11
Yelemaia amola Gode Ea Gousa:su
Hina Gode da nama amane sia:i, “Na Gousa:su ea sema noga:le nabima. Yuda soge fi amola Yelusaleme fi ilima amane sia:ma, ‘Na, Isala:ili ilia Hina Gode, da nowa da Na Gousa:su ea sema nabawane hame hamobe, ilima Na da gagabusu aligima:ne ilegei. Amo Gousa:su Na da ilia aowalalia ilima hamoi. Amo esoha, Na da ili Idibidi sogega fisili masa:ne, ga asunasi. (Bai Idibidi soge da ilima lalu bagade defele galu.) Na da ilima ilia Na sia: nabima:ne, amola Na sia:i liligi huluane nabawane hamoma:ne sia:i. Ilia da nabasu hou hamoi ganiaba, ilia da Na fi dunu esalala:loba amola Na da ilia Gode esalala:loba, Na sia:i. Amola Na da ilia aowalalia ilima sia: ilegei (amo da ilima nasegagi soge ilia waha gagusa, ilima ima:ne sia:i), amo dafawane imunu sia:i.” Na da amane sia:i, “Ama! Hina Gode.”
Amalalu, Hina Gode da nama amane sia:i, “Yuda moilai amola Yelusaleme logo amoga masa. Na sia: amo alofele olelema. Na fi dunu ilima ilia da Na Gousa:su sema nabalu, nabawane hamoma:ne sia:ma. Na da ilia aowalalia dunu Idibidi sogega fisili masa:ne asunasili, Na da ilima Na sia: nabawane hamoma:ne sia:i. Amola eso huluane Na da ilima sisasu olelelalu, amogainini wali eso doaga:i. Be ilia da hamedafa nabi. Be Na sia: mae dawa:le, ilia dogo ga:nasili, wadela:i hou hamonanu. Na da ilima Na Gousa:su noga:le ouligima:ne sia:i, be ilia da higa:i. Amaiba:le, Na da se iasu huluane amo Gousa:su ganodini gala, amo huluane ilima i.
Amalalu, Hina Gode da nama amane sia:i, “Yuda fi dunu amola Yelusaleme dunu da Nama odoga:musa:, wamowane sia: daha. 10 Ilia aowalalia da Na sia: nabawane hamomu higa:i. Amola waha fi ilia da ilia aowalalia wadela:i hou musa: hamoi, amoma sinidigi dagoi. Ilia da ogogosu hisu ‘gode’ ilima sia:ne gadosu. Na da ilia aowalalia ilima Gousa:su hamoi. Be Isala:ili fi amola Yuda fi, ilia da amo gousa:su wadela:lesi dagoi. 11 Amaiba:le, wali Na, Hina Gode, da ilima sisasa. Na da ili wadela:lesimusa: hamomu. Amola ilia da hobeale masunu hamedei ba:mu. Amola ilia da Nama fidima:ne wele sia:sea, Na da ilia sia: hame nabimu. 12 Amasea, Yuda dunu amola Yelusaleme dunu da ogogosu ‘gode’ (ilima ilia nodone gobele sala), amoma ili fidima:ne wele sia:na masunu. Be amo wadela:su hou da ilima doaga:sea, ilia ogogosu ‘gode’ da ili fidimu hamedei ba:mu. 13 Yuda dunu ilia ogogosu ‘gode’ idi da ilia moilai bai bagade ilia idi defele ba:sa. Amola Yelusaleme dunu ilia oloda, amo ledodafa ‘gode’ Ba:iele ema gobele salasu hamomusa: gagui, amo idi da Yelusaleme ea logo huluane ilia idi defele ba:sa. 14 Yelemaia! Na da amo dunu fidima:ne, Nama mae sia:ne gadoma, amola mae edegema! Ilia da bidi hamosu ba:beba:le, Nama fidima:ne wele sia:sea, Na da ilia adole ba:su hame nabimu.’ ”
15 Hina Gode da amane sia:sa, “Na da Na fi dunuma asigisa. Be ilia da wadela:le hamosa. Ilia da Na Debolo diasu golili masunu da defea hame. Ilia da adi dawa:bela:? Ilia da udigili sia: ilegesea amola ohe fi gobele salasea, wadela:su hame ba:ma:bela:? Ilia da amoga hahawane ba:ma:bela:? Hame mabu! 16 Na da musa: ilima fedege agoane ilima ‘olife’ ifa amo da lubi noga:idafa amola fage bagohame legei, amo dio ilima asuli. Be wali, gugelebe ea gobe defele, Na da wele sia:mu amola amo olife ifa ea lubi diogona:ne nemu, amola ea amoda fimu.
17 Na, Hina Gode Bagadedafa, da Isala:ili amola Yuda sagai dagoi. Be wali Na da ili wadela:musa: magagisa. Ilisu da amo wadela:su hou lai dagoi. Bai ilia da wadela:le hamoi. Ilia da Ba:ielema gobele salasu hou hamoiba:le, Na da ougi bagade ba:sa.”
Ilia Yelemaia Medole Legemusa: Dawa:i.
18 Hina Gode da na ha lai dunu da na medole legemusa: sia: dalebe amo Gode Hi nama olelei. 19 Be na da hahawane mae dawa:iwane sibi mano amo dunu ilia medole legemusa: gadili gaguli ahoa, amo defele esala. Ilia da na wadela:musa: ilegelalu, na da hame dawa:i. Ilia da amane sia: dalu, “Ifa da gaheba:le, abimu da defea. Dunu eno da fa:no amo dunu maedafa dawa:ma:ne, ninia da wali medole legemu da defea.”
20 Amalalu, na da amane sia:ne gadoi, “Hina Gode Bagadedafa! Di da moloidafa fofada:su dunu! Di da dunu ilia asigi dawa:su amola ilia hanai huluane adoba:lala. Na da na hou huluane Dia lobo da:iya ligisi. Amaiba:le, na ba:ma:ne, Dia amo dunu dabema.”
21 A:nadode dunu da na medole legemusa: hanai galu. Ilia da nama amane sia:i, “Di da mae fisili, Hina Gode Ea Sia: olelesea, ninia da di medole legemu.” 22 Amaiba:le, Hina Gode Bagadedafa da amane sia:i, “Na da ilima se imunu. Ilia ayeligi da gegesu ganodini medole legei dagoi ba:mu. Ilia mano da ha:beba:le, bogomu. 23 Na da A:nadode dunu wadela:lesimusa:, eso ilegei dagoi. Amo eso da doaga:sea, dunu afae mae bogole esalebe da hamedafa ba:mu.”