YELEMAIA
(Da:i Sia: - Jeremiah; Modu – Ieremia; Bisini – Jeremaia)
Hidadea Sia:
Balofede dunu (Gode Ea Sia: Alofesu dunu) Yelemaia da Yuda soge amo ganodini ode 626 Y.H.M. asili ode 586 Y.H.M. agoane, Gode Ea sia: olelesu. E da amo odega, Gode Ea fi dunu ilima sisasu bagade olelei. Ilia da wadela:i hou bagade hamobeba:le, amola ogogosu loboga hamoi ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadobeba:le, bidi hamosu amola soge wadela:su bagade ba:mu, e sia:i. E da mae bogole, esalebe, ea ba:la:lusu dafawane doaga:i dagoi ba:i. Bai Ba:bilone hina bagade amo Nebiuga:denese, da Yelusaleme moilai bai bagade amoma doagala:le, mugululi wadela:lesi. Moilai bai bagade amola Debolo da wadela:lesi dagoi, amola Yuda hina bagade amola Yuda dunu bagohame da Ba:bilone sogega mugululi asi dagoi ba:i.
Yelemaia Buga da hou biyale gala olelesa.
1 Gode da Ea hawa: hamomusa:gini Yelemaiama wei.
2 Gode da Yuda fi amola ilia hina bagade dunu ilima sia: adole iasi. Amo esoga, (amoga Yelemaia Buga dedei ba:i) Yuda hina bagade ilia dio amo Yousaia, Yihoiagimi, Yehoiagini, amola Sedegaia ili esalebe ba:i.
3 Belage, (Yelemaia ea sia: dedesu dunu) amo ea sia: dedei. Amo sia: ganodini da Yelemaia ea ba:la:lusu mogili amola Yelemaia ea hou eno dedei dialebe ba:sa.
4 Hina Gode da ga fifi asi gala ilia hou amola Ea hou ilima hamomusa: dawa:i olelei.
5 Yelusaleme ea dafai amola Yuda fi Ba:bilone sogega mugululi asi.
Yelemaia ea hou da asigisa. E da ea fi dunuma bagadewane asigisa. E da ilima se ima:ne fofada:mu higa:i gala mabu.
Gode da Yelemaia balofede hawa: hamomusa:gini ilegeiba:le, Yelemaia da se nabi. Amo se nabasu e da Buga ganodini olelei. Hina Gode Ea sia: da ea dogo ganodini lalu nenanu agoane ba:i. E da ouiya:mu hamedei agoane ba:i.
Yelemaia ea eso da bidi hamosu eso ba:i. Be Yelemaia buga amo ganodini, bai bagade dedei da fa:no osobo bagade dunu da Gode Ea Gousa:su Gaheabolo ba:mu. Amo esoga, osobo bagade dunu da Gode Ea Gousa:su sema amola hamoma:ne sia:i amo huluane nabawane hamomu sia:i. Ilia da olelesu dunu hame dawa:mu. Bai amo gousa:su sema huluane ilia dogo da:iya dedei dagoi ba:mu. (Yelemaia 31:31-34)
Sia: Dedei
1 Gode da Ea hawa: hamomusa:gini, Yelemaiama wei...Sia:alalo 1:1-19
2 Yelemaia ea Ba:la:lusu (Yuda hina bagade
Yousaia, Yihoiagimi, Yehoiagini amola
Sedegaia amo ilia ouligibi odega) ...Sia:alalo 2:1-25:38
3 Hou da Yelemaiama Doaga:i...Sia:alalo 26:1-45:5
4 Fifi Asi Gala ilima Doaga:mu Hou Ba:la:lusu...Sia:alalo 46:1-51:64
5 Yelusaleme Moilai Bai Bagade da Dafai...Sia:alalo 52:1-34
1
Yelemaia
Amo meloa dedei da Yelemaia (Hiligaia egefe) ea sia: dedei. Yelemaia da gobele salasu dunu. E da gobele salasu dunu ilia gilisisu A:nadode moilai (Bediamini soge ganodini gala) amo ganodini hawa: hamonanu. * 2 Hina bagade 22:3 - 23:27; 2 Hou Olelesu 34:8 - 35:19Yousaia (A:mone egefe) da Yuda soge ouligisu. Ea ouligisu ode 13 amoga, Hina Gode da Yelemaiama sia:i.
2 Hina bagade 23:36 - 24:7,18 - 25:21: 2 Hou Olelesu 36:5-8, 11:21Amola Yousaia egefe Yihoiagimi da Yuda soge ouligilaloba, Hina Gode da Yelemaiama bu sia:i. Amalalu, Hina Gode da eso bagohame ganodini Yelemaiama sia:nanu, asili, Sedegaia (Yousaia egefe eno) da Yuda ouligisu hou ode11hamoi dagoi ba:i. Amo odega, oubi biyale agoane, Yelusaleme fi dunu da mugululi asi dagoi ba:i.
Hina Gode da Yelemaiama Ea Hawa: Hamoma:ne Sia:i
Hina Gode da nama amane sia:i, “Na da dia esalusu dima i dagoi. Be amo hidadea, Na da di ilegei. Di da hame lalelegei galobawane, Na da di fifi asi gala ilima balofede hawa: hamoma:ne ilegei dagoi.”
Na da bu adole i, “Ouligisudafa Hina! Na da sia:mu gogolei! Na da goi fawane!”
Be Hina Gode da nama amane sia:i, “Di da goi fawane mae sia:ma! Be Na da dia dunu fi ilima asunasisia, ilima Na sia: dima sia:i amo huluane ilima olelema! Iliba:le mae beda:ma! Bai Na da di gaga:ma:ne ani masunu. Na, Hina Gode da sia:i dagoi.”
Amalalu, Hina Gode da Ea lobo ilua:le gadole, na lafi digili ba:le, amane sia:i, “Nabima! Na da dima dia alofele sia:ma:ne, amo sia: dima iabe goea! 10 Wali eso Na da dima fifi asi gala amola ilia hina bagade dunu ilima hina bagade hou hamoma:ne iaha. Dia da ili fadegale fasimu amola mugulumu dawa:mu. Dia da ili wadela:lesimu dawa:mu. Amola ili bu bugimu amola hiougimu, amo amola dia da dawa:mu.”
Esala Ba:su Aduna
11 Hina Gode da nama amane adole ba:i, “Yelemaia! Dia da adi ba:sala:?” Na da bu adole i, “Na da ‘amonede’ ifa ea amoda amo ba:la.”
12 Hina Gode da amane sia:i, “Dafawane! Di da moloiwane ba:i dagoi. Amola Na sia:i liligi da dafawane doaga:ma:ne, Na da ba:lala.”
13 Amalalu, Hina Gode da nama bu sia:i, “Adi eno liligi dia da ba:sala:?” Na da bu adole i, “Na da gagoe (north) amoga hano ofodo ganodini bubunuma heda:lebe ba:sa. Amola amo da ninima muwane guda:le aimisunu agoai ba:sa.”
14 Hina Gode da nama amane sia:i, “Gugunufinisisu hou bubunuma heda:su agoane da gagoe (north) heda:le, Yuda soge amoga wadela:lesimusa: misunu. 15 Bai Na da gagoe (north) fifi asi gala huluane guiguda: misa:ne wele sia:nana. Amo ga fifi asi gala ilia hina bagade da ilia fisu (fedege ilia ouligisu hou) amo Yelusaleme logo holei ga:su amola ea gagoi amola Yuda moilai huluane amo sisiga:le, amoga gaguli dagoi ba:mu. 16 Na fi dunu da wadela:le hamoiba:le, Na da ilima se imunu. Ilia da Na fisiagai dagoi. Ilia da eno ogogosu ‘gode’ ilima gobele salasu hou hamosu. Ilia da loboga hamoi ‘gode’ agoaila liligi amo hamone, ilima nodone sia:ne gadosu. 17 Yelemaia! Momagema! Ilima asili, Na dima sia:i liligi huluane ilima olelema. Wali, iliba:le mae beda:ma! Dia da wali ilima beda:i galea, di da ilima doaga:sea, Na da di iliba:le beda:ma:ne baligili hamomu.
18 - 19 Yelemaia! Nabima! Dunu huluane amo soge ganodini esala (Yuda hina bagade ili amola eagene ouligisu dunu amola gobele salasu dunu, amola mafua dunu huluane) da dima ha lamu. Be wali eso, di da ilima dabele gegema:ne, Na da dima gasa iaha. Di da gasa bagadeba:le, ilima moilai gasawane gagoi, amola ouli momomogoi amola ouliga hamoi dobea agoane ba:mu. Ilia da dima hame hasalimu. Bai Na da di gaga:ma:ne, ani esalumu. Na, HinaGode, da sia:i dagoi.”

*1:2: 2 Hina bagade 22:3 - 23:27; 2 Hou Olelesu 34:8 - 35:19

1:3: 2 Hina bagade 23:36 - 24:7,18 - 25:21: 2 Hou Olelesu 36:5-8, 11:21