo holei ea ba:su amola defei huluane defele ba:i.
Gadili (south) Logo Holei
24 Amalalu, amo dunu da na gadili (south) la:idi, amoga oule asili, ani da logo holei eno ba:i. E da amo ea ganodini dobea amola ganodini sesei amola defeloba, huluane da eno logo holei ea liligi defele ba:i. 25-27 Amo sesei ea fo logo amola logo holei ilia hou amola fa:gu amola gumudi agoane dobeaga osole dedei amola logo holei ganodini dibifufu, ilia defei huluane da eno gadili amola gusudili logo holei ea liligi huluane ilia defei defele ba:i.
Ganodini Dibifufu Ea Gadili (south) Logo Holei
28 Amo dunu da na gadili (south) logo holei amoga oule asili, ganodini dibifufu amo golili oule misi. E da amo logo holei defei. Amo ea defei da logo holei gadili gala, ilia defei amo defele ba:i. 29-31 Ea sosodo ouligisu sesei, amola ganodini ahoasu sesei, amola ganodini dobea, amo huluane da ilia defei da logo holei gadili gala ea liligi huluane ilia defei defele ba:i. Ea sesei huluane da gadili logo holei ea sesei defele fo logo fonobahadi gala. Sedade defei da 25 mida amola ba:de da12 1/2 mida. Ea ganodini ahoasu sesei da dibifufu ba:le ganoi amola logo ahoasu la:idi la:idi dobea amoga gumudi agoane da osole dedei dialebe ba:i. Fofa:gusa: heda:i godowane da amo logo holeiga heda:lebe ba:i.
Ganodini Dibifufu Ea Gusudili Logo Holei
32-34 Amo dunu da na gusudili logo holeiga oule asili, bu ganodini dibifufu amo golili oule misi. E da amo ea liligi huluane, sosodo ouligisu sesei, ea dobea, ea fo logo, logo huluane, amola gumudi agoai dobea amoga osole dedei, amo huluane ilia da defei da ganodini gadili (south) logo holei liligi ilia defei, amo defele ba:i.
Ganodini Dibifufu Ea Gadili (north) Logo Holei
35-37 Amalalu, amo dunu da na gadili (north) logo holeiga oule asi. E da amo ea liligi huluane defei. Amola, amo ea sosodo ouligisu sesei, amola ea dobea huluane, amola ea fo logo, amola logo huluane, amola gumudi agoai dobea amoga osole dedei, da eno ganodini logo holei liligi ilia defei, amo defele ba:i.
Diasu Gadili (north) Logo Holei Gadenene Dialebe.
38 Gadili dibifufu amo ganodini, alofele gagui diasu da ganodini logo holei amoga gagui. Amo da sesei amo da Debolo diasu ba:le gusui ba:i, amoga madelagi ba:i. Amo alofele gagui diasu ganodini ilia da ohe gogo gobele salimusa: medoi, ilia da:i hodo dodofesu. 39 Amo ganodini ahoasu sesei (alofele gagui diasu) fafai biyaduyale, aduna la:di, aduna la:di, dialebe ba:i. Amo da:iya, ilia da ohe amo da wadela:i hou dabe ima:ne gogo gobele salimusa:, wadela:i hou gogolema:ne olofoma:ne imunusa:, o dabe ima:ne gobele salimusa:, medole legesu. 40 Amo sesei gadili, fafai biyaduyale amai defele dialebe ba:i. Ilia da aduna la:di, aduna la:di, gadili (north) logo holeiga dialebe ba:i. 41 Huluane da fafai godoane, amo da:iya ohe gobele salimusa: fane legemusa: dialebe ba:i. Biyaduyale da sesei ganodini amola biyaduyale eno da dibifufu gadili, amo ganodini ba:i. 42 Fafai biyaduyale, amo da ohe gogo gobele salimusa: hahamoma:ne alofele sesei ganodini diala, da igi dadamui amoga hahamoi. Ilia gadole seda da 50 sedamida amola ilia fafai ba:de da la:di la:di huluane75sedamida fawane. Ohe gobele salimusa: medole legesu liligi da amo fafai da:iya ligisisu. 43 Fafai boulegei amo ilia defei da 75 milamida, da fafai ilia beba:le ba:i. Hu huluane gobele salimusa: da amo da:iya ligisisu.
44 Amalalu, e da na ganodini dibifufa amoga golili oule misi. Amo ganodini, sesei aduna, afae da gadili (north) logo holei dafululi, gadili (south) ba:legai ba:i amola eno da gadili (south) logo holei dafulili, gadili (north) amoga ba:legai ba:i. 45 Amo dunu da sesei amo da gadili (south) ba:legai da gobele salasu dunu ilia da Debolo diasu amoga hawa: hamonanebe, amo da ilia sesei gala, e da nama olelei. 46 Amola sesei amo da gadili (north) ba:legai da gobele salasu ilia da oloda hawa: hamosu hamonana, amo ilia sesei gala. Gobele salasu dunu huluane da Sa:idoge egaga fi esala. Ilia da Lifai fi dunu, amola ilia fawane da Hina Gode Ema hawa: hamoma:ne, Ea midadini hawa: hamomusa: ahoa. Sema gala - ilia fawane da amo hawa: hamosa.
Ganodini Dibifufu amola Debolo Diasu Gagui
47 Amo dunu da ganodini dibifufu defele, ea defei da la:dila la:dilale huluane da 50 mida fawane ba:i. Debolo diasu da ganodini dibifufu ea gududili la:idi dialebe ba:i. Debolo ea midadi da oloda dialebe ba:i. 48 Amalalu, amo dunu da na Debolo logo holei sesei amoga oule heda:i. Amo e da defele, ea seda defei da 7 mida amola ea ba:de defei da 2 1/2 mida. 49 Logo holei seseidafa amoga fa:gu heda:lebe ba:i. Amo sesei ea defei da seda amo 10 mida amola ba:de da 6 mida. Logo holei la:di la:di da duni bugi aduna dialebe ba:i.

*40:2: Wamolegei Sia: Olelesu 21:10

40:3: Wamolegei Sia: Olelesu 11:1, 21:15

40:5: 1 Hina bagade 6:1-38; 2 Hou Olelesu 3:1-9