HOSIA
(Da:i Sia: - Hosea; Modu – Hosea; Bisini – Hosea)
Hidadea Sia:
Balofede dunu (Gode Sia: Alofesu dunu) ea dio amo Hosia da Isala:ili soge (musa: Isala:ili fi da afafai amola Yuda fi da gagoe [south] esalu, ilia soge Yuda dio asuli amola Isala:ili fi eno da gagoe [north] esalu, ilia soge Isala:ili dio asuli) amo ganodini Gode Ea sia: olelesu. Balofede dunu A:imose da Isala:ili fi ilima olelelalu, fa:no Hosia da sia: olelesu. Amo esoha, Isala:ili da bidi doaga:su bagade ba:i. Amalalu, Samelia (Isala:ili soge bisili moilai bai bagade) da ode 721 Y.H.M. amoga dafai dagoi. Asilia dunu da ilima osa:le heda:le, ilia fi dunu huluane mugululi asi. Hosia da Isala:ili dunu ilia loboga hamoi ‘gode’ ilima sia:ne gadosu hou amola Hina Godema baligi fa:su hou ba:beba:le, bagade da:i dioi galu.
E da uda (Gouma) lai amola amo uda da ema bagade baligi fa:su. Isala:ili dunu da ea uda ema hamoi defele, Hina Godema bagadewane baligi fa:su, e sia:i. Amaiba:le, Isala:ili dunu ilia da Hina Gode Ea ougi bagade se ima:ne fofada:su ba:mu, e da sia:i. Be fa:no, Isala:ili dunu da Gode Ea asigidafa hou bu ba:mu, amola ilia da Ea dogolegei fidafa bu esalumu. Ninia da Hosia 11:8 amo ganodini, Gode Ea asigidafa ba:sa, amo Hina Gode da amane sia:i, “Isala:ili fi! Na da habodane dili fisima:bela:? Na da dili yolesimusa: hame dawa:. Bai Na da dili dogolegeiba:le, Na dili yolesimu logo da ga:iba:le. Na dilima asigi hou da baligili gasa bagade ba:sa.”
Sia: Dedei
1 Hosia da Uda Lai amola Mano Lalelegei...Sia:alalo 1:1-3:5
2 Hina Gode da Isala:ilima Se Imunu...Sia:alalo 4:1 - 13:16
3 Hina Godema Sinidigima:ne Sia: amola Hina
Gode da Isala:ilima bu Hahawane Ima:ne Ilegei...Sia:alalo 14:1 - 9
1
HOSIA
* 2 Hina bagade 14:23-15:7,15:32-16:20,18:1-20:21; 2 Hou Olelesu 26:1-32:33;Hina Gode da Hosia (Bialai egefe) ema sia: adole i. Amo esoha galu, Asaia, Youdame, A:ihase amola Hesigaia da Yuda dunu fi ilima hina bagade galu. Amola Yelouboua:me (Yihoua:se egefe) da Isala:ili fi amo ilia hina bagade esalu.
Hosia ea Uda amola Elea Manolali
Hina Gode da bisili Hosia ea lafidili Isala:ili fi ilima adomusa: galea, E da Hosiama amane sia:i, “Di da asili uda lama. Be dia uda da di baligi fa:mu, amola dia mano da dia uda ea hou defele, hame nabasu mano ba:mu. Amo defele, Na fi dunu ilia da Na yolesili, baligi fa:i dagoi. Amaiba:le, Hosia da Dibala:ime ea uda mano Gouma amo lai dagoi. Amalalu ela da dunu mano lalelegei. 2 Hina bagade 10:11Amalalu, Hina Gode da Hosiama amane sia:i, “Dia mano ea dio Yeseliele asulima. Bai Na da gadenenewane Isala:ili hina bagade ema se nabasu bagade imunu. Amo se imunu ea bai da ea aowa Yihiu da musa: Yeseliele moilai bai bagadega dunu bagohame medole lelegei. Na da Yihiu ea fi ouligisu hou dagolesimu.
Amola amo esoha, Na da Yeseliele Fago ganodini, Isala:ili fi ilia gegemusa: sasanega:nanusu wadela:lesimu.
Gouma da mano eno lalelegei. Waha lalelegei amo da uda mano. Hina Gode da Hosiama amane sia:i, “Ea dio ‘Ema hame asigisa’ asulima. Bai Na da Isala:ili dunu huluanema bu hame asigimu, amola ilia wadela:i hou bu hame gogolema:ne olofomu.
Be Na da Yuda dunuma asigimu. Na, ilia Hina Gode, da ili gaga:mu. Be amo gaga:su hou Na da gegesu amoga amola gegesu dadi amola gegesu gobihei sedade amola hosiga fila heda:le gegesu dunu, amoga hame hamomu.
Gouma da ea uda mano dodo fisilalu, abula eno agui ba:i. Amalu dunu mano eno lalelegei. Hina Gode da Hosiama amane sia:i, “Mano ea dio ‘Na fi dunu hame’ amo asulima. Bai wali Isala:ili dunu da Na fi dunu hame. Amola Na da ilia Gode hame.”
Isala:ili Fi Dafai da bu Walesi Dagoi Ba:mu
10  Louma 9:26Isala:ili dunu fi da afadenene hano bega: bosoda:i dialebe agoai ba:mu. Bagadeba:le, idimu da hamedei ba:mu. Wali, Gode da ilima amane sia:sa, “Dili da Na dunu hame,” be eso da misunu amoga E da ilima amane sia:mu, “Dilia da Esalalalusu Gode Ea mano esala.” 11 Yuda fi dunu amola Isala:ili fi dunu ilia da bu gilisili fi afae hamoi ba:mu. Amola ilia da dunu afae amo ili ouligima:ne ilegemu. Amola ilia fi da bu heda:mu amola ilia soge ganodini hahawane esalumu. Dafawane! Yeseliele ea eso misunu hou da hou bagadedafa ba:mu.”

*1:1: 2 Hina bagade 14:23-15:7,15:32-16:20,18:1-20:21; 2 Hou Olelesu 26:1-32:33;

1:4: 2 Hina bagade 10:11

1:10: Louma 9:26