12
Yelemaia da Hina Godema Adole Ba:su
Hina Gode! Na da Dima fofada:loba, Di da moloidafa ba:la:loba. Be na da moloidafa hou hisu hisu Dima adole ba:ma:mu. Abuliba:le wadela:i hamosu dunu da bagade gagui amola hahawane esalabala? Abuliba:le ogogosu wamolasu dunu da didili hamosala:?
Di da amo wadela:i hamosu dunu bugisa. Ilia difi da gudu sa:ili, ilia heda:sa amola fage legesa. Ilia da ogogole eno dunuma Dia hou nodone sia:sa. Be ilia da Dima hame asigisa.
Be Hina Gode! Di da na hou dawa:. Di da na hawa: hamosu ba:lala! Na da Dima bagade asigisa. Amo di dawa:. Dunu da sibi medole legemusa: hiouginana ahoa, amo defele Dia amo wadela:i dunu hiouginana masa. Dia ili medole legemusa: eso ilegema! Amola ilia da amo esoga doaga:mane, Dia noga:le sosodo aligima!
Eso habodane ninia soge da hafoga:i dagoi amola gisi sogebi huluane ganodini bioi dagoi ba:ma:bela:? Ohe fi amola sio fi amola da bogogia:lala. Bai ninia fi dunu da wadela:le hamonana. Amola ilia da amane sia: daha, “Gode da ninia hamobe hame ba:lala.”
Hina Gode da amane sia:i, “Yelemaia! Di da dunu baligimusa: hehenanebeba:le, helesa. Di da habodane hosi baligimusa: hehenama:bela:? Di da ifa hamedene umi amoga leloma:ne hame dawa:beba:le, habodane Yodane hano gadenene iwila amo ganodini leloma:bela:?
Dunu huluane, amola dia sosogodafa, diolalali da di hohonoi dagoi. Dunu eno da dima doagala:sea, ilia amola da dima doagala:musa: gilisisa. Ilia da dima asigi sia: sia:sea, ilia hou mae dafawaneyale dawa:ma.”
Hina Gode da Ea Fi dunu ilia Hou Ba:sea, Da:i Diosa
Hina Gode da amane sia:sa, “Na da Isala:ili yolesi dagoi. Na ilegei fi amo Na da higale yolesi. Dunu fi amoma Na da asigisa, Na da ilia ha lai dunu amo ilia lobo da:iya ligisi dagoi.
Na ilegei fi da Nama baligi fa:su. Ilia da laione wa:me iwilaga esala defele Nama husu. Amaiba:le, wali Na da Na fi higasa.
Na ilegei fi dunu da sio afae amo da la:idi la:idi buhibaga doagala:i, amo defele ba:sa. Sigua ohe huluane, ilia amo moma:ne misa:ne wele sia:ma!
10 Ga fi ouligisu dunu bagohame da Na waini efe sagai wadela:lesi. Ilia da Na ifabi huluane amo ososa:gi. Na soge ida:iwane gala ilia wadela:lesili, bu hafoga:i soge agoane hamosu.
11 Na da Na soge ba:sea, wadela:i hafoga:i soge agoane ba:sa. Soge huluanedafa da wadela:i hafoga:i soge agoane hamoi, amola dunu huluane da amo asigiwane hame dawa:digisa.
12 Hafoga:i agolo soge amoga dunu da gegele lamusa: maha. Na da soge huluane wadela:lesimusa: gegesu dunu asunasi dagoi. Dunu huluane da olofole esalumu hame dawa:.
13 Na fi dunu da widi hawa: bugi, be gagalobo fawane faisa. Ilia da gasa bagadewane hawa: hamoi, be bidi hame ba:i. Na da ilima ougi bagadeba:le, ilia sagai da ha:i manu hame legei.”
Hina Gode da Isala:ili ilia Na:iyado Dunu ilima Ilegele Sia:i
14 Hina Gode da amane sia:sa, “Na da Isala:ili ilia na:iyado fi dunu ilima sia: gala. Bai ilia da soge amo Na da Na fi Isala:ili dunu ilima i, amo wadela:lesi dagoi. Dunu da bugi amo a:le fasibi defele, Na da amo dunu ilia soge amoga a:le fasimu. Na da Yuda fi dunu gaga:mu. 15 Be Na da amo fi dunu fadegale fasili ga gaguli ahoasea, fa:no Na da bu ilima asigili, ilia sogedafa amoga bu oule masunu. 16 Ilia da dafawanedafa Na fi dunu ilia sia:ne gadosu hou lalegagusia amola ‘Hina Gode da esala’ amo sia: dafawane ilegesea (musa: ilia da Na fi ilima Ba:iele ea dio amoma dafawane ilegema:ne sia:su olelei), amasea ilia da Na fidafa amoga gilisi dagoi ba:mu, amola ilia da hahawane bagade gaguiwane esalumu. 17 Be nowa fi da Na sia: hame nabasea, Na da amo fi fadegale fasili, wadela:lesimu. Na, Hina Gode da sia:i dagoi.”