2
Gode da Isala:ili fi ilima Asigiba:le Ouligimu
Hina Gode da nama amane sia:i,
“Amo sia: Yelusaleme esalebe dunu huluane ilima olelema, ‘Dia manohadi eso amoga Nama mae fisili noga:le fa:no bobogelalu. Na da fedege agoane di uda lai agoane laloba, di da Nama bagade asigisu. Dia da wadela:i hafoga:i soge, soge amo da ha:i manu hame bugi soge, amo ganodini Nama noga:le fa:no bobogesu. Amo hou Na bu dawa:lala.
Isala:ili fi! Dili da Na: fawane galu. Dilia da Na dogolegei sema fi galu. Nowa dunu da dilima se iasu, amo Na da wadela:su amola se iasu ilima iasi. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Isala:ili Fi ilia Aowalalia ilia Wadela:i Hou
Dilia! Ya:igobe egaga fi dunu! Isala:ili fi dilia! Hina Gode Ea sia: nabima!
Hina Gode da amane sia:sa, “Dilia aowalalia da Nama adi wadela:i hou diwane udidibala:? Ilia da abuliba:le Nama baligi fa:bela? Ilia da hamedei loboga hamoi ‘gode’ agoaila ilima nodone sia:ne gadobeba:le, bu ilia hou amola da hamedei ba:i dagoi.
Na da ili gaga:le, Idibidi sogega fisili masa:ne, ga asunasi! Ilia da hahawane masa:ne, Na da ili bisili, wadela:i hafoga:i soge (amo ganodini da gibu hame, gasi dunasi bagade amola dunu hamedafa esala) amo baligima:ne oule asi. Be ilia da Nama hame asigi galu.
Na da ili nasegagi soge noga:idafa, ilia da amo ea ha:i manu amola liligi noga:idafa hahawane lama:ne, amoma oule misi. Be amo mae dawa:le, ilia da Na soge wadela:lesi. Ilia da soge Na ilima i, amo wadela:lesi.
Ilia gobele salasu dunu da “Hina Gode da habila:?” hame adole ba:i. Na gobele salasu dunu, ilia da Na hamedafa dawa:i. Na fi ouligisu dunu da Nama odoga:i dagoi. Balofede dunu da Ba:iele ea dioba:le ilegele sia:i, amola hamedei loboga hamoi ‘gode’ agoaila ilima nodone sia:ne gadoi.
Hina Gode da Ea Fi Dunu ilima Fofada:i
Amaiba:le, Na, Hina Gode, da Na fi ilima bu fofada:mu. Na da iligaga fi ilima fofada:mu.
10 Guma:dini Saibalase oga amoga masa! Amola dunu eno gusudili Gida sogega asunasima. Amasea, noga:le ba:ma! Amo hou defele da musa: hamedafa ba:i.
11 Fifi asi gala eno da ilia ogogosu ‘gode’ hame afadenesu. Be Na fi da Na fisili, eno ogogosu ‘gode’ liligi lai. Na da ilia Godedafa amola Na da ili fidibiba:le, eno fifi asi gala da ilima nodoi. Be ilia da Na fisili, ogogosu ‘gode’ amo da ili fidimusa: hame dawa:, ilima fa:no bobogei.
12 Amaiba:le, Na da mu amoma amane sia:sa ‘Fofogadigima! Dia beda:iba:le amola fofogadigiba:le, yaguguma.
13 Bai Na fi dunu da wadela:i hou aduna hamoi dagoi. Na da gaheabolo hano bubuga:su defele gala. Be ilia da Na hihini, Nama baligi fa:i. Amola ilia da igi magufu amoga hano si dogoi. Be amo hano si da goudaiba:le, hano da amo ganodini dialumu da hamedei ba:sa.”
Isala:ili Fi ilia Hohonosu Hou amo Dabe
14 Isala:ili fi da udigili hawa: hamosu fi hame. Ilia da udigili hawa: hamosu hamoma:ne, hame lalelegei. Amaiba:le, abuliba:le ilia ha lai dunu da ili awele gugunufisala:?
15 Ilia da Isala:ili fi ilima laione wa:me defele husa. Isala:ili ea ha lai da Isala:ili soge wadela:lesili, hafoga:i dunu hame esalebe soge amo defele hamoi dagoi. Isala:ili moilai huluane da wadela:lesi dagoi dialebe, amola amo ganodini, dunu da hame esalebe.
16 Dafawane! Memefisi dunu amola Dabinisi dunu da Isala:ili ea dialuma goudai dagoi.
17 Isala:ili! Disu da amo se nabasu hamoi dagoi. Na da dia Hina Godedafa amola Na da di logoga hahawane oule ahoanebe ba:i. Be di da Na yolesi dagoi.
18 Di da Idibidi sogega asili, Naile Hano amoga nasea, adi bidi ba:ma:bela:? O Asilia sogega asili, Iufala:idisi Hano amoga nasea, adi bidi ba:ma:bela:?
19 Di da Nama baligi fa:beba:le, wadela:i bagade hamoi dagoi. Amo hou da fedege agoane dima fofada:ne, se imunu. Dia da dawa:mu. Na da dia Hina Gode, amola di da Na fisibiba:le, wadela:i bagade hamoi. Na, Ouligisudafa Hina Gode Bagadedafa da sia:i dagoi.”
Isala:ili da Hina Godema Nodone Sia:ne Gadomu Higasa
20 Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Isala:ili! Di da musa: hemonega Na Hinadafa Hou higasu. Di da Na sia: nabimu higasu, amola Nama nodone sia:ne gadomu higasu. Be dia da goumi huluane amo da:iya amola golofoyei ifa huluane amo hagudu, dia da ogogosu wadela:i uda lasu hou ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosu.
21 Na da fedege agoane di waini efe hawa: ida:iwane agoane bugi. Be di da wadela:le heda:le, wali hamedei dasai waini efe agoane ba:sa.
22 Di da nigima: agoane ba:sa. Amola di da gasa bagade safo amoga dia nigima: doga:i ganiaba, Na da dia nigima: amaiwane dialebe ba:la:loba.
23 Dia da dia hou hame wadela:lesi amola Ba:ielema hame nodone sia:ne gadosu sia:sa. Be amo da ogogosa. Ba:ma! Di da fago ganodini, wadela:i hou bagade hamosu. Di da sigua ga:mele aseme amo da hafoga:i sogega gawali hogomusa: hehenasu agoane gala.
(Gode da fedege agoane, Isala:ili fi dunu huluane da dunu afae agoane sia:sa.)
24 E da gawali hanaiba:le, nowa da e ouligima:bela:? Gawali da ema doaga:musa: dawa:sea, e da logo doasi dagoi hahawane ba:sa. Amo esoha, amo aseme da gawali ema doaga:mu bagade hanai gala.
25 Isala:ili! Amo hou yolema! Di da ‘gode’ eno ilima hehenane fa:no bobogebeba:le, dia emo da wadela:sa amola dia da:gisu da hafoga:i. Be di da amane sia:sa, “Hame! Na da sinidigimu hamedei ba:sa. Na da ga fi ‘gode’ hanai gala amola na da ilima fa:no bobogemusa: dawa:lala.”
Gode da Isala:ili Fi ilima Se Imunu da Defea
26 Hina Gode da amane sia:sa, “Ilia da wamolasu dunu gagulaligisia, e da gogosiasu ba:sa. Amo defele, dilia Isala:ili dunu huluane, dilia hina bagade, eagene ouligisu dunu, gobele salasu dunu amola ba:la:lusu dunu, huluane da gogosiasu ba:mu.
27 Dilia da ifa amo da dilia ada amola igi da dilia ame, amo sia:sa. Amaiba:le, dilia da se bagade amola gogosiasu ba:mu. Bai dilia da Nama mae sinidigili, Nama baligi fa:i dagoi. Be dilia da se nabasea, dilia da Nama misini, Na dili gaga:ma:ne edegesa.
28 Amo ‘gode’ liligi dilisu hamoi, amo da habila:? Dilia se nabasea, ilia da dili fidimu da defea. Ilia da amo hou hamoma:ne defelela:? Yuda! Dia ‘gode’ ilia idi da dia moilai bai bagade huluane ilia idi defele gala. 29 Dilia Nama egasu da adila:? Dilia da abuliba:le Nama odoga:bela:? 30 Na da dilima se iasu be dilia hou hame hahamoi. Na da dilia hou hahamoma:ne sia:i, be dilia da hame nabi. Dilia da ougi bagade laione wa:me defele, dilia balofede dunu medole legei. 31 Isala:ili dunu! Na sia: nabima! Na da dilima adi wadela:i hou hamobela:? Na da dilima wadela:i hafoga:i soge o gasi amola wadela:lesisu soge agoane ba:bela:? Hame mabu! Amaiba:le, dilia da abuliba:le dilia hanaiga hamomu sia:sala:? Abuliba:le Nama hamedafa sinidigimu sia:sala:?
32 Uda a:fini da ea nina: hamosu igi gogolesala:? Uda da ea gawa fisia ga:su abula ida:iwane gogolesala:? Hame mabu! Be Na fi dunu da eso amo idimu hamedei amoga Na gogolei dagoi. 33 Dilia da dili lamu dunu ilima fa:no bobogemu bagade dawa:. Wadela:idafa uda da dilia hou ba:sea, eno wadela:i hou baligili hamomusa: dawa:.
34 Dilia abula da wamolasu dunu ilia maga:mega nigima:i hame, be hame gagui dunu amola asaboi wadela:i hamosu hame dawa: dunu, amo ea maga:mega nigima:i dagoi.
35 Be amo mae dawa:le, dilia da amane sia:sa, ‘Ninia da wadela:i hame dawa:. Hina Gode da ninima bu ougima:ne da bai hame gala.’ Be dilia da wadela:i hou hame hamosu amo ogogole sia:beba:le, Na, Hina Gode, Na da dilima se imunu. 36 Dilia da ga fi ‘gode’ liligi ilima sinidigiba:le, dilia hou fonobone wadela:lesi dagoi. Asilia fi da dili hame fidibiba:le, dilia da da:i dioi galu. Amola Idibidi da dili hame fidimuba:le, dilia da bu da:i diomu. 37 Dilia da gogosiabeba:le, dialuma fili sa:ili, Idibidi mae ba:ma:ne, sinidigimu. Dilia da ga fi ilia hou dafawaneyale dawa:sa. Be Na, Hina Gode da amo dunu higale yolesi. Dilia da ilima fidisu hamedafa ba:mu.